Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 10/05 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice


Zarządzenie Nr 10

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 06 kwietnia 2005r.

w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice.

Na podstawie art. 39 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) oraz art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Wójt Gminy Przelewice zarządza, co następuje:

§1

 1. Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Przelewice, oznaczone numerami działek Nr 1/4 o pow. 1027 m2, Nr 1/7 o pow. 1177 m2, Nr 1/8 o pow. 1027 m2, odstępuje od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć nieruchomości w drodze ogłoszenia o rokowaniach za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach stanowi załącznik Nr 1do zarządzenia Nr 10

 1. Przyjąć regulamin rokowań w/w nieruchomości.

Regulamin stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia 10

§2

Do przeprowadzenia rokowań upoważnia się Komisję powołaną zarządzeniem Nr 22/02 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2002r. oraz Nr 55/03 z dnia 14.08.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przelewice

inż. Henryk Milewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 10/05 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 06 kwietnia 2005r.

Wójt Gminy Przelewice

ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice, z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług.

 1. Charakterystyka nieruchomości podlegających sprzedaży w drodze rokowań, przedstawia się następująco:

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr 1/4 o pow. 1027 m2 - BpRII, z obrębu Przelewice, gmina Przelewice, posiadająca księgę wieczystą kw. 1900.

Cena wywoławcza do rokowań - 6213zł + 22% VAT

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr 1/7 o pow. 1177 m2 - BpRIIa, z obrębu Przelewice, gmina Przelewice, posiadająca księgę wieczystą kw. 642.

Cena wywoławcza do rokowań - 6803zł + 22% VAT.

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr 1/8 0 pow. 1027 m2 - BRIIIa, z obrębu Przelewice, gmina Przelewice posiadająca Księgę wieczystą kw. 643.

Cena wywoławcza do rokowań - 6213zł + 22% VAT

 1. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym I przetarg - 08.10.2004r., II przetarg - 03.12.2004r.

 2. Rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Przelewice, w sali Nr 1 od godz. 1000 w dniu 20.05.2005r. prowadzone będą w kolejności wynikającej z ogłoszenia.

 3. Przystępujący do rokowania zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów, w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 16.05.2005r. (za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy).

 4. W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

 5. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 6. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie udziału w rokowaniach na działkę Nr........... z obrębu Przelewice” w sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice, najpóźniej do dnia 16.05.2005r. do godz. 1500.

 7. Zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

 8. Zaliczka ulega przepadkowi i w wypadku uchylenia się uczestnika rokowań od zawarcia umowy notarialnej. Wpłaconą zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 9. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający rokowania ustali na koszt własny.

 10. Termin uiszczenia ceny nabycia, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia aktu notarialnego.

  1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Przelewice w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

  2. Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż na dzień przed datą zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem, podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

  3. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 11. Organizator rokowań może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości, oraz przyczynę odwołania lub zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 12. Protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przelewice lub telefonicznie pod numerem (091)5643393.

Przelewice, dnia 2005.04.06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 10/05 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 06 kwietnia 2005r.

REGULAMIN

rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Przelewice z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług.

 1. W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

 2. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice (za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy) i złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach, w terminie podanym w ogłoszeniu o rokowaniach.

 4. Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości, jednak nie niższej niż 40% jej wartości.

 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może być rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Przelewice w stosunku do nabywanej podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

 6. Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż na dzień przed datą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

 7. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 8. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 10. Zaliczka ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika rokowań od zawarcia umowy notarialnej.

 11. W rokowaniach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji Przetargowej.

 12. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający rokowania ustali na koszt własny.

 13. Organizator rokowań może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości oraz przyczynę odwołania lub zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 14. Protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

 15. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Przelewice, dnia 2005.04.06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-04-2005 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2005 11:34