Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 49 W sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice , obręb geodezyjny Przelewice

UCHWAŁA NR VIII/49/2003

RADY  GMINY  W  PRZELEWICACH

Z  DNIA 27 MAJA 2003R.

w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

gminy Przelewice , obręb geodezyjny Przelewice

Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. [ Dz.U. z 1999 r  Nr 15, poz. 139 , Nr 41, poz.412 , Nr 111, poz. 1279 ; Dz.U. z 2000 r   Nr 12, poz. 136 , Nr 109 poz. 1157 , Nr 120, poz. 1268 oraz Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r Nr 25 poz.253 , Nr 113 poz.984, Nr 130 poz. 1112 ]  , Rada Gminy uchwala , co następuje :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Zgodnie  z uchwałą Nr XXII/211/2001 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30.08.2001 r , w sprawie przystąpienia do zmiany w planie , uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice , zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr XII/31/85   z dnia 12.06.1985 r [ Dz. Urz. Wojew. Szczec.  Nr 8 poz. 116 z 1985 r ] , obejmującą teren części działki nr geod. 253/2, o powierzchni 0,03 ha , w obrębie geodezyjnym Przelewice,.

2. Przedmiotem zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice jest przeznaczenie części działki nr 253/2  na stację bazową telefonii komórkowej GSM .

Granice obszaru zmiany w planie oznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1 : 500 , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany w planie jest :

1)   umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych właścicielowi terenu zgodnie  z art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ,

2) zachowanie interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych , zwłaszcza w zakresie

ochrony środowiska przyrodniczego, powiązań komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej .

4. Ustalenia zmiany w planie , zawarte w tekście uchwały , obejmują :

1)   tereny usług łączności , oznaczone na rysunku planu symbolem UŁ ,

2)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej ,

3)   zasady zagospodarowania terenu ,

4)   warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego .

5. Obowiązującymi ustaleniami zmiany w planie są następujące oznaczenia graficzne na rysunku

zmiany planu :

1)   granice terenu objętego zmianą w planie,

2)   oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

6. Tereny , o których mowa w ust.1 , do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu , mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy .

7.    Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o zmianie w planie – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice .

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe – zasady zagospodarowania terenów

§ 2.1. Wyznacza się teren określony na rysunku zmiany planu symbolem UŁ, o powierzchni 0,03 ha , z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej GSM .

2.      Dla terenu UŁ ustala się :

1)   dojazd do terenu UŁ z istniejącej drogi powiatowej DP 41 637,

2)   realizację miejsc postojowych do obsługi stacji bazowej na terenie własnej działki

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej  DP 41 637  - 10 m,

4)   konieczność oświetlenia planowanego masztu antenowego , ze względu na bezpieczeństwo migrujących ptaków oraz ruchu pojazdów powietrznych,

5)   nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej w obrębie wybudowanego ogrodzenia stacji bazowej GSM,

6)   wykorzystanie warstwy ornopróchniczej gleb, usuniętej przy realizacji inwestycji , do nasadzeń zieleni lub rekultywacji innych terenów.

3.        Dla obszaru objętego zmianą w planie ustala się zasilanie w energię elektryczną linią kablową niskich napięć z istniejącej stacji transformatorowej „Przelewice Szkoła”  -   nr 40083 .

Nie przewiduje się doprowadzenia do w/w terenu innych sieci infrastruktury technicznej , ze względu na bezobsługowy charakter planowanej inwestycji .

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 3.1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice , zatwierdzonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr XII/31/85 z dnia 12.06.1985 r [ Dz. Urz. Wojew. Szczec. Nr 8 poz. 116 z 1985 r ] .

2.        Dla obszaru objętego opracowaniem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych klasy bonitacyjnej R III a , pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze , o powierzchni 0,03 ha .

3.      Zgodnie z art.10 ust.3 ; art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
 jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości  0 %.

4.      Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

5.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 16-06-2003 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2003 15:18