Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Lucin, Ślazowo - gmina Przelewice


UCHWAŁA NR VI/39/2007

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Lucin, Ślazowo - gmina Przelewice

Na podstawie atr.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41

i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) Rada Gminy w Przelewicach uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/214/2006 Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w obrębach Lucin, Ślazowo, oraz zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice uchwalonym uchwałą NrXXXIV/226/2006 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 września 2006 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych.

2. Plan obejmuje obszar położony w rejonie wsi Lucin, Ślazowo, oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały o łącznej powierzchni 750 ha.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

4. Integralną częścią uchwały jest:

 1. rysunek planu w skali 1:5000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu objętego planem - załącznik nr 2

3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania - załącznik nr 3

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

- załącznik nr 4.

§ 2. 1. Ustalenia zawarte w tekście uchwały obejmują:

 1. teren lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z terenami rolnymi, oznaczony na rysunku planu symbolem EE/R,

 2. teren urządzeń infrastruktury technicznej: stacji elektroenergetycznej kontenerowej rozdzielczej, oznaczony na rysunku planu symbolem E1,

 3. tereny rolne objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu

symbolem R,

 1. tereny komunikacji publicznej:

istniejąca droga gminna oznaczona na rysunku planu symbolem DG

o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m,

2. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą pełnić dotychczasową funkcję.

3. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się

na terenie planu należy zapewnić dostęp (na zasadach służebności), lub przebudować kolizyjne odcinki.

Rozdział 2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3. Ustalenia funkcjonalno - przestrzenne.

 1. Wyznacza się teren na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z drogami

i niezbędną infrastrukturą techniczną, w obrębie terenów rolnych, o łącznej powierzchni 173,00 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem EE /R - dla którego ustala się:

 1. lokalizację do dwudziestu dwóch siłowni wiatrowych o mocy do 3 MW,

o łącznej mocy do 66 MW,

2) pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje

wiatrowe i drogi dojazdowe o powierzchni 4,75 ha, będzie użytkowany rolniczo,

3) maksymalna wysokość całości konstrukcji wieży (masztu) - do 120 m od

poziomu terenu, a wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu - do 165 m,

4) odległość pomiędzy wieżami wiatrowymi - minimum 350 m

 1. zachować minimalne odległości lokalizacji siłowni wiatrowych od:

a) granic administracyjnych gmin (gm. Barlinek, gm. Lipiany) - 500 m,

 1. zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi - 500 m,

 2. obiektów kubaturowych niemieszkalnych - 100 m,

d) cennych obszarów przyrodniczych chronionych (ZPK, ) - 200 m

 1. linii elektroenergetycznych 110 kV - po 270 m od osi linii (trzy długości średnicy wirnika),

 2. linii elektroenergetycznych 15 kV - po 135 m od osi linii (trzy długości ramienia wirnika)

 3. od drogi gminnej - 100 m

h) od drogi dojazdowej - 50 m.

 1. elektrownie wiatrowe - fabrycznie nowe - należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce (kolor jasny, pastelowy nie kontrastujący z otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoliconym typie i kolorystyce elektrowni w obszarze całej farmy.

 2. zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach wiatraków za wyjątkiem symbolu

producenta.

 1. konstrukcja wież winna posiadać zabezpieczenia odgromowe, zabezpieczenie

przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem prądem elektrycznym, oraz wyposażone w znaki przeszkodowe,

9) oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego podświetlenia tła

zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może

przypominać znaków nawigacyjnych,

10) posadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno -

inżynierskich,

11) dopuszcza się wykorzystanie terenów pod budowę tymczasowych placów

i dróg montażowych. Po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.

Na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć prawidłowo prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową.

12) każdy etap prac projektowych winien być uzgadniany z Dowództwem Sił

Powietrznych oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

 1. Wyznacza się teren na lokalizację stacji elektroenergetycznej kontenerowej rozdzielczej SN (obiekt typowy), o powierzchni 0,01 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem E1.

3. Wyznacza się tereny rolne o powierzchni 574,50 ha oznaczone na rysunku planu symbolem R - dla których ustala się:

 1. zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energetycznymi WN, SN.

 2. zakaz realizacji wież wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się tymczasowe montażowe dojazdy na tereny elektrowni wiatrowych, po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

 1. Ustala się dla terenu planu:

1) siłownie wiatrowe lokalizować poza cennymi obszarami przyrodniczymi i ich

strefami oraz poza strefami ochrony krajobrazu i na terenach o najniższych

klasach bonitacyjnych gruntu.

2) w przypadku nie eksploatowania wiatraków przez okres powyżej jednego roku

wieże wiatrowe należy usunąć i przywrócić pierwotną rolniczą funkcję terenu,

3) zachować istniejące zadrzewienia występujące wzdłuż dróg dojazdowych do

pól i w zagłębieniach terenu,

4) brukowane fragmenty dróg dojazdowