Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/136/2004 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre


Uchwała Nr XX/136/2004

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania

i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym

w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258

z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1845/ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykazy stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074 z 2001 r. Nr 52, poz.544,

z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74, poz. 667/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin stanowiący załącznik do uchwały określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania

i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI /136/ 2000 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 22 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego mocą od

1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

Marek Kibała

Załącznik do Uchwały Nr XX/136/04

Rady Gminy w Przelewicach

Z dnia 30 grudnia 2004 roku

Regulamin

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Gminę Przelewice

Przepisy wstępne

§ 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

    1. wynagrodzenia zasadniczego;

    2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy;

    3. wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

    4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2.1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione na co najmniej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 16-02-2005 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2005 10:49