Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 lutego2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji SpołecznejZarządzenie Nr 12/09

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 12 lutego2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 233, poz. 1458) oraz Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Gminą Przelewice zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w składzie:

Lp.

Imię i Nazwisko

Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób

Funkcja/ Stanowisko

Funkcja w Komisji Konkursowej

1.

Janusz Wójtowicz

UG Przelewice

Sekretarz Gminy

Przewodniczący

2.

Waldemar Pender

RG w Przelewicach

Przewodniczący Komisji Społecznej

RG w Przelewicach

Z-ca Przewodniczącego

3.

Anna Garzyńska

UG Przelewice

Inspektor

Sekretarz

4.

Maria Syczewska

Ogród Dendrologiczny

Zakład Budżetowy

w Przelewicach

Dyrektor

Członek

5.

Sylwia Ostrowska

OPS Przelewice

Kierownik

Członek

6.

Andrzej Kozicki

Przelewickie Stowarzyszenie „Wyrównajmy Szanse”

Prezes

Członek

7.

Bożena Fiszer

Sołectwo Przelewice

Przedstawiciel sektora prywatnego

Członek

8.

Lucyna Głowacka

Sołectwo Kluki

Przedstawiciel sektora prywatnego

Członek

9.

Dariusz Jałoszyński

Przelewickie Stowarzyszenie „Wyrównajmy Szanse”

Członek Zarządu

Członek

 1. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

 2. Liczba członków Komisji Konkursowej - 9 osób.

§ 2

 1. Komisja Konkursowa jest zespołem doradczo-opiniującym powołanym w celu dokonania oceny ofert i wskazania najkorzystniejszych usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert, ogłoszone przez Wójta Gminy Przelewice i rekomenduje je w formie pisemnej Wójtowi, który podejmuje ostateczną decyzję wyboru usługodawców.

 3. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.

§ 3

Upoważniam Komisję Konkursową do przeprowadzenia oceny zgłoszonych ofert, w tym w szczególności do:

 1. sprawdzenia kompletności oferty

 2. oceny ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w zaproszeniu do składania ofert,

 3. ustaleniu rankingu kwalifikujących się ofert i dokonania wyboru ofert/y najkorzystniejszej,

 4. przygotowaniu raportu z oceny ofert zawierającego wskazania najkorzystniejszej oferty (ofert), oraz do uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej ofert/y,

 5. przeprowadzeniu negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

§ 4

W celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny złożonych ofert ustalam następujące formularze i dokumenty regulujące prace Komisji Oceniającej, a mianowicie:

 1. Kryteria oceny technicznej (zgodnie z zawartymi w zaproszeniu do składania ofert),

 2. Kryteria oceny merytorycznej (zgodnie z zawartymi w zaproszeniu do składania ofert),

 3. Oświadczenie o bezstronności członka Komisji Konkursowej - (załącznik nr 2).

 4. Raport z Oceny Ofert - (załącznik nr 3),

§ 5

Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Przelewice z dn. 09.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 11-02-2009 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 11-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 04-03-2009 08:44