Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 25/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego


Zarządzenie nr 25/2005

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 23.06.2005r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r, Nr 80 poz.717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr96 poz.873 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia i ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego zgodnie z załącznikami do zarządzenia od nr 1 do nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Komisji Opiniująco-Doradczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przelewice

inż. Henryk Milewski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 25/2005

Wójta Gminy z dnia 23.06.2005r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE

GMINY PRZELEWICE DO ZREALIZOWANIA W 2005 R.

I. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w programie współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2005. Konkurs obejmuje następujące zadania:

1) ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 1. Propagowanie uprawiania sekcji tenisa stołowego.

 2. Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne).

2) ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

II. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Przelewice, o których mowa w art.3 ust.2 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U. nr 96 z 2003r. poz.1891).

III. Na realizację zadań w konkursie Wójt Gminy Przelewice przeznacza kwotę:

 1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu -7.700zł,

 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.000zł.

IV. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od jego ogłoszenia, tj. do dnia 25.07.2005r. godz.15.00, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. nr 193 poz. 1891). Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach nr 75.

V. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodności administracyjnej ( wniosek jest kompletny, złożony w oryginale, czytelnie wypełniony, podpisany przez osoby uprawnione, zawiera wszystkie wymagane załączniki ),

 1. znaczenia zadania dla realizowanych przez gminę celów i zadań,

 1. możliwości realizacji zadania z budżetu,

 1. co najmniej 20 % finansowy udział własny w faktycznym koszcie zadania,

 1. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,

 1. ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu informacji podanych przez organizację,

 1. analiza i ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych,

 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

VI. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem Wójt Gminy. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje wójt po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VII. Warunkiem przekazania dotacji jest:

1. zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania,

2. posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu/REGULAMINEM/ można zapoznać się w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Przelewicach, pok. Nr 2, tel. (091) 5643 392 (w.32); lub na stronie internetowej www.przelewice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularze ofert można odebrać na miejscu lub w wersji elektronicznej pisząc na adres e-mail: gmina@przelewice.pl oraz na stronach: www.przelewice.pl.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 25/2005

Wójta Gminy z dnia 23.06..2005r.

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Przelewice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice w 2005 r.

realizowanego w ramach

ZAŁOŻEŃ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Źródłem finansowania Konkursu 2005 / II

są środki finansowe Urzędu Gminy przekazane na rzecz organizacji w celu realizacji zadań zleconych.

Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Urząd Gminy

1.Cele i priorytety Konkursu ofert 2005 /II

Celem konkursu jest:

 • Poszukiwanie ciekawych propozycji imprez sportowych i kulturalnych,

 • Upowszechnianie działań masowych w zakresie sportu i kultury,

 • Stworzenie możliwości zdrowego spędzania czasu przez dzieci i młodzież,

 • Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotacje zalicza się:

 • Jednostki organizacyjne Gminy Przelewice,

 • Organizacje pozarządowe,

 • Kluby sportowe,

 • Uczniowskie kluby sportowe.

b)Dotacje mogą być przyznawane na następujące typy projektów:

1) ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 1. Propagowanie uprawiania sekcji tenisa stołowego,

 2. Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne).

2) ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zgłoszony projekt może obejmować jedną lub więcej form działalności spośród przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy wnioskodawca proponuje różnorodne formy działań, musi on zdecydować, która z nich ma charakter dominujący i wskazać tylko jedną spośród dwóch przedstawionych typów.

c) Grupy docelowe:

mieszkańcy Gminy Przelewice, w tym:

 • samorządowcy,

 • nauczyciele, młodzież i dzieci,

 • osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniem społecznym,

UWAGA !

Zgłoszony projekt skierowany może być tylko do jednej, ściśle określonej i dobrze rozpoznanej grupy docelowej.

Budżet

a) pula środków finansowych przeznaczonych na rok 2005 na działania, o których mowa w pkt 1, wynosi :

 1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 7.700 zł, w tym:

    1. Propagowanie uprawiania sekcji tenisa stołowego - 3.600zł,

    2. Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne) 4.100zł.

 1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.000 zł:

    1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. - 1.000 zł.

b) w ramach wnioskowanej dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania z wyłączeniem:

 • opracowania materiałów szkoleniowych,

 • zakupu środków trwałych,

 • kosztów utrzymania biura organizacji

 • wyjazdów zagranicznych.

c) wymagany jest wkład własny podmiotu aplikującego w postaci środków finansowych lub wkładu finansowego np. pracy;

d) komisja ma prawo przyznać dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części wnioskowanej kwoty;

e) z dotacji nie zostaną opłacone podatki, gdyż zostaną one zwrócone przez urząd skarbowy. Kwestię niniejszą regulują przepisy szczegółowe w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;

f) w przypadku przyznania dotacji należy wydzielić konto bankowe, na którym wyodrębnione będą środki pochodzące z pomocy Urzędu Gminy i przeznaczone na realizację zadania.

