Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/141/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przelewice do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Pyrzyckiego w sprawie współfinansowania w roku 2008 budowy chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1557Z Oćwieka Kosin oraz 1576Z Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin


UCHWAŁA NR XVI/141/08 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przelewice do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Pyrzyckiego w sprawie współfinansowania w roku 2008 budowy chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1557Z Oćwieka Kosin oraz 1576Z Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin.

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Przelewice do zawarcia z Zarządem Powiatu Pyrzyckiego porozumienia w sprawie współfinansowania w roku 2008 budowy chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1557Z Oćwieka Kosin oraz 1576Z Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin.

§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Załącznik

do Uchwały Nr XVI/140/08 r.

Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r.

POROZUMIENIE

w sprawie współfinansowania w roku 2008

budowy chodników w ciągu drogi powiatowej

nr 1577Z Oćwieka - Kosin

oraz nr 1576Z Lubiatowo - granica powiatu

w miejscowości Kosin

zawarte pomiędzy:

0x08 graphic
0x08 graphic

Powiatem Pyrzyckim

a

Gminą Przelewice

0x08 graphic

POROZUMIENIE

z dnia ....................................

zawarte pomiędzy Powiatem Pyrzyckim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Pyrzyckiego reprezentowany przez:

   1. Wiktora Tołoczko - Starostę Pyrzyckiego

   2. Jarosława Stankiewicza - Wicestarostę Pyrzyckiego

zwanym w dalszej treści porozumienia „POWIATEM”

a

Gminą Przelewice, w imieniu której występuje:

Marek Kibała - Wójt Gminy Przelewice

zwaną w dalszej treści porozumienia „GMINĄ”

w sprawie współfinansowania w roku 2008 budowy brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1577Z Oćwieka - Kosin oraz nr 1576Z Lubiatowo - granica powiatu w miejscowości Kosin

Porozumiewające się strony postanawiają co następuje:

§ 1

Strony porozumienia ustalają, że będą współfinansować w roku 2008 realizację zadania budowlanego polegającego na budowie brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1577Z Oćwieka - Kosin oraz nr 1576Z Lubiatowo - granica powiatu w miejscowości Kosin.

§ 2

Generalnym Inwestorem zadania budowlanego wymienionego w § 1 będzie Gmina.

§ 3

Gmina ma prawo do dysponowania na cele budowlane działkami ewidencyjnymi nr 193 i 195, położonymi w obrębie ewidencyjnym Kosin, gmina Przelewice, stanowiącymi odpowiednio pas drogowy drogi powiatowej nr 1577Z Oćwieka - Kosin oraz nr 1576Z Lubiatowo - granica powiatu w miejscowości Kosin, w zakresie niezbędnym do właściwego przygotowania i wykonania zadania budowlanego określonego § 1 wg dokumentacji technicznej uzgodnionej z Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach oraz z uwzględnieniem warunków wynikających z niniejszego porozumienia.

§ 4

1. Gmina zobowiązuje się:

   1. sporządzić dokumentację techniczną zadania budowlanego określonego w § 1,

   1. wykonać lub zlecić wykonanie robót budowlanych wynikających z tejże dokumentacji technicznej,

   2. zapewnić nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

2. Gmina zobowiązana jest wykonać czynności określone w § 4 ust 1, z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1118 z poźn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 5

Tytułem współfinansowania kosztów zadania budowlanego wymienionego w § 1, Powiat w 2008 roku przekaże Gminie dotację celową w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 6

Przekazanie przez Powiat dotacji, o której mowa w § 5 nastąpi na wskazane przez Gminę konto bankowe.

Podstawą przekazania dotacji są kopie faktur złożone przez Gminę w Starostwie z terminem płatności 7 dni od daty ich otrzymania, do wysokości kwoty ujętej w niniejszym porozumieniu. Dokumenty złożone jako podstawa do przekazania środków muszą posiadać klauzulę „za zgodność z oryginałem”.

§ 7

Gmina przedstawi w terminie do 15 grudnia 2008 r. rozliczenie otrzymanej dotacji celowej zawierające kopie dokumentów - faktury, rachunki - potwierdzające poniesione przez Gminę w 2008 roku wydatki związane z realizacją zadania budowlanego wymienionego w § 1.

§ 8

Tytułem współfinansowania kosztów zadania budowlanego wymienionego w § 1 Gmina w 2008 roku przeznaczy na realizację powyższego kwotę w wysokości nie niższej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł)

§ 9

Gmina oświadcza, że w budżecie Gminy na 2008 r. uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Przelewicach zagwarantowane są środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowlanego wymienionego w § 1.

§ 10

 1. Odbioru końcowego robót współfinansowanych przez Powiat i Gminę dokona Generalny Inwestor przy udziale przedstawiciela/i Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach.

 2. Generalny Inwestor poinformuje Zarząd Dróg Powiatowych o dacie odbioru końcowego na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą odbioru .

 3. Brak przedstawiciela/i Zarządu Dróg Powiatowych w odbiorze nie wpływa na ważność przeprowadzonych czynności odbioru.

§ 11

Porozumienie wiąże strony na czas realizacji zadania budowlanego do kwot określonych w niniejszym porozumieniu a po jego zakończeniu wygasa.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego porozumienia strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. Przy braku polubownego rozwiązania wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Powiatu.

§ 14

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 15

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:

 1. Powiatu Pyrzyckiego,

 2. Gminy Przelewice,

 3. Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach.

Powiat Pyrzycki

Gmina Przelewice

..............................................................

..............................................................

Starosta Pyrzycki

Wójt Gminy Przelewice

..............................................................

Wicestarosta Pyrzycki

Kontrasygnuję:

Kontrasygnuję:

..............................................................

..............................................................

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-10-2008 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2008 15:26