Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 78


Zarządzenie nr 78/03

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 01 grudnia 2003 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Przelewice:

§ 1.

1. Zarządza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przelewice

Henryk Milewski

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy Przelewice

ZATWIERDZIŁ:

PRZELEWICE GRUDZIEŃ 2003

Wójt Gminy Przelewice, 74-210 Przelewice 75, województwo zachodniopomorskie, działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r, Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami) zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro na zadanie:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w ramach kredytowania długoterminowego, złotowego, o zmiennym oprocentowaniu, w wysokości 550.000 PLN, wykorzystanego w jednorazowo na finansowanie zobowiązań gminy.

Spłata kapitału odbywać się będzie od 30.12.2004 r. w równych ratach kwartalnych, płatnych do 30 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.

Spłata kapitału nastąpi w terminie do 5 lat od daty podpisania umowy kredytowej.

Odsetki będą naliczane i pobierane w ostatnim dniu kwartalnego okresu obrachunkowego z zastrzeżeniem, że całkowita spłata odsetek nastąpi nie później niż do 5 lat od daty podpisania umowy.

Odsetki należy obliczać za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu.

Ustala się kwartalny okres karencji w spłacie odsetek, liczony od przekazania kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Kwota naliczonych w okresie karencji odsetek będzie płatna w pierwszym dniu po okresie karencji.

Warunki spłaty kapitału oraz odsetek określają ogólne warunki umowy kredytowej.

  1. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego, do specyfikacji załącza się następujące dokumenty:

  • Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2003

  • Uchwała Nr X/59/2003 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  • Uchwała Nr CLXXXVI/381/2003 z dnia 20 października 2003 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Przelewice

  • Załącznik nr 12 do Nr VI/31/2003 Uchwały Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2003 - prognoza długu publicznego

  • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Gminy za okres od 01.01.2003 r. do 30.09.2003 r.

  • Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za okres od 01.01.2003 r. do 30.09.2003 r.

  • Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2003 r. do 30.09.2003 r.

 1. Wymagania stawiane oferentom przystępującym do postępowania.

  1. Przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, w którym oferent stwierdza, że:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi

  • posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia

  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację zamówienia

  • nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych

  1. Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz.U. z 2002 r. Nr 91, poz. 817), oferenci winni do oferty załączyć niżej wymienione dokumenty:

    1. dokumenty potwierdzające zdolność oferenta do występowania w obrocie prawnym, tj. aktualnego odpisu z właściwego dla danego oferenta rejestru. W przypadku banków zagranicznych, działających w Polsce poprzez oddziały - zgodę Komisji Nadzoru Bankowego na działalność oddziału, ze wskazaniem czynności bankowych do wykonywania których oddziały są upoważnione.

  W przypadku oferentów, których siedziba znajduje się za granicą, dokumenty powinny być potwierdzone przez polską placówkę konsularną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

  Za zgodne z wymaganiami formalnymi będą uznawane tylko te dokumenty, które zostały wystawione nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

    1. pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta, jeżeli osoby reprezentujące oferenta w przetargu nie są upoważnione do reprezentowania oferenta na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.a) specyfikacji

    2. aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    3. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego- wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert

  2.4 Działając na podstawie art.22 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający wezwie oferentów do złożenia oświadczenia że nie pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu Ustawy z 22 marca 1991 r - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu. Oferent powinien złożyć powyższe oświadczenie:

  • w trakcie publicznego otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego lub też

  • dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert

  W przypadku nieobecności przedstawicieli oferenta podczas otwarcia ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaże (faksem i listem poleconym) informacje dotyczące innych uczestników postępowania i osób występujących w postępowaniu po stronie Zamawiającego. Oferent winien dostarczyć oświadczenie osobiście (tzn. przez osoby upoważnione) do siedziby Zamawiającego lub listem poleconym. Za datę złożenia będzie uważana data wpływu oświadczenia do Zamawiającego.

  2.5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum firm.

  Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania:

  1. oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ

  2. każdy z partnerów konsorcjum winien do oferty załączyć dokumenty, wymienione w pkt 2.2 niniejszej specyfikacji;

  c) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta;

  d) do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

  • zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;

  • sposób reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wyłonienie lidera konsorcjum wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do podpisywania oferty i umowy;

  • czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zobowiązań umownych;

  • lider konsorcjum w odniesieniu do realizowanego zamówienia musi być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do realizacji całości zamówienia, łącznie z płatnościami.

  e) w toku postępowania (po otwarciu ofert) lider konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym - zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

  3. Opis sposobu przygotowania oferty.

  3.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Upoważnienie do składania oświadczeń woli winno wynikać z wpisu do dokumentu dopuszczającego do występowania w obrocie prawnym lub też z pisemnego pełnomocnictwa, załączonego do oferty i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, powinna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

  Oferta winna być spięta. Każda strona oferty powinna być ponumerowana (począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty) oraz parafowana przez osobę upoważnioną do podpisu i opieczętowana pieczęcią oferenta.

  Wszelkie poprawki w ofercie winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

  W przypadku złożenia kopii wymaganych dokumentów, osoby upoważnione do podpisania oferty winny poświadczyć kopię za zgodność z oryginałem.

  3.2. Oferta winna zawierać następujące elementy:

   1. dokładne określenie oferenta

   2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń

   3. oświadczenie o zaakceptowaniu ogólnych warunków umowy wraz z zobowiązaniem do zawarcia umowy na tychże warunkach w terminie wskazanym przez zamawiającego, w przypadku wyboru jego oferty

   4. oświadczenie o uzyskaniu przez oferenta wszelkich informacji, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty

   5. oświadczenie o stosowaniu przy wykonywaniu zamówienia obowiązkowych preferencji krajowych

   6. podpis osób upoważnionych do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli

   7. wskazanie marży oferenta, określonej jako oprocentowanie kredytu w odniesieniu do stawki referencyjnej WIBOR 3M

   8. wskazanie prowizji przygotowawczej, określonej jako procent od kwoty udzielanego kredytu

   9. symulację kosztów pozyskania kredytu, uwzględniającą zaproponowaną stopę oprocentowania, określoną jako sumę marży zaproponowanej w ofercie w odniesieniu do WIBOR 3M i stawki WIBOR 3M na dzień 10.12.2003 r. przy założeniu, że kredyt wykorzystany będzie jednorazowo w dacie 10.12.2003 r.

   10. symulację kosztów pozyskania kredytu, uwzględniającą Uwaga! do oferty oferent winien załączyć dokumenty określone w pkt 2.1, 2.2 a-d oraz 2.5 (w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum) specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia alternatywnych ofert przez jednego oferenta. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i ofert wariantowych.

   2. Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub - w przypadku potwierdzenia pełnomocnictwa - przez osoby tego pełnomocnictwa udzielające.

   3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej - opisanych:

  „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” Nie otwierać przed 12.12.2003 r. godz. 10.15”

  Koperta wewnętrzna powinna ponadto posiadać nazwę i adres oferenta.

  W przypadku osobistego składania ofert, zamawiający zaznaczy na kopercie datę i godzinę wpływu oraz potwierdzi datę wpływu na żądanie składającego ofertę przedstawiciela oferenta.

  W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydujący będzie termin wpłynięcia oferty do zamawiającego.

  Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu do składania ofert zostaną odesłane na adres zwrotny bez otwierania.

  3.6. W przypadku uchybienia powyższym warunkom, oferta zostanie odrzucona (art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych).

  4. Kryteria oceny ofert

  4.1. Przyjęto następujące kryteria oceny ofert:

  1. oprocentowanie kredytu w odniesieniu do WIBOR 3M (stawka z dnia 10.12.2003 r.) - 90%

  2. prowizja przygotowawcza - 10%

  4.2. Sposób - algorytm obliczania punktacji przy wykorzystaniu wskazanych kryteriów i przypisanych im wag:

  ad. a)

  (stawka WIBOR 3M + najniższa oferowana marża od WIBOR 3M) x 100 pkt x 0,9

  (stawka WIBOR 3M + oferowana marża od WIBOR 3M)

  ad. b)

  najniższa oferowana prowizja przygotowawcza x 100 pkt x 0,10

  ____________________________________________________________________

  prowizja przygotowawcza oferenta

  Wszystkie podane wyżej kryteria oceny mają charakter cenotwórczy i stanowią wyłączną podstawę do określenie kosztów pozyskania kredytu. Uzyskane wyniki są punktacją za dane kryterium. Po zsumowaniu wyników (a+b) uzyskana zostanie ilość punktów oferenta. Oferty klasyfikowane będą wg ilości zdobytych punktów.

  W wypadku rezygnacji z pobierania prowizji, oferent uzyskuje maksymalną liczbę punktów za dane kryterium (przy uwzględnieniu wagi), pozostali oferenci - na podstawie wyliczenia z wzoru.

  5. Składanie ofert

  5.1. Ofertę sporządzoną i zaadresowaną w sposób wskazany w punktach powyżej oferent winien złożyć w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, w Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2003 r. do godziny 10.00.

  5.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone oferentom bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Oferenta podany na tej kopercie po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  5.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty nie będą refundowane.

  6. Otwarcie ofert.

  6.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, w pokoju nr 1 - sala obrad Rady Gminy, w dniu 12.12.2003 r. o godzinie 10.15. Przedstawiciele oferentów mogą być obecni podczas otwarcia ofert. W trakcie otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy i adresy oferentów oraz wysokości wskaźników cenotwórczych.

  6.2. Z przebiegu postępowania zostanie sporządzony protokół, zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych.

  6.3. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi oferentów, podając nazwę i adres oferenta, którego oferta została wybrana oraz cenę (wskaźniki cenotwórcze) tejże oferty.

  6.4. Ogłoszenie, zawierające informacje o których mowa w pkt 6.3 zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

  7. Termin związania ofertą.

  Oferent pozostaje związany ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

  8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  8.1. Dostawca lub wykonawca oraz organizacje zrzeszające dostawców i wykonawców, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) może zwrócić się do zamawiającego po wyjaśnienie specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

  8.2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.

  8.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, którzy otrzymali specyfikację i jest dla nich wiążące.

  9. Osoby do kontaktu

  W sprawach dotyczących postępowania osobami wyznaczonymi do kontaktu są:

  Pani Halina Szagańska - Skarbnik Gminy Przelewice

  Pan Dawid Rogowicz - referent ds. zamówień publicznych

  tel. (091) 564 33 93, fax (091) 564 30 50

  10. Termin wykonania zamówienia

  Realizacja zamówienia nastąpi w jednorazowo, tak jak to zostało określone w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym Zamawiający podpisze umowę będzie zobowiązany do przekazania środków finansowych na konto Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

  11. Zawarcie umowy.

  11.1. Umowa z wybranym w postępowaniu oferentem zostanie zawarta nie wcześniej niż z upływem 7 dni od daty powiadomienia wszystkich oferentów o wyniku postępowania.

  11.2. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z ogólnymi warunkami umowy, określonymi w specyfikacji. Przed zawarciem umowy wybrany oferent winien wskazać zamawiającemu osobę (osoby), która w jego imieniu będzie składać oświadczenia woli wraz z udokumentowaniem jej umocowania do działania.

  11.3. W informacji o wynikach postępowania zamawiający poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  11.4. Przed podpisaniem umowy oferent winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości odpowiadającej 4% wartości zamówienia.

  Kwota, na którą powinno opiewać zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wskazana oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w informacji o wynikach postępowania.

  Wartość zabezpieczenia zostanie określona na podstawie załączonej do oferty wybranego oferenta symulacji kosztów pozyskania kredytu, uwzględniającej zaproponowaną stopę oprocentowania (sumę marży zaproponowanej w ofercie w odniesieniu do WIBOR 3M i stawki WIBOR 3M) oraz ewentualną prowizję przygotowawczą (jeżeli oferent taką zaproponuje).

  Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w wekslach z poręczeniem wekslowym banku. Wszelkie inne niż pieniężna formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być pisemnie zgłoszone i uzgodnione z zamawiającym na co najmniej 4 dni przed terminem podpisania umowy.

