Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/159/2005 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.


UCHWAŁA Nr XXII/159/2005

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 1 marca 2005r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26. października .1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167 poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122 poz.1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2005 określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Nakłady na realizację Programu, o którym mowa w §1 corocznie określa Rada Gminy

w uchwale budżetowej.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Traci moc: uchwała Nr XIV/96/2004 Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 26 lutego 2004r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005r.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Niewiadomski

Załącznik do Uchwały Nr XXII/159/2005

Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 1 marca 2005r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2005

P L A N

G M I N N E G O P R O G R A M U

 1. Wprowadzenie

 1. Diagnoza problemów alkoholowych

 1. Podstawowe cele programu i określenie metod działania

 1. Postanowienia końcowe

 1. Preliminarz przewidywanych wydatków na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005


 1. WPROWADZENIE

Podstawa prawna opracowania

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 1. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 września 2000r.

 1. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Zasady polityki programu

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych (art.41 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy).

 2. Rada Gminy w Przelewicach dostrzega problemy i zagrożenia dla funkcjonowania mieszkańców naszej gminy wynikające z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i w związku z tym przyjmuje niniejszy program jako wytyczną przy podejmowaniu działań w tym kierunku.

 3. Ważnym kierunkiem polityki Gminy jest stworzenie możliwości zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież m.in. poprzez wspomaganie w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych oraz kontynuowanie dalszej działalności świetlic środowiskowych.

 4. Realizacja programu wymaga kompleksowego i zintegrowanego sposobu działania różnych instytucji zarówno stanowiących jak i wykonawczych oraz tworzenie nowych i wspieranie organizacji zajmujących się profesjonalnie lub społecznie problematyką alkoholową. Zadania programu są określone realistycznie i dostosowane do potrzeb Gminy Przelewice. Wydatki z budżetu Gminy na realizacje niniejszego programu mają na celu poprawę stanu zdrowia, bezpieczeństwa i kultury życia mieszkańców.

 5. Zmniejszenie występowania problemów alkoholowych wymaga strategii zapobiegania i strategii interwencji:

A/ strategie zapobiegania koncentrują się na osobach, które jeszcze nie piją, ale

znajdują się w grupie ryzyka rozwoju problemów alkoholowych,

B/ strategie interwencji mają na celu zachęcanie do leczenia lub zmiany sposobu

życia tych, którzy piją dużo, często lub w warunkach, które zagrażają zdrowiu,

życiu lub mieniu.

Realizacja programu ma służyć między innymi następująca

struktura instytucji:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

3. Podstawowa Opieka Zdrowotna

4. Oddział Lecznictwa Uzależnień Alkoholowych

5. Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

7. Centrum Pomocy Rodzinie

8. Policja

9. Sąd Rejonowy

10. Urząd Gminy

11. Rady Sołeckie

12. Szkoły

13. Lokalne media

14. Inne podmioty składające oferty programowe jak:

15. Organizacje pozarządowe

Przelewicki Klub Abstynenta „Wrzos”

 1. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

(na podstawie wskaźników PARPA i ustaleń GKRPA)

 1. Szkody u osób pijących

%Ocenia się ( na podstawie badań GUS), iż w roku 2003- w następstwie obniżenia stawek podatku akcyzowego zmalały ceny napojów spirytusowych o ok.20%- średnie spożycie napojów alkoholowych wzrosło w stosunku do roku 2002 o około 15%.Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku napojów spirytusowych, których konsumpcja zwiększyła się o około 25%.Szacuje się, iż w 2003r. średni poziom konsumpcji czystego alkoholu na jednego mieszkańca w kraju wynosił ok.8 litrów.
%W Polsce żyje ok.600-700 tys.osób uzależnionych od alkoholu, które doznają poważnych szkód zdrowotnych prowadzących do przedwczesnej śmierci. W placówkach lecznictwa odwykowego w ostatnich latach było zarejestrowanych 120 tys. Pacjentów, w tym około 20% kobiet.
%Około 1.5- 1.8 miliona pacjentów leczących się z powodu różnych chorób u lekarzy specjalistów i podstawowej opieki zdrowotnej poważnie nadużywa alkoholu choć nie są uzależnieni. W związku z tym ich leczenie jest mniej efektywne i zwiększa szkody zdrowotne oraz koszty świadczeń zdrowotnych dla tych pacjentów.
% Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku ubiegłym prowadziła 15 postępowań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim skierowano jeden wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

