Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 67/03 Wójta Gminy Przelewice w sprawie regulaminu organizacyjny Urzędu Gminy w Przelewicach.


 

Zarządzenie Nr 67/03

 

Wójta Gminy Przelewice

 

z dnia 28 października 2003

 

 

 

 

 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717) zarządza się co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1 Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Przelewicach stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej „regulaminem”.

 

 

 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

 

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XVI/110/96 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 20 sierpnia 1996r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach.

 

 

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Przelewice

 

 

 

Henryk Milewski

 

ROZDZIAŁ I

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1

 

1 Urząd Gminy w Przelewicach, zwany dalej „Urzędem” realizuje następujące zadania i kompetencje Wójta Gminy w Przelewicach:

 1.  

  własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i innych ustaw;

 2.  

  zlecone - z zakresu administracji rządowej;

 3.  

  przyjęte - w drodze porozumień administracyjnych.

 

 

 1.  

  Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

 

 1.  

  Siedzibą Urzędu jest miejscowość Przelewice.

 

 

 

§ 2

 

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy.

 

 

 

§ 3

 

Urząd jest jednostką budżetową gminy.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

 

Kierownictwo Urzędu

 

 

 

A. Wójt Gminy

 

§ 4

 1.  

  Kierownikiem urzędu i pracodawcą pracowników Urzędu Gminy jest Wójt.

 

 

 1.  

  Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 

 

 1.  

  W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Wójta - zastępstwo obejmuje Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

 

 

 

 

 1.  

  Wójt w formie pisemnej może upoważnić pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do załatwiania w ustalonym zakresie określonych spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

 

 

 

§ 5

 1.  

  Do zadań Wójta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

 

 

 1.  

  Do zakresu zadań i kompetencji należy w szczególności:

  1.  

   kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;

  2.  

   kierowanie Urzędem;

  3.  

   wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu przez dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

  4.  

   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

  5.  

   ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;

  6.  

   przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;

  7.  

   przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;

  8.  

   podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;

  9.  

   składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;

  10.  

   sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej;

  11.  

   nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych w Urzędzie;

  12.  

   wykonywanie uchwał Rady;

  13.  

   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta w przepisach szczególnych.

 

 

 1.  

  Wójt może upoważnić Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.

 

 

 

 

 

B. Sekretarz Gminy

 

 

 

§ 6

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1.  

  kierowanie Referatem Organizacyjno - Społecznym;

 2.  

  zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu;

 3.  

  zapewnienie sprawnego toku postępowania administracyjnego;

 4.  

  nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

 5.  

  nadzorowanie sprawnego przyjmowania i załatwianie skarg oraz krytyki prasowej;

 6.  

  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;

 7.  

  inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych oraz zatwierdzanie wniosków dotyczących skierowań na szkolenia;

 8.  

  racjonalne wykorzystywanie funduszy płac w powiązaniu z etatami w Urzędzie;

 9.  

  koordynowanie terminowego przygotowania aktów wykonawczych do uchwał Rady Gminy;

 10.  

  sporządzanie testamentów;

 11.  

  inne zadania powierzone przez Wójta w zakresie przez niego ustalonych.

 

 

 

 

 

C. Skarbnik Gminy

 

 

 

§ 7

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1.  

  kierowanie Referatem Budżetu i Finansów;

 2.  

  udział w opracowywaniu projektu budżetu gminy;

 3.  

  wykonywanie budżetu oraz organizowanie gospodarki finansowej gminy;

 4.  

  opracowywanie decyzji wywołującej skutki finansowe dla budżetu;

 5.  

  kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;

 6.  

  opracowywanie okresowych analiz i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi;

 7.  

  kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych;

 8.  

  prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

 

Organizacja Urzędu

 

 

 

§ 8

 1.  

  Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 2.  

  Obok struktur funkcjonujących w myśl zasad opisanych w ust. 1 w urzędzie mogą funkcjonować komisje, zespoły oraz pełnomocnicy w ramach zatwierdzonego budżetu.

 

 

 

§ 9

 1.  

  Komórkami organizacyjnymi Urzędu są referaty i samodzielne stanowiska pracy.

 

 

 1.  

  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone odpowiednimi symbolami:

  1.  

   Referat Organizacyjno - Społeczny - OS

  2.  

