Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/6/2006 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku


U C H W A Ł A Nr II/6/2006r.

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 5 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / z 2001r. Dz U Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337 / w związku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12

ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 638,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 903,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1.009,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

1.325,00

1.378,00

13

14

1.378,00

1.484,00

14

15

1.431,00

1.590,00

15

1.484,00

1.696,00

3 osie

15

17

1.484,00

1.696,00

17

19

1.537,00

1.802,00

19

21

1.590,00

1.908,00

21

23

1.643,00

1.962,00

23

25

1.696,00

2.014,00

25

1.749,00

2.067,00

4 osie i więcej

23

25

1.696,00

2.014,00

25

27

1.715,00

2.067,00

27

29

1.802,00

2.226,00

29

31

1.669,00

2.475,00

31

1.669,00

2.475,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton - 1.487,00zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1.484,00

1.537,00

18

25

1.537,00

1.590,00

25

31

1.590,00

1.696,00

31

1.595,00

1.907,00

3 osie i więcej

12

40

1.325,00

1.739,00

40

1.739,00

2.311,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 319,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej

niż

mniej

niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

371,00

424,00

18

25

424,00

477,00

25

477,00

566,00

2 osie

12

28

212,00

312,00

28

33

619,00

858,00

33

38

858,00

1.303,00

38

1.159,00

1.715,00

3 osie i więcej

12

38

683,00

950,00

38

950,00

1.293,00

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) do 15 miejsc włącznie - 900,00 zł

b) od 15 miejsc do 29 miejsc włącznie - 1.168,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.274,00

§ 2 Stawki określone w § 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 oraz pkt 7 obniża się o 5 % dla pojazdów

wyprodukowanych po 1995 roku.

§ 3 Zwalnia się z płacenia podatku od środków transportowych środki transportowe jednostek

organizacyjnych gminy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XIXVII/189/2005 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29 listopada

2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116, poz. 2529/

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Przelewice

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-12-2006 15:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2006 15:52