Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 44 Uchwała w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

Uchwała Nr VII/44/2003r.
Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 17 ust. 2 z dnia  22 marca 1990r  o pracownikach samorządowych

/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.   Ustala się zasady dokonywania oceny kwalifikacyjnej

mianowanych pracowników samorządowych, stanowiące załączniki

Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kibała

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/2003r.
z dnia  22 kwietnia 2003r.

ZASADY DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN
KWALIFIKACYJNYCHMIANOWANYCH
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

§ 1

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

a)                  „ustawie”- rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.);

b)                 „pracownikach mianowanych”- lub w skrócie- „pracownikach”- rozumie się przez to pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy na stanowiskach kierowniczych, lub na stanowiskach, na których zgodnie ze statutem  gminy zatrudnienie następuje w drodze mianowania,

c)                  „zasadach”- rozumie się przez to treść niniejszego załącznika.

§ 2

Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlega każdy pracownik mianowany, niezależnie od wymiaru zatrudnienia, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych.

§ 3

1.                  Z zastrzeżeniem § 19 i 20, okresowych ocen dokonuje się nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na dwa lata.

2.                  Konkretny termin przeprowadzenia oceny ustala Wójt Gminy.

§ 4

1.                  Przedmiot oceny stanowią kwalifikacje pracownika mianowanego oraz realizacja przez niego obowiązków określonych w art. 15,16,18,18a,19 ustawy. W toku oceny uwzględnia się specyfikę i zróżnicowany charakter zadań i obowiązków poszczególnych pracowników oraz warunki pracy.

2.                  Szczegółowe kryteria oceny określa arkusz oceny pracownika mianowanego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Na ocenę pracownika mianowanego nie mogą wywierać wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne ani działalność społeczna.

§ 6

Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym.

Ocenę ujemną określa się mianem „negatywna”.

§ 7

Arkusz oceny pracownika mianowanego włącza się po zapoznaniu z nim zainteresowanego do jego akt osobowych.

§ 8

1.                  Ocenę pracowników przeprowadza co najmniej trzyosobowy zespół oceniający (komisja) w składzie powołanym przez Wójta Gminy.

2.                 Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

§ 9

Skład zespołu oceniającego powinien zapewnić bezstronną i kompetentną ocenę pracownika.

§ 10

Zespół oceniający wykorzystuje informacje, uwagi i opinie o pracy ocenianego pracownika, przedłożone przez niego samego lub przez jego przełożonych, a jeżeli pracownik był już wcześniej oceniany- także wyniki ostatniej oceny. Ponadto uwzględnia się uwagi i skargi  petentów.

§ 11

Zespół oceniający ma prawo wglądu do akt osobowych ocenianego pracownika oraz innych materiałów dokumentujących przebieg pracy zawodowej i uzyskiwane w niej rezultaty. Może też żądać niezbędnych informacji od zainteresowanego pracownika oraz jego przełożonych.

§ 12

Ocena zapada zwykłą większością głosów.

§ 13

Z oceną pracy pracownika minowanego, sporządzoną przez zespół oceniający Wójt zapoznaje pracownika w terminie  nie dłuższym niż 14 dni od daty sporządzenia arkusza, o którym mowa w § 4.

§ 14

Pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną  swojej pracy złożeniem własnoręcznego podpisu na arkuszu oceny. W razie odmowy złożenia podpisu Wójt zamieszcza na arkuszu stosowną wzmiankę, podając datę przedstawienia oceny oraz przyczynę odmowy podpisania arkuszu przez pracownika.

§ 15

Zespół oceniający sporządza ponadto zbiorczy raport o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracowników mianowanych i przedkłada go Wójtowi Gminy.

§ 16

Od negatywnej oceny zespołu pracownik ma prawo odwołać się do Wójta Gminy  w terminie 14 dni od daty zapoznania go z kartą oceny jego pracy. Odwołanie wnosi się na piśmie z uzasadnieniem.

§ 17

Przy rozpatrywaniu odwołań stosuje się odpowiednio § 9-12 zasad.

§ 18

Na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego, pracownik mianowany może być poddany indywidualnej ocenie także w innym czasie niż określa się w § 3.

§ 19

Pracownika, który uzyskał ocenę negatywną, poddaje się ponownej ocenie kwalifikacyjnej nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty oceny zakończonej wynikiem ujemnym.

§ 20

Przepisy § 4-14 oraz 16 i 17 stosuje się odpowiednio do ocen dokonywanych w trybie § 18 i 19 zasad.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/2003
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 22 kwietnia 2003r.

ARKUSZ OCENY

mianowanego pracownika samorządowego

za okres od ......................... do .................................

1.                  Imię i nazwisko ...........................................................................................

2.                  Data i miejsce urodzenia .............................................................................

3.                  Wykształcenie .............................................................................................

4.                  Miejsce zamieszkania .................................................................................

5.                  Stanowisko służbowe ..................................................................................

6.                  Staż pracy na zajmowanym stanowisku .....................................................

7.                  Ocena pracy:                                        ........................................................

a)                  przygotowanie zawodowe (rodzaj i kierunek wykształcenia, zgodność wykonywanych czynności z kierunkiem wykształcenia):

b)                 podnoszenie kwalifikacji zawodowych (forma, rodzaj, tryb):

c)                  jakość i wydajność pracy (umiejętność organizowania i wykonywania pracy, wnikliwość, szybkość, samodzielność realizacji zadań, uzyskiwane wyniki):

d)                 zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji:

e)                  przejawianie inicjatywy na zajmowanym stanowisku, doskonalenie metod pracy, własny wkład pracy:

f)                   poczucie obowiązku i odpowiedzialności (dbałość o dobro publiczne i słuszne interesy stron, przestrzeganie tajemnicy służbowej, świadomość konsekwencji decyzji):

g)                  dyscyplina pracy (wykorzystanie czasu pracy, spóźnienia do pracy, nieusprawiedliwiona absencja, samowolne wyjścia prywatne itp.):

h)                  stosunek do pracowników podległych, przełożonych, współpracowników i    interesantów:

i)            otrzymane wyróżnienia i nagrody w okresie od ostatniej oceny, a jeżeli pracownik nie był jeszcze oceniany to od chwili zatrudnienia w urzędzie:

j)            udzielone kary porządkowe i dyscyplinarne (w ciągu jednego roku poprzedzającego ocenę):

k) dbałość o powierzone mienie (zabezpieczenie, wykorzystanie, gospodarność, zaradność):

l)        sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych:

 

OGÓLNA OCENA PRACY:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Przelewice, dnia ....................................                                    ....................................................

                                                                                    (przewodniczący zespołu oceniającego)

Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania zostałem(-am) zapoznany(-a)

......................................dnia .....................................                       ..............................................

                                                                                                                        (podpis pracownika)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-02-2005 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 14:22