   Referat Budżetu i Finansów - BF

  3.  

   Urząd Stanu Cywilnego - USC

 

 

 

§ 10

 1.  

  Kierownicy Referatów opracowują schemat organizacyjny Referatu obejmujący określenie poszczególnych stanowisk pracy i podział zastępstw między pracownikami Referatu.

 

 

 1.  

  Kierownicy Referatu ustalają szczegółowe zakresy czynności, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych pracowników Referatu.

 

 

 

§ 11

 1.  

  Do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy oraz realizację zadań o szczególnym znaczeniu Wójt może ustanowić pełnomocników w trybie zarządzenia wewnętrznego Wójta, określając jednocześnie zakres kompetencji pełnomocnictw, przedmiot oraz zasady działania i funkcjonowania.

 

 

 1.  

  Do zadań, o których mowa w ust. 1 Wójt może ponadto powołać w drodze zarządzenia wewnętrznego komisję, zespoły zadaniowe, ustalając ich skład osobowy, przedmiot oraz zasady działania i finansowania.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

 

Zadania i kompetencje Kierowników Referatów

 

 

 

§ 12

 

Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:

 1.  

  prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu;

 2.  

  przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie niezbędnych czynności na potrzeby organów gminy;

 3.  

  przygotowywanie i sporządzanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta i ich realizacja;

 4.  

  przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji wynikających z przepisów prawa oraz na polecenie Wójta;

 5.  

  opracowywanie wniosków do projektu budżetu, projektów finansowych dla określonych zadań, wieloletnich planów inwestycyjnych i innych programów rozwoju gminy;

 6.  

  przygotowywanie i prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowania w sprawach zamówień publicznych związanych z zakupami, usługami inwestycyjnymi i remontami w zakresie wykonywanych zadań;

 7.  

  sporządzenie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych oraz wniosków Komisji;

 8.  

  współdziałanie z organami kontroli;

 9.  

  uczestnictwo w sesjach Rady, posiedzeniach Komisji i innych naradach zgodnie z dyspozycjami Wójta;

 10.  

  usprawnienie organizacji i form pracy;

 11.  

  dbałość o kompetentną, terminową i rzetelną obsługę interesantów;

 12.  

  stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz trybu postępowania wynikającego z instrukcji kancelaryjnej;

 13.  

  wykonywanie kontroli wewnętrznej zgodnie ze swoimi uprawnieniami;

 14.  

  przestrzeganie zasad obowiązujących w Urzędzie ochrony tajemnicy służbowej, skarbowej i innych;

 15.  

  realizacja zadań obronnych w zakresie ustalonych odrębnymi przepisami;

 16.  

  przygotowanie i realizacja programów związanych z integracją europejską;

 17.  

  udział w przygotowaniu i redagowaniu ze swojego zakresu działania strony internetowej i przekazywaniu danych na stanowisko pracy d/s przetargów i informacji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

 

Zadania szczegółowe Referatów

 

 

 

§ 13

 

Do zadań Referatu Organizacyjno - Społecznego należy w szczególności:

 

 

 1.  

  W zakresie spraw organizacyjno - administracyjnych:

  1.  

   wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, samorządów i innych oraz z przeprowadzaniem referendum lub konsultacji społecznych;

  2.  

   sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz prowadzenie archiwum zakładowego, biblioteki zakładowej;

  3.  

   prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Wójta;

  4.  

   gromadzenie protokołów kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych dokonywanych przez kontrolę zewnętrzną;

  5.  

   umożliwianie zainteresowanym wglądu do zarządzeń Wójta;

  6.  

   zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym;

  7.  

   czuwanie nad realizacją wniosków z zebrań wiejskich i narad z sołtysami;

  8.  

   planowanie i bieżąca analiza wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu.

 

 

 1.  

  W zakresie spraw kancelaryjno - technicznych:

  1.  

   wykonywanie zadań związanych z funkcją Wójta jako organem wykonawczym gminy, a głównie:

   1.  

    nadzorowanie terminowego przygotowania dokumentów będących przedmiotami obrad Rady;

   2.  

    przekazywanie uchwał Rady do realizacji;

   3.  

    przesyłanie uchwał Rady Organowi nadzorującemu;

   4.  

    prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

   5.  

    prowadzenie ewidencji korespondencji specjalnego znaczenia (faktury, wezwania do zapłaty);

   6.  

    przyjmowanie, wysyłanie i rozliczanie korespondencji;

   7.  

    prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.

