Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 18


ZARZĄDZENIE NR 18/04

WÓJTA GMINY PRZELEWICE

z dnia 14 kwietnia 2004r.

w sprawie: ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.) oraz § 2, § 6, § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30) - Wójt Gminy Przelewice zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych działek Nr Nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10 o ogólnej pow. 230,8234 h z obrębu Przywodzie, zgodnie z ogłoszeniem przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości . Regulamin stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

inż. Henryk Milewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 18/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 14 kwietnia 2004r.

REGULAMIN

publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Przywodzie z przeznaczeniem na cele rolne.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz spełnią kryteria i warunki podane w ogłoszeniu przetargu.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż o 1% postąpienia.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy w wysokości 5 % ceny wywoławczej, najpóźniej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu lub na konto Gminy Przelewice Nr 29 93931010- 2600- 1140- 2000- 0010 BS Wolin Filia Przelewice.

 4. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie w siedzibie Urzędu Gminy Przelewice najpóźniej w dniu 26.04.2004r. do 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych z obrębu Przywodzie w dniu ........................... „ dokumentów podanych w ogłoszeniu przetargu.

 5. Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 6. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 28.04.2004r. w siedzibie Urzędu Gminy Przelewice.

 7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 8. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych 10 zł.

 9. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby bliskie tym osobom.

 10. Uczestnik, który przetarg wygrał nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 11. Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia aktu notarialnego.

 12. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 13. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 14. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia warunkowej umowy notarialnej.

W Ó J T

inż. Henryk Milewski

Przelewice, dnia 14.04.2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-02-2005 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 14:12