Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXV/170/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie”


UCHWAŁA NR XXV/170/2005

RADY GMINY PRZELEWICE

z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 roku nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 roku nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 roku nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Gmina Przelewice przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” planowanego do wdrożenia przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w ramach projektu grupowego współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności.

2. W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Gminy Przelewice realizowane będzie zadanie obejmujące zakresem:

1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Płońsko, Rosiny, Kłodzino, Jesionowo- o łącznej długości około 21,2 km /11 przepompowni/,

§2. Akceptuje się Studium Wykonalności projektu, opracowane przez PROEKO Sp. z o.o. w Warszawie.

§3. Upoważnia się Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie do:

1) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności.

2) pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację (POZR) projektu.

3) do koordynacji i monitoringu realizacji zadań na terenie Gminy, a w szczególności:

- przygotowania, prowadzenia i rozstrzygania przetargów,

- koordynacji i nadzoru robót i usług,

- płatności za roboty i usługi,

- rozliczeń finansowo-rzeczowych,

- promocji i organizacji audytów projektu.

§4. Gmina deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi w przedsięwzięciu, a w przypadku przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Gmina oświadcza, że:

1) zabezpieczy w budżecie odpowiednie środki finansowe na pokrycie udziału własnego i poręczeń pożyczek, zawartych w Studium Wykonalności,

2) nie będzie zmieniać zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego w dokumencie wymienionym w §2,

3) w przypadku utraty dofinansowania ze środków Funduszu Spójności z przyczyn leżących po stronie Gminy inne Gminy uczestniczące w przedsięwzięciu oraz Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

§5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przelewice do współdziałania ze Związkiem Gmin Zlewni Jeziora Miedwie celem podjęcia czynności niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 20-07-2005 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2005 09:36