Zasady zgłaszania ofert

a) ofertę przygotowaną zgodnie z formularzem oferty, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z wymaganymi załącznikami należy nadsyłać :

 • w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania i opisem zadania;

 • w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia;

 • z adnotacją -Konkurs ofert 2005/ II;

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Przelewice 75, 74-210. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego;

 • lub dostarczyć do siedziby zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy Przelewice.

Oferta winna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania ;

Wymagane załączniki:

 • Obowiązkowe:

 1. Dokumenty rejestracyjne instytucji ubiegającej się o dotację (wypis z rejestru wydany nie wcześniej niż 3 m-cy przed datą złożenia wniosku, potwierdzony za zgodność z oryginałem, obejmujący aktualny stan wpisów).

 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy.

 3. Statut organizacji.

 4. Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego.

Uzupełniające:

 1. Kopie porozumień partnerskich z innymi instytucjami ,organizacjami.

 2. Rekomendacje dla zadania:

 1. oferty można składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego);

 2. oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane;

 3. oferty należy opracować w języku polskim;

 4. oferty powinny być nadesłane w 1 egz. z jednym kompletem załączników /tyczy się tego samego zadania;

 5. po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane;

 6. jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na określone zadanie.

Procedura oceny i wyboru wniosków

 1. oferty będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym zgodnie z kryteriami określonymi w karcie oceny merytorycznej niniejszego Regulaminu i wytycznymi dla wnioskodawców zawartymi w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/2005 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 1 marca 2005r. w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,

 2. oferty podlegać będą ocenie merytorycznej komisji konkursowej,

 3. komisja dokona oceny punktowej wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w karcie oceny merytorycznej niniejszego Regulaminu,

 4. dofinansowane zostaną oferty, które otrzymają największą liczbę punktów,

 5. sekretariat konkursu prowadzi Pełnomocnik Wójta Gminy Przelewice d/s Organizacji Pozarządowych,

 6. komisja pracuje wg regulaminu, który stanowi załącznik nr 2, niniejszego regulaminu.

Harmonogram realizacji konkursu

Lp.

Działanie

Termin

1.

Ogłoszenie konkursu w prasie lokalnej i na stronie internetowej UG

23. 06.2005r.

2.

Składanie ofert

do 25.07.2005r. (godz.15:00)

3.

Rozpatrywanie ofert

do 26.07 2005r.

4.

Ogłoszenie wyników

do 02.08..2005r.

5.

Sporządzenie i podpisanie umów

do 09.08. 2005r.

6.

Realizacja projektów

od dnia podpisania umowy do

31 grudnia 2005 r.

UWAGA !

Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła lub działań, których realizacja rozpocznie się przed terminem podpisania umowy.

Regulacje końcowe

 1. lista podmiotów, którym przyznano dotacje zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminaprzelewice.pl, BIP oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego,

 2. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie w sytuacji, gdy:

 • została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,

 • jest niekompletna lub w inny sposób niezgodna z wymogami formalnymi,

 • ofertodawca jest nieuprawniony do ubiegania się o dotacje,

 • zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu, realizacja projektu wykracza poza wyznaczony limit),

 1. decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,

 2. po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie,

 3. komisja konkursowa nie uzasadnia swych decyzji wobec organizacji zgłaszających zadanie.

 4. w przypadku dofinansowania publikacji dotacjobiorca przeniesie bez ograniczeń na rzecz udzielającego dotacji autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła na wszystkich polach eksploatacji określonych w prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 5. podmioty, których projekty otrzymały dotację są zobowiązane do informowania odbiorców projektu o źródle pochodzenia funduszy zgodnie z warunkami umowy o dotację,

 6. podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

i) niepodpisanie umowy skutkuje wykluczeniem stowarzyszenia z ubiegania się o środki z budżetu Gminy Przelewice przez okres 3 lat.

Karta oceny projektu w Otwartym Konkursie 2005/I

Nazwa podmiotu:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Tytuł projektu:………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Wysokość wnioskowanej kwoty……………………………………………………………….

KRYTERIA

OCENA

0-5 pkt.

Zawartość merytoryczna projektu

Zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu

Liczba odbiorców projektu

Doświadczenie podmiotu (ocena możliwości realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć)

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami przy realizacji projektu oraz wysokość współfinansowania

RAZEM

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 23-06-2005 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2005 10:06