herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/293/10 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2010 rok.


UCHWAŁA NR XXXIII/293/10

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 01 lipca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18.000,00 zł

w tym:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.500,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł

§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 124,00 zł

i opłatach lokalnych

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 Pozostałe odsetki 1.300,00 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 5.576,00 zł

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0830 Wpływy z usług 200,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 18.000,00 zł

w tym:

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00 zł

„Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony boiska Orlik 2010

w Żukowie”

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.500,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4260 Zakup energii 200,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 06-07-2010 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 16:09