Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/132/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XVI/132/08 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.170.066 zł

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 165.000 zł

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 65.000 zł

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 Wpływy z usług 30.000 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatów)

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 600 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 3.700 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.750 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 8.000 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw

pozyskane z innych źródeł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 18 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.900 zł

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.905 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 zł

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki 18.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.795 zł

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 35 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 443.979 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw

pozyskane z innych źródeł

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 875 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1.900 zł

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 80.600 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw

pozyskane z innych źródeł

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 333.000

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 59.607

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy 59.607 zł

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.170.066 zł

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165.000 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatów)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.750 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 Straż Miejska

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.560 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.270 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.358 zł

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 542 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 179.650 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 10.200 zł

§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 119.658 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 118.251 zł

§ 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000 zł

telefonii komórkowej

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 3.820 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.500 zł

i urządzeń kserograficznych

§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000 zł

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4300 Zakup usług pozostałych 875 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne 600 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8.032 zł

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92106 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333.000 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 59.607

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59.607 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-10-2008 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2008 15:18