 

 

 1.  

  W zakresie kadr i szkolenia:

  1.  

   prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych;

  2.  

   organizowanie szkoleń i instruktaży dla pracowników Urzędu z zakresu bhp, przeciw pożarowe;

  3.  

   prowadzenie ewidencji badań lekarskich;

  4.  

   prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników;

  5.  

   opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących szkoleń i spraw kadrowych;

  6.  

   prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników;

  7.  

   nadzór nad aktualizacją zakresów czynności i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu oraz pełnomocnictw dla dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych;

  8.  

   prowadzenie spraw socjalno - bytowych pracowników (ZFŚSoc.).

 

 

 1.  

  W zakresie działalności gospodarczej:

  1.  

   prowadzenie spraw dotyczących ewidencjonowania działalności gospodarczej;

  2.  

   wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenia kontroli działalności handlowej i gastronomicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 1.  

  W zakresie spraw gospodarczych:

  1.  

   planowanie remontów, bieżących napraw i konserwacji budynku;

  2.  

   gospodarowanie środkami rzeczowymi drukami, formularzami, pieczęciami;

  3.  

   dokonywanie zakupów inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych.

 

 

 1.  

  W zakresie inwestycji, budownictwa, drogownictwa, zagospodarowania przestrzennego:

  1.  

   opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych, w tym infrastruktury technicznej i remontów, jak również planów rocznych;

  2.  

   przygotowanie i prowadzenie całego procesu dotyczącego inwestycji;

  3.  

   rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na zadania programowe, przy udziale Referatu Budżetu i Finansów;

  4.  

   sporządzenie wniosków do fundacji, funduszy i innych instytucji o środki finansowe i ich rozliczenie z zakresu swojego działania;

  5.  

   wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych;

  6.  

   przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

  7.  

   opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i odnowy dróg oraz obiektów mostowych;

  8.  

   prowadzenie ewidencji dróg gminnych, wewnętrznych oraz elementów mostowych usytuowanych na tych drogach;

  9.  

   prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, remontowaniem i zarządzaniem siecią dróg gminnych;

  10.  

   zawieranie umów z Zakładem Energetycznym na dostawę energii do celów oświetlenia ulicznego i innych obiektów;

  11.  

   prowadzenie ewidencji opłat za konserwację i dostarczanie energii oraz występowanie do Urzędu Wojewódzkiego o refundację kosztów oświetlenia ulicznego dróg nie będących w zarządzie Gminy;

  12.  

   opracowywanie projektów uchwał i przeprowadzanie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do studium i planu;

  13.  

   wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego;

  14.  

   prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem lub pobraniem opłaty z tytułu zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;

  15.  

   wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

  16.  

   prowadzeniu spraw dotyczących poboru opłaty targowej.

 

 

 1.  

  W zakresie promocji gminy:

  1.  

   gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę i zakłady pracy;

  2.  

   utrzymanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu i udzielanie informacji zgodnie z upoważnieniem Wójta;

  3.  

   organizowanie lub współorganizowanie wszelkiego rodzaju konkursów, wystaw, odczytów oraz imprez artystycznych promujących walory historyczne, turystyczne i gospodarcze Gminy.

 

 

 1.  

  W zakresie integracji z Unią Europejską:

  1.  

   prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł;

  2.  

   inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania w Gminie.

 

 

 1.  

  W zakresie gospodarki komunalnej:

  1.  

   prowadzenie spraw dotyczących utrzymania czystości w gminie, utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne;

  2.  

   planowanie rozwoju usług komunalnych;

  3.  

   sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowiska;

  4.  

   przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących zatwierdzenia taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

 

 

 1.  

