Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXX/275/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów


 

 

 

UCHWAŁA NR XXX/275/2010
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 23 lutego 2010 r.

 

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się zasady odpłatnego przejmowania przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2. Niniejsze zasady opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001  roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ).

§ 3. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

a) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,

b) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

c) inwestor - osoba, która wybudowała urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne z własnych środków,

d) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

2. Pozostałe określenia zawarte są w ustawie, o której mowa w § 2.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I  KANALIZACYJNYCH

 

§ 4. Przejęciu przez Gminę podlegają urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, które wybudowane zostały z własnych środków inwestorów i nie zostały przekazane gminie.

§ 5. Przyjęcie odbywa się odpłatnie na wniosek inwestora w oparciu o umowę o przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 6. 1. W umowie o przyłączenie winne być ujęte w szczególności dane dotyczące:

a) zakresu inwestycji tj. długość, średnica i inne parametry techniczne,

b) szacunkowej wartości inwestycji, podlegającej wykupowi,

c) terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,

d) deklaracji przekazania gminie przez inwestora wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

e) terminu dokonania wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.  Integralną częścią umowy winny być warunki techniczne przyłączenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 7. 1. Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych następuje po dokonaniu przez przedstawicieli przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i gminy oraz przy udziale inwestora i wykonawcy robót, odbioru końcowego wybudowanych urządzeń i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.  W protokole zdawczo-odbiorczym określa się rzeczywisty zakres inwestycji podlegającej wykupowi oraz ustala się ostateczną kwotę wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Umowę o przyjęciu od inwestora urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawiera Wójt Gminy.

§ 9. Warunki techniczne przyłączenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie, w szczególności ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Kodeks cywilny.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 15-03-2010 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Janusz Wójtowicz 29-03-2013 07:23