  W przypadku braku zgłoszenia w wyznaczonym terminie zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia zabezpieczenia tylko w formie pieniężnej.

  W przypadku złożenia przez wybranego oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winny one zawierać klauzulę stwierdzającą, że bank (firma ubezpieczeniowa) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty do maksymalnej wysokości, określonej w gwarancji.

  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne (Dz.U. z 2002 r. Nr 115, poz. 1002).

  12. Ogólne warunki umowy kredytowej.

  12.1. Kwota kredytu - 550.000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  12.2. Okres kredytowania - do 5 lat od daty podpisania umowy kredytowej.

  12.3. Cel kredytu - sfinansowanie zobowiązań gminy.

  12.4. Zasady i terminy spłaty kredytu: raty kapitałowe kredytu w wysokości 550.000 PLN będą spłacane od dnia 30.12.2004 r. w równych ratach kwartalnych do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał z zastrzeżeniem, że spłata całkowita nie może nastąpić później niż do 5 lat od daty podpisania umowy.

  12.5. Wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany.

  a) Kredyt oprocentowany będzie na bazie stawki WIBOR 3M, obowiązującej na siedem dni roboczych przypadających przed zakończeniem okresu obrachunkowego, w którym nastąpi wymagalność odsetek (wysokość oprocentowania określi wybrana oferta).

  b) Spłata odsetek następować będzie kwartalnie.

  c) Odsetki będą naliczane i pobierane w ostatnim dniu kwartalnego okresu obrachunkowego z zastrzeżeniem, że całkowita spłata odsetek winna nastąpić nie później niż do 5 lat od daty podpisania umowy.

  d) Odsetki należy naliczać za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu.

  e) Ustala się kwartalny okres karencji w spłacie odsetek, liczony od uruchomienia kredytu. Kwota naliczonych w okresie karencji odsetek będzie płatna w pierwszym dniu po okresie karencji.

  f) Odsetki zostaną pobrane za okres od dnia wykorzystania kredytu.

  12.6. Sposób zabezpieczenia kredytu.

  a) W dniu zawarcia umowy kredytobiorca wystawi na rzecz banku weksel in blanco.

  b) Koszty związane z zabezpieczeniem poniesie kredytobiorca.

  12.7. Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu.

  a) Kredytobiorca zobowiązany będzie do udzielenia na wniosek banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących wykorzystania udzielonego kredytu.

  b) Bank będzie miał prawo w okresie kredytowania do inspekcji związanych z badaniem wykorzystania kredytu.

  c) Kredytobiorca zobowiązany jest wobec banku do:

  1. dostarczania sprawozdań, bilansów i planów finansowych, umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami

  2. zapewnienia wglądu do dokumentów związanych z realizacją zobowiązań

  3. niezwłocznego informowania o decyzjach i faktach mających znaczący wpływ na jego sytuację prawną i finansową

  4. niezwłocznego informowania o wystąpieniu do innego banku z wnioskiem o kredyt lub gwarancję oraz udzielenie poręczenia

  12.8. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych

  a) Kredyt zostanie udzielony w terminie określonym w umowie, nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.

  b) Kredyt może być wykorzystany dla dokonania płatności związanych z realizacją zobowiązań gminy.

  12.9. Prowizje bankowe.

  a) Umowa przewidywać może zastosowanie przez bank prowizji przygotowawczej.

  b) W przypadku zaoferowania przez bank odstąpienia od pobierania prowizji przygotowawczej, nie będą one stanowić treści umowy.

  12.10. Warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy

  a) Zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 76 ustawy o zamówieniach publicznych

  b) Bank ma prawo wypowiedzieć umowę w całości lub w części przed umownym terminem spłaty kredytu w przypadku:

  1. wykorzystywania kredytu na cel inny niż określony w umowie

  2. odmowy kredytobiorcy umożliwienia kontroli wykorzystania kredytu

  3. opóźnienia w spłacie kredytu lub odsetek przekraczającego 90 dni

  4. nie dostarczenia przez kredytobiorcę informacji dotyczących przebiegu realizacji zobowiązań gminy, a w szczególności:

  • dostarczenia sprawozdań, bilansów i planów finansowych

  • zapewnienia wglądu do dokumentów i ksiąg związanych z realizacją zobowiązań gminy wobec kontrahentów

  • niezwłocznego informowania o decyzjach i faktach mających znaczący wpływ na jego sytuację prawną i finansową

  • niezwłocznego informowania o wystąpieniu do innego banku z wnioskiem o kredyt lub gwarancję oraz o udzielenie poręczenia

  c) Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi trzydzieści dni od dnia otrzymania przez kredytobiorcę pisemnego wypowiedzenia umowy.

  12.11. Od kredytu niespłaconego w terminach określonych w umowie, bank pobiera odsetki ustawowe.

  Kosztami wezwania do zapłaty bank obciąży zamawiającego.

  12.12. Oferent (Bank) zapłaci Zamawiającemu karę umowa za zwłokę w przekazaniu środków finansowych z tytułu umowy kredytu

  • w wysokości 0,1% wartości kwoty, z której przekazaniem się opóźnia w okresie pierwszych 30 dni, liczone za każdy dzień zwłoki

  • 0,3% wartości kwoty, z której przekazaniem się opóźnia w okresie dalszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki

  13. Jawność postępowania

  Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składanie w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a oferent zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania (art. 26a ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych).

  14. Protest, odwołanie i skarga.

  14.1. Podmioty, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie o zamówieniach publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze i skarga, przewidziane w rozdziale 8 ustawy o zamówieniach publicznych.

  14.2. Umotywowany, pisemny protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę do protestu.

  14.3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Protest wniesiony po terminie zostanie odrzucony.

  14.4. O wniesieniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą oni przystąpić do postępowania protestacyjnego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wniesieniu protestu. Oferent, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

  14.5. Zamawiający rozpatruje protest w terminie 7 dni od jego wniesienia, podając w uzasadnieniu przyczyny rozstrzygnięcia oraz sposób i termin wniesienia środka odwoławczego. Brak rozpatrzenia protestu w terminie poczytuje się za jego oddalenie.

  14.6. W przypadku uwzględnienia protestu oprotestowana czynność zostaje powtórzona. O powtórzeniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich oferentów.

  14.7. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie zainteresowanemu podmiotowi przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 3 dni od doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu do rozpatrzenia. O złożeniu odwołania podmiot powinien zawiadomić zamawiającego.

  14.8. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

  15. Załączniki do specyfikacji.

  1. Wzór oferty.

  ............................................................

  pieczęć oferenta i nr tel/fax

  OFERTA

  Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” składamy niniejszą ofertę.

  1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, tj:

  - jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi

  - posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

  - znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych.

  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

  2. Oświadczamy, że akceptujemy ogólne warunki umowy, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach w przypadku wyboru naszej oferty w terminie wskazanym przez zamawiającego.

  3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

  4. Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia publicznego, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania będziemy stosowali obowiązkowe preferencje krajowe.

  5. Do oferty załączamy:

   • odpis z właściwego rejestru

   • informacje z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące osób wskazanych w art.19 ust.1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych

   • aktualne zaświadczenia z właściwych dla oferenta organów podatkowych tj. urzędów skarbowych oraz urzędów miasta/gminy (w zakresie podatków i opłat lokalnych) o opłacaniu podatków i opłat

   • aktualne zaświadczenie z właściwego dla oferenta oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne

   • symulację kosztów pozyskania kredytu według stawki WIBOR 3M na dzień 10.12.2003 r. przy założeniu, że kredyt wykorzystany będzie jednorazowo w dacie 10.12.2003 r.

   • ..................................................................................

   • ..................................................................................

 • Oferujemy udzielenie kredytu na wyżej wymienione zadania inwestycyjne według stopy oprocentowania określonej na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży banku w wysokości .......... p.p.

 • Prowizja przygotowawcza banku - .......... % kwoty udzielanego kredytu.

 • Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

 • ....................................... dnia .................2003 r .............................................

  podpisy osoby upoważnionej

  .............................................

  podpis osoby upoważnionej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 03-12-2003 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2003 13:48