Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.


UCHWAŁA NR III/10/2006

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 96.217

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych

źródeł 14.229 zł

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł 10.926 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 600 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 5.500 zł

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14.804 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych

źródeł 15.784 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych

źródeł 220 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.000 zł

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody

rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu

budżetowego 27.154 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 96.217

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego 1.438 zł

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.926 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.033 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.300 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.300 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczna 220 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2007 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 12:58