Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 9/05 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Opiniująco–Doradczej


Zarządzenie nr 9/2005

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 25 marca 2005r.

w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Opiniująco-Doradczej

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr. 96, poz. 873) oraz art.10 ust.1 „Zasad współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/05 Rady Gminy Przelewice z dnia 1.03.2005r., zarządza się, co następuje:

* 1. Powołuje się do składu Komisji Opiniująco-Doradczej (zwanej dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją OD ) następujące osoby:

  1. przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie wyborów, które odbyły się na spotkaniu ogólnym przedstawicieli tychże podmiotów w dniu 24 marca 2005 roku:

 1. Andrzej Kozicki

 2. Krzysztof Kędziora

  1. przedstawiciele Rady Gminy:

  1. Maria Ziarkowska

  2. Marian Świderski

  1. Przedstawiciele Wójta:

 1. Janusz Wójtowicz

 2. Anna Garzyńska

* 2. Regulamin działania Komisji OD stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

* 3. Oświadczenie członka Komisji OD stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

* 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przelewice

inż. Henryk Milewski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 9/2005

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 25.03.2005r.

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OPINIUJĄCO - DORADCZEJ

 1. Komisja OD jest zespołem doradczo - opiniującym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu terytorialnego Gminy Przelewice.

 1. Formy udziału Komisji OD w działaniach samorządu, zawarte są w rozdziale IV art.10 „Zasad współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 1. Komisja OD, powoływana przez Wójta Gminy, składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych przez te organizacje i podmioty na spotkaniu ogólnym (przy czym wybrani reprezentują co najmniej dwa charakterystyczne obszary działania, wyznaczone zakresem prac organizacji i podmiotów, które reprezentują) oraz 2 przedstawicieli reprezentujących Radę Gminy w Przelewicach, oraz 2 przedstawicieli wskazanych przez Wójta.

 1. Każdy członek Komisji OD, przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 1. Komisja OD zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Wójta Gminy Przelewice lub przez co najmniej trzech członków Komisji działających w porozumieniu.

 1. Każdy z członków Komisji OD informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 1. W spotkaniach Komisji OD musi uczestniczyć co najmniej 4 osoby. Brak określonej liczby osób na spotkaniu Komisji OD powoduje konieczność zwołania kolejnego spotkania.

 1. Spotkania Komisji OD prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

 1. Spotkania Komisji OD są protokołowane przez pracownika Urzędu Gminy Przelewice.

 1. Protokoły spotkań Komisji OD, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Urzędu Gminy.

 1. W pracach Komisji OD nie mogą brać udziału osoby, związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających się o dotację oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje.

 1. Opinie Komisji OD są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej Wójtowie Gminy Przelewice.

 1. Spotkania Komisji OD są protokołowane przez pracownika Urzędu Gminy Przelewice.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 9/2005

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 25.03.2005r.

OŚWIADCZENIE

CZŁONKA KOMISJI OPINIUJĄCO - DORADCZEJ

Oświadczam, co następuje:

 1. W terminie od 1 stycznia 2005r. do dnia dzisiejszego byłem (jestem) związany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

a .....................................................

b ......................................................

c .......................................................

d .......................................................

 1. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu - funkcja):

a .....................................................

b ......................................................

c .......................................................

d ......................................................

 1. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu - charakter członkostwa - np. zwykły, wspierający, honorowy):

a .....................................................

b ......................................................

c .......................................................

d ......................................................

 1. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

a .......................................................

b .......................................................

c ........................................................

d ........................................................

 1. W razie zmiany jakiejkolwiek z informacji, podanej w moim oświadczeniu, zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenie zostanie przeze mnie złożone w terminie najpóźniej 3 tygodni od zajścia zmian. Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do pracy Komisji Oceniającej, opiniującej wnioski o dotacje.

Przelewice, dnia ................................... ......................................

(podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 30-03-2005 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2005 15:47