 1. Szkody występujące u nadużywającej alkoholu młodzieży

  Około 20% polskich nastolatków nadużywa alkoholu w sposób przynoszący poważne szkody dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost tych zagrożeń. Przyczynia się do tego oprócz uniwersalnej atrakcyjności alkoholu dla ludzi, bardzo dynamiczna promocja i zwiększenie dostępności napojów a w szczególności zwiększenie samodzielności konsumpcyjnej młodzieży oraz zaniedbania rodziców i nauczycieli, którzy rozluźnili kontrolę wychowawczą i lekceważą zagrożenia związane z piciem ich dzieci i wychowanków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach w 2004r. udzielił pomocy 64 rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, głównie z powodu występowania problemów alkoholowych.

 1. Szkody w środowisku pracy:

(alkoholowa dezorganizacja środowiska)

  1. choroby, wypadki

  2. obniżenie wydajności pracy, brak dyscypliny

  3. alkoholowa patologizacja osób bezrobotnych.

 1. Naruszenia prawa przez osoby nietrzeźwe:

a) przestępczość osób pod wpływem alkoholu

b) prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym

c) alkoholowe zaburzenia w miejscach publicznych

d) narastające używanie przemocy; wobec rodziny.

Z danych Komisariatu Policji w Lipianach wynika, że w 2004r.:

  1. Odnotowano 73 interwencje z czego 43 stanowiły interwencje domowe;

  2. zatrzymano do wytrzeźwienia 7 osób;

  3. w miejscach publicznych odnotowano dwie interwencje gdzie udział brały osoby nieletnie

  4. w jednym przypadku stwierdzono demoralizację osoby nieletniej- skierowano pismo do Sadu;

  5. dokonano zatrzymania jednej osoby dorosłej w związku z posiadaniem narkotyków

  6. w jednym przypadku stwierdzono rozpowszechnianie filmów o tematyce pornograficznej wśród nieletnich;

5. Przestępstwa i wykroczenia związane z obrotem alkoholowym:

a) nielegalny import, produkcja i sprzedaż napojów" alkoholowych

b) sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim

c) reklama i promocja napojów alkoholowych.

6. Niekorzystne społeczne zmiany w strukturze spożycia napojów alkoholowych: a) nastąpił wzrost spożycia alkoholu przez osoby bezrobotne

b) obniżający się wiek inicjacji alkoholowej nieletnich. Coraz więcej dzieci od 10 roku zaczyna pić alkohol, a co dziesiąte dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce lub sprzeczce

c) zwiększająca się liczba osób nadmiernie pijących bez cech uzależnienia

d) zwiększające się koszty bezpośrednie i pośrednie wynikające z nadużywania alkoholu.

III. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU I OKREŚLENIE METOD DZIAŁANIA.

  1. Ograniczenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy:


Metody:

a/ ograniczenie możliwości zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie i nietrzeźwe,

b/zwiększenie zaangażowania różnych instytucji i organizacji w rozwiązywaniu problemów wynikających z picia alkoholu przez młodzież,

c/ wdrażanie nowoczesnych programów profilaktyki i metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu,

d/ interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka (dzieci z rodzin alkoholowych),

e/ edukacja rodziców i wychowawców, a także pedagogów szkolnych w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu abstynenci,

f/ finansowanie zajęć terapeutycznych na obozach i koloniach dla dzieci i młodzieży,

  • prowadzenie różnych szkoleń, kampanii i imprez mających na celu zmiany postaw wobec picia alkoholu przez dzieci i młodzież.


2. Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnienia


Metody:

a/ uczenie wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia,

b/ uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorów picia,

c/ zwiększenie skuteczności interwencji wobec zaburzeń zachowań wynikających z nadmiernego picia,

d/ zwiększenie działań profilaktycznych w szkole, zakładach pracy i środowiskach lokalnych.

3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.


Metody:

a/ zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych,

b/ poprawa skuteczności profesjonalnych terapii uzależnień i innych usług leczniczych (psychiatrycznych, psychologicznych, internistycznych),

c/ wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.

4. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywanie alkoholu


Metody:

a/wprowadzenie do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metod wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem oraz uczących abstynencji lub kontrolowania picia alkoholu,

b/ edukacja społeczna poprzez prasę, audycja radiowa o zakresie lokalnym na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom alkoholowym,

c/zwiększenie skuteczności interwencji wobec zaburzeń zachowania, wynikających z nadmiernego picia.

5. Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego i przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych


Metody:

a/zwiększenie skuteczności interwencji prawno - administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu,

b/zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej dla ofiar przemocy,

c/systematyczne szkolenie pracowników pierwszego kontaktu środowiskowego w zakresie rozpoznania problemów alkoholowych, motywowanie do podjęcia wszelkich kroków mających na celu rozwiązywanie tych problemów,

d/ współpraca z wojewódzkim zespołem ds. konsultacji i przeciwdziałania przemocy.

 1. Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych przez pracowników nadużywających alkoholu

Metody:

a/ prowadzenie edukacji profilaktycznej w środowisku bezrobotnych,

b/ ułatwienie pracownikom nadmiernie pijącym oraz uzależnionym dostępu do

pomocy profesjonalnej i środowisk samopomocowych.

 1. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym


Metody:

a/szczegółowa ewidencja wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania warunków określonych ustawą,

b/kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących przy sprzedaży alkoholu. Cofanie tych zezwoleń w przypadkach naruszenia przepisów prawa przez podmioty gospodarcze,

c/ prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,

d/ przeciwdziałanie nielegalnej produkcji i handlu alkoholem.

 1. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Metody:

a/ budowanie akceptacji społecznej dla niezbędnych decyzji, które częściowo
ograniczają dostępność i zmniejszają swobodę konsumpcji alkoholu,

b/ propagowanie powściągliwości i samoograniczenia rozmiarów spożycia
alkoholu jako wzorów postępowania, specyficznych dla grup społecznych o
wysokim prestiżu,

c /prowadzenie kampanii edukacyjnych, wykorzystując wszelkie możliwości
środków społecznej komunikacji w tym zwyczajowo przyjętych przez lokalne
środowiska,

d/ monitoring ilości sprzedanego alkoholu na terenie Gminy, m.in. poprzez
analizę oświadczeń składanych przez podmioty gospodarcze prowadzące
sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu


Metody:

a/ prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat, zgodnie do złożonych oświadczeń o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, przez podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

b/ wsparcie materialne i lokalowe dla wszystkich podmiotów zajmujących się statutowo rozwiązaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy,

c/ sukcesywne przyjmowanie w ciągu roku ofert programowych, składanych przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne. Finansowanie ich uzależnione będzie od stanu wpływu dodatkowych środków z budżetu Gminy za wydane zezwolenia.


 1. Zadania własne gminy

(określone z art.1 i 2 oraz 41 cytowanej ustawy)


W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.

131 i 15 w/w ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela

publicznego.

6.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów

integracji społecznej.

 1. PODSTAWOWE STRATEGIE REALIZACJI PROGRAMU

Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu.

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.


T E M A T:

* Realizacja podstawowej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych.

* Podnoszenie motywacji do podjęcia leczenia odwykowego.

* Szkolenie kadry i wolontariatu na potrzeby lecznictwa odwykowego i klubu abstynenta.

* Wdrażanie metod wczesnej interwencji.

* Wspieranie środowisk samopomocowych.

* Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego.

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.


T E M A T:

* Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

* Wspieranie i finansowe zorganizowanie form pomocy psychospołecznej dla członków rodzin alkoholowych oraz dla sprawców dysfunkcji tych rodzin.

*. Podejmowanie interwencji prawno - administracyjnych wobec przemocy i innych dysfunkcji rodziny powodowanych przez picie alkoholu.

* Szkolenie zainteresowanych osób w zakresie pomocy rodzinom alkoholowym oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

*. Kierowanie na specjalistyczne badania w celu ustalenia zależności od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego.

* Wnioskowanie do Sądu o zobowiązania do lecznictwa odwykowego.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.


T E M A T:

* Realizacja nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

* Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie promowania i utrzymywania abstynencji wśród dzieci i młodzieży.

* Wspieranie i dofinansowanie różnych podmiotów i osób fizycznych prowadzących profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną.

* Szkolenie pracowników handlu i usług, zajmujących się sprzedażą i podawaniem alkoholu4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13
1 i 15 w/w ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

T E M A T:

*Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może odbywać się wyłącznie w oparciu o zezwolenie wydane przez Wójta Gminy w Przelewicach lub osobę do tego upoważnioną po zasięgnięciu opinii GKRPA o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy.