  W zakresie zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych i obrony cywilnej:

  1.  

   przeprowadzanie przetargów na wszystkie inwestycje i remonty realizowane przez Wójta oraz jednostki organizacyjne Gminy;

  2.  

   zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

  3.  

   kontrola analizy informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

  4.  

   okresowe kontrole materiałów i obiegów dokumentów;

  5.  

   opracowanie planu obrony Urzędu oraz nadzorowanie jego realizacji;

  6.  

   szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  7.  

   prowadzenie kancelarii tajnej w Urzędzie;

  8.  

   prowadzenie aktualizacji stanu osobowego planowanego dla wykonania świadczeń osobistych na wypadek mobilizacji i wojny;

  9.  

   prowadzenie szkoleń z zakresu akcji kurierskiej;

  10.  

   prowadzenie spraw z zakresu reagowania kryzysowego i obrony cywilnej;

  11.  

   prowadzenie zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach;

  12.  

   nakładanie na mieszkańców gminy i zakłady pracy obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na wypadek „W” oraz stwierdzenie klęsk żywiołowych.

 

 

 1.  

  W zakresie gospodarki nieruchomościami:

  1.  

   gospodarowanie i zarządzanie gminnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, w tym:

   1.  

    ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich;

   2.  

    organizowanie przetargów na nieruchomości;

   3.  

    komunalizacja gruntów;

   4.  

    prowadzenie ewidencji gruntów i nieruchomości;

   5.  

    podział nieruchomości.

  2.  

   przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności;

  3.  

   nadzorowanie numeracji porządkowej budynków;

  4.  

   ustalanie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;

  5.  

   wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych;

  6.  

   sprawowanie nadzoru organu administrującego zasobami mieszkaniowymi w zakresie:

   1.  

    polityki remontowej, realizacji remontów, stanu technicznego i eksploatacji budynków;

   2.  

    okresowej oceny utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i sanitarno - porządkowym oraz zachowania warunków bezpieczeństwa pożarowego;

  7.  

   prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy w zakresie:

   1.  

    weryfikacja wstępnych wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych;

   2.  

    przygotowania dokumentacji dla komisji mieszkaniowej;

   3.  

    ogłoszenie i realizacja list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych;

  8.  

   prowadzeniu spraw w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi.

 

 

 1.  

  W zakresie rolnictwa, ochrony środowiska:

  1.  

   przygotowanie i nadzorowanie spisów rolnych;

  2.  

   realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

  3.  

   uczestniczenie w pracach zespołów dla szacowania szkód;

  4.  

   wydawanie opinii w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych, wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele;

  5.  

   prowadzenie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych;

  6.  

   prowadzenie spraw z zakresu hodowli zwierząt;

  7.  

   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, ochronie środowiska i odpadach oraz przepisów wykonawczych do nich;

  8.  

   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych;

  9.  

   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

  10.  

   organizowanie i prowadzenie edukacji z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska;

  11.  

   prowadzenie spraw wynikających z zakresu prawa łowieckiego;

  12.  

   prowadzenie organizacji i obsługi akcji „Sprzątanie Świata”.

 

 

 1.  

  W zakresie edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej:

  1.  

   prowadzenie i utrzymywanie gimnazjum, szkół podstawowych oraz zapewnienie tym placówkom warunków niezbędnych do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania;

  2.  

   realizacja praw dziecka 6 letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego;

  3.  

   przygotowywanie konkursów mających na celu powołanie dyrektorów szkół;

  4.  

   opiniowanie w sprawach powołania wicedyrektorów;

  5.  

   wydawanie opinii w sprawach uchwał rad pedagogicznych których wykonanie zostało wstrzymane przez dyrektora;

  6.  

   likwidowanie szkół w porozumieniu z Kuratorium;

  7.  

   zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych;

  8.  

   występowanie z urzędu w obronie nauczycieli;

  9.  

   prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury;

  10.  

   opracowanie i przedkładanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłocznie;

  11.  

   prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie gminy;

  12.  

   współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań objętych porozumieniem o współpracy;

  13.  

   opracowanie planów i budowanie urządzeń kultury fizycznej;

  14.  

   prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych (poza hotelami) obiektów znajdujących się na terenie gminy.

  15.  

   prowadzenie spraw p.poż. i OSP.

 

 

 1.  

  W zakresie obsługi prawnej:

  1.  

   kompleksowa obsługa pracy Rady, Wójta, Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:

   1.  

    opracowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

   2.  

    opracowanie pod względem formalno - prawnym umów;

   3.  

    sporządzanie opinii prawnych;

  2.  

   przygotowywaniu i prowadzeniu spraw sądowych oraz zastępstwo w tych sprawach, w ramach udzielonego pełnomocnictwa;

  3.  

   udzielanie porad prawnych i pomocy w interpretacji przepisów prawnych.

