Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 71/04


Zarządzenie Nr 71/04

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 26 października 2004r.

w sprawie: ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) art.38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.), oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108)

 • Wójt Gminy Przelewice zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice, oznaczonych numerami działek: 1/4 o pow. 1027m2, 1/7 o pow. 1177m2 i 1/8 o pow. 1027m2, zgodnie z ogłoszeniem przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 71/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 26 października 2004.

Wójt Gminy Przelewice

Ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice, z przeznaczeniem na cele zabudowy jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług.

 1. Charakterystyka nieruchomości podlegających sprzedaży przedstawia się następująco:

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr 1/4 o pow. 1027 m2 - BpR-II z obrębu Przelewice, Gmina Przelewice, posiadająca księgę wieczystą kw. 1900.

Cena wywoławcza przetargu wynosi - 6213,00 zł + 22% VAT

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr. 1/7 o pow. 1177 m2 - BpR-IIIa z obrębu Przelewice, Gmina Przelewice, posiadająca księgę wieczystą kw. 642.

Cena wywoławcza przetargu wynosi - 6803,00 zł + 22% VAT

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr. 1/8 o pow. 1027 m2 - BpR-IIIa z obrębu Przelewice, Gmina Przelewice, posiadająca księgę wieczystą kw. 643.

Cena wywoławcza przetargu wynosi - 6213,00 zł + 22% VAT

 1. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach, w sali Nr 1 od godz. 1000 w dniu 03.12.2004 i prowadzone będą w kolejności wynikającej z ogłoszenia.

 2. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr. 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 29.11.2004r. (włącznie), za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy.

 3. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 4. Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 6. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 7. Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej.

 8. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 9. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

 10. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości oraz przyczynę odwołania przetargu.

 11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach lub telefonicznie pod numerem (091)5643-393.

Przelewice, dnia 2004.10.26.

Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.71/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 26 października 2004r.

REGULAMIN

II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Nr. 1/4, 1/7, 1/8 położonych w obrębie Przelewice z przeznaczeniem na cele zabudowy jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w określonej wysokości i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 3. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr. 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 29.11.2004r. Za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy.

 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 6. Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 7. Termin uiszczenia ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej.

 8. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 9. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 10. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej

 11. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający ustali na koszt własny.

 12. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości oraz przyczynę odwołania przetargu.

 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Przelewice, dnia 2004.10.26.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 26-10-2004 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2004 13:19