* Zezwolenie cofa się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust. 10 cytowanej ustawy.

*. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez upoważnione osoby wyszczególnione w uchwale Rady Gminy.

* W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku załamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny. Wniesienie aktu oskarżenia do sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego, które należy do kompetencji policji.

* Prowadzenie kampanii na rzecz społecznej wrażliwości naruszania prawa w handlu alkoholem.


5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


T E M A T:

Dofinansowanie i wspieranie realizacji konkretnych programów następujących podmiotów:

 1. Jednostki związane z budżetem gminy:

  1. Publiczne Szkoły Podstawowe

  2. Gimnazjum

  3. Ośrodek Pomocy Społecznej

  4. Rady Sołeckie (świetlice na wsiach)

 1. Dofinansowanie innych instytucji:

  1. Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień

  2. Innych instytucji zainteresowanych realizacją zadań wynikających z programu.

 1. Organizacje pozarządowe, których statut przewiduje tego typu działalność:

  1. Przelewicki Klub Abstynenta „WRZOS”

  2. Inne organizacje pozarządowe, zgłaszające swój udział w trakcie realizacji programu.

 1. Osoby fizyczne.6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznejT E M A T:

* Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu m.in. poprzez wspierania zatrudnienia socjalnego osób bezdomnych, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców i uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. Źródła finansowania programu:

Środki z budżetu Gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy

wynikających z ustawy.

B. Sposoby pozyskiwania realizatorów programu i zasady finansowania zadań:

1)zlecanie instytucjom oraz organizacjom pozarządowym wykonania określonych

zadań programu na podstawie umów cywilnoprawnych,

2)ogłaszanie konkursów ofert na tematyczne zadania programu,

3)współpraca z osobami przygotowanymi profesjonalnie do działań i pracy

w zakresie programu, wspieranie ich doskonalenia zawodowego, zawieranie

umów zleceń na realizację określonych zadań programów,

4)pozyskiwanie wolontariuszy do pomocy w realizacji programu, poprzez

dofinansowanie ich udziału w szkoleniach, warsztatach, seminariach, obozach

szkoleniowych itp.

C. Sposób kontroli i realizacji programu:

1)Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2)Stały monitoring programu przez Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

D. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych:

1)Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

każde posiedzenie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7% minimalnego

wynagrodzenia obowiązującego- w danym okresie.

2)Wynagrodzenie dla członków Komisji będących pracownikami Urzędu Gminy

przysługuje wówczas, gdy posiedzenie Komisji odbywa się po godzinach

pracy Urzędu.

 1. PRELIMINIARZ PRZEWIDYWANYCH WYDATKÓW NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

   1. Dział: 756 rozdział: 75618
    § 0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
    alkoholu 40 000,00zł
    Finansowane z budżetu gminy- 10 000,00zł

   2. Dział: 851 rozdział 85154 - planowane wydatki:

Lp.

NAZWA ZADANIA

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA

KOSZT

DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

1.

Koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Opłata członków Komisji za posiedzenia, kontrolę świetlic środowiskowych i punktów sprzedaży napojów alkoholowych

2. Delegacje służbowe, szkolenia itp.

3.500,00500,00

I-XII.2005r.

Razem:

4.000,00

2.

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

.

1. Opłacenie kosztów lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

1.500,00

I-XII.2005r.

Razem:

1.500,00

3.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Indywidualne i zbiorowe spotkania ze specjalistami dla osób z rodzin z problemem alkoholowym.

2. Pomoc psychospołeczna i prawna dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.


4. Wspieranie działalności istniejących świetlic środowiskowych i tworzenie nowych poprzez adaptację i modernizację innych obiektów na ten cel:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia

- zakup materiałów pomocniczych dla dzieci i doposażenie pomieszczeń w sprzęt techniczny i dydaktyczny,

1.000,002.000,00
32.000,001.000,00

I-XII.2005r.

Razem:

36.000,00

4.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

2.Finansowanie wycieczek letnich z programem profilaktycznym


3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Realizacja działań w zakresie promocji zdrowia,

500,00

4.000,00


500,00

I-XII.2005r.

Razem:

5.000,00

5.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspieranie działalności Przelewickiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „WRZOS” w Przelewicach.

3.500,00

I-XII.2005r.

Razem:

3.500,00

OGÓŁEM:

50.000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 04-03-2005 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2005 11:39