 

 

 

§ 14

 

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 

 

  1.  

   W zakresie planowania:

    1.  

     zbieranie niezbędnych danych koniecznych do opracowania projektu budżetu Gminy;

    2.  

     przygotowywanie materiałów zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i przedkładanie ich Wójtowi, Radzie i RIO;

    3.  

     przygotowanie materiałów z realizacji budżetu;

    4.  

     przygotowanie projektów uchwał Rady oraz stosownych zarządzeń w sprawie zmian do budżetu i zmian w budżecie Gminy;

    5.  

     pozyskiwanie środków pozabudżetowych ;

    6.  

     prowadzenie analiz finansowych i ekonomicznych oraz przygotowywanie informacji okresowych z realizacji budżetu.

 

 

  1.  

   W zakresie rozliczania należności podatkowych i opłat:

    1.  

     prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy;

    2.  

     prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym;

    3.  

     gromadzenie, przechowywanie , kontrolowanie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym oraz rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

    4.  

     prowadzenie księgowości podatkowej dotyczącej naliczania podatków i opłat;

    5.  

     podejmowanie czynności zmierzających do windykacji i egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;

    6.  

     prowadzeniu ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

    7.  

     przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych;

    8.  

     prowadzenie sprawozdawczości w zakresie podatków.

 

 

  1.  

   W zakresie obsługi finansowo - księgowej:

    1.  

     prowadzenie obsługi księgowej i kasowej budżetu Gminy, jednostek organizacyjnych, środków specjalnych;

    2.  

     prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji składników mienia komunalnego gminy oraz zmian tych udziałów;

    3.  

     prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych materiałów nietrwałych i wyposażenia w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy oraz w sołectwach;

    4.  

     prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy;

    5.  

     sporządzanie list wynagrodzeń;

    6.  

     obliczanie, pobieranie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń składek z US, ZUS-em, PZU, PUP;

    7.  

     ustalenie uprawnień i naliczanie zasiłków chorobowych macierzyńskich, opiekuńczych, rodzinnych i wychowawczych;

    8.  

     sporządzanie listy wypłat diet dla radnych;

    9.  

     przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla ustalenia świadczeń rentowych i emerytalnych;

    10.  

     wypełnieniu dokumentów w celu ustalenia kapitału początkowego zatrudnionych oraz byłych pracowników Urzędu;

    11.  

     prowadzeniu spraw związanych z zaciąganiem długoterminowych kredytów, emisją obligacji komunalnych i innych wieloletnich zobowiązań gminy;

    12.  

     sporządzenie planów finansowych związanych z prowadzeniem przez gminę zadań zleconych i powierzonych;

    13.  

     prowadzenie ksiąg rachunkowych;

    14.  

     przygotowanie sprawozdań finansowych;

    15.  

     naliczanie, rozliczanie i odprowadzanie VAT-u.

 

 

 

§ 15

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa o aktach stanu cywilnego oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych związanych ze sprawami osobowymi, a w szczególności:

 

1. rejestracja stanu cywilnego;

 

2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;

 

3. przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób;

  1.  

   wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego;

  2.  

   załatwianie spraw konsularnych;

  3.  

   prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności;

  4.  

   prowadzeniu spraw dotyczących rejestracji poborowych, udział w pracy komisji poborowej;

  5.  

   wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny i przyznawaniu zasiłków miesięcznych członków rodzin;

  6.  

   wydawanie dowodów osobistych;

  7.  

   prowadzenie na bieżąco spisów wyborców i rejestru wyborców;

  8.  

   wydawanie zezwoleń lub decyzji na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie gminy;

  9.  

   przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzenia lub wydania decyzji o zakazie jego odbycia.

  10.  

   przedkładanie Wójtowi Gminy projektów decyzji w sprawie organizacji imprez masowych o charakterze kulturalnym lub rozrywkowym.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

 

Zasady podpisywania pism i dokumentów

 

 

 

§ 16

 1.  

