Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XX/137/2004 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nuczycieli


Uchwała Nr XX/137/2004

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 /oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela/ Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,

poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz.2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,

Nr 179, poz. 1845/ Rada Gminy:

§ 1. Uchwala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

prowadzonych przez Gminę Przelewice - stanowiące załączniki Nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Marek Kibała

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XX/137/2004

RG w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2004r.

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice.

§ 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli, który stanowi 1% planowanego

rocznego funduszu ich wynagrodzeń osobowych, z tego:

 1. 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektora,

 2. 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy.

§ 2. Nagrody mają charakter uznaniowy, przyznanie nagrody jest uzależnione od:

 1. posiadania wyróżniającej oceny pracy;

 2. legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

§ 3. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który spełnia następujące warunki:

 1. wykazuje duże zaangażowanie zawodowe i osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży;

 2. upowszechnia nowatorskie doświadczenia pedagogiczne;

 3. systematycznie doskonali warsztat pracy inicjując i modernizując bazę dydaktyczną;

 4. pobudza uzdolnienia uczniów przygotowując ich do olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów;

 5. stosuje różnorodne formy opieki i oddziaływań oraz wypracowuje różne formy współpracy z rodzicami;

 6. angażuje się w zadania dodatkowe, jak np. prace społeczno-użyteczne, opieka nad organizacjami młodzieżowymi, organizacja uroczystości szkolnych.

§ 4.

 Nagrodę mogą otrzymać nauczyciele, którzy pełnią funkcje kierownicze i uzyskują

szczególne efekty w zakresie:

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,

2) zapewnienia szkole optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych,

3) umiejętności gospodarowania środkami finansowymi,

4) umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

 1. dbania o bazę szkoły ,

 2. diagnozowania pracy szkoły,

 3. osiągania wysokiego poziomu pracy szkoły,

 4. doboru kadry z odpowiednimi kwalifikacjami,

 5. inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

 6. udzielania pomocy nauczycielom w zakresie organizowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,

 7. wszechstronnej współpracy ze środowiskiem lokalnym,

 8. właściwego zorganizowania pracy służb finansowych i administracyjnych szkół ,

 9. właściwego realizowania roli pracodawcy .

§ 5. Wysokość nagrody określa się w wysokości do 100% średniego wynagrodzenia

nauczyciela stażysty.

§ 6.Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje informacje o jej przyznaniu

wraz z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 7. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana:

1) nauczycielom na wniosek:

a) dyrektora szkoły,

b) rady pedagogicznej,

c) zakładowej organizacji związkowej;

2) dyrektorom szkół na wniosek:

a) rady pedagogicznej,

b) zakładowej organizacji związkowej,

3) nauczycielom i dyrektorom z inicjatywy własnej Wójta Gminy.

§ 8. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana:

1) z inicjatywy własnej dyrektora;

2) na wniosek:

a) rady pedagogicznej,

b) zakładowej organizacji związkowej,

c) Rady Rodziców.

§ 9.1. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane są w sekretariacie Urzędu do 20 września każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły składane są w sekretariacie szkoły w terminie do 25 września każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 10.1 . Nagroda przyznawana jest w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 11 Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

.

.

Załącznik Nr 1

WNIOSEK

o przyznanie nagrody Wójta Gminy

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy

Panu / Pani....................................................

urodzonemu / ej................................................

(data i miejsce urodzenia)

zatrudnionemu / ej w...........................................

(nazwa szkoły/placówki, w której

nauczyciel jest zatrudniony)

...............................................................

(stanowisko-funkcja)

...............................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

...............................................................

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora,

dyrektora - rok otrzymania)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

(ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

_______

Organ sporządzający wniosek

........................ ........................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis)

____

Załącznik Nr 2

WNIOSEK

o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły

Panu / Pani....................................................

urodzonemu / ej................................................

(data i miejsce urodzenia)

zatrudnionemu / ej w...........................................

(nazwa szkoły/placówki, w której

nauczyciel jest zatrudniony)

...............................................................

(stanowisko-funkcja)

...............................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

...............................................................

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora,

dyrektora - rok otrzymania)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

(ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Organ sporządzający wniosek

........................ ........................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis)

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 16-02-2005 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2005 10:49