  Do podpisu Wójta zastrzega się w szczególności pisma i dokumenty:

  1.  

   kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej;

  2.  

   kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego;

  3.  

   kierowane do posłów i senatorów RP;

  4.  

   kierowane do przedstawicieli placówek dyplomatycznych;

  5.  

   kierowanie do przedstawicieli hierarchii kościelnej i związków wyznaniowych;

  6.  

   kierowane do cudzoziemców;

 

 

 1.  

  Wójt podpisuje osobiście:

  1.  

   zarządzenia i dyspozycje w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy i pracowników Urzędu;

  2.  

   decyzje administracyjne w sprawach, które zastrzegł sobie do osobistej aprobaty i podpisu;

  3.  

   umowy o pracę;

  4.  

   decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracowników;

  5.  

   odpowiedzi na skargi i wnioski.

 

 

 1.  

  W przypadku nieobecności Wójta, pisma o których mowa w ust. 2 podpisuje w jego imieniu Sekretarz Gminy.

 

 

 1.  

  Prawo podpisywania decyzji administracyjnych mają również upoważnieni pracownicy Urzędu.

 

 

 1.  

  Przedłożone Wójtowi do podpisu pisma i dokumenty parafowane są przez pracownika przygotowującego pismo.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

 

 

Organizacja działalności kontrolnej

 

 

 

§ 17

 

Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i metod oraz wykonywania zadań przez referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

§ 18

 

System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne i kontrole zewnętrzne.

 

 

 

§ 19

 1.  

  Kontrole wewnętrzne prowadzone są w komórkach organizacyjnych Urzędu.

 

 

 1.  

  Kontrole wewnętrzne sprawuje Wójt, Sekretarz Gminy i Skarbnik w zakresie zgodnym z podziałami zadań i kompetencji, a także Kierownicy Referatów w stosunku do pracowników podporządkowanych.

 

 

 

§ 20

 1.  

  Kontrole zewnętrzne prowadzone są w jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

 

 1.  

  Kontrole zewnętrzne prowadzą pracownicy Urzędu, albo powołane zespoły na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta.

 

 

 

§ 21

 

Przeprowadzone kontrole mogą być:

 1.  

  Kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności kontrolowanego;

 

 

 1.  

  Problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego, stanowiące niewielki fragment jego działalności;

 

 

 1.  

  Wstępne - obejmujący kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnie przygotowania;

 

 

 1.  

  Bieżące - obejmujące czynności w toku;

 

 

 1.  

  Sprawdzające - mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione przez kontrolowanego.

 

 

 

 

 

§ 22

 1.  

  Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny.

 

 

 1.  

  Protokół pokontrolny powinien zawierać:

  1.  

   określenie kontrolowanej jednostki lub stanowiska;

  2.  

   imię i nazwisko kontrolowanego;

  3.  

   daty rozpoczęcia i daty zakończenia kontroli;

  4.  

   określenie przedmiotowego zakresu kontroli;

  5.  

   przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli stwierdzające nieprawidłowości oraz ich przyczyny i skutki;

  6.  

   datę i miejsce podpisania protokołu;

  7.  

   podpisy Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby kontrolowanej;

  8.  

   wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

 

§ 23

 1.  

  Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednie elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego o którym mowa w § 22 Regulaminu.

 

 

 1.  

  Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowe.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

 

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

 

 

§ 24

 1.  

  W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

  1.  

   Wójta Gminy, w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00

  2.  

   Sekretarza Gminy, w poniedziałki w godz. 8.00 - 14.00

  3.  

   Przewodniczącego Rady Gminy, w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.15 - 16.15.

 

 

 

2. Wszelkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, są ewidencjonowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonych w Referacie Organizacyjno - Społecznym.

 

 

 1.  

  W ramach jednostek organizacyjnych gminy prowadzone są rejestry skarg i wniosków załatwianych przez daną jednostkę.

 

 

 

§ 25

 1.  

  Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

 

 

 1.  

  Posłowie i senatorowie RP oraz radni, którzy wnieśli skargi lub wnioski powinni być powiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnienia - najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili ich uzyskania.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 26

 

Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu oraz udzielenie wyjaśnień z tym związanych stanowią kompetencję Wójta.

 

 

 

§ 27

 

Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 25-11-2003 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 08-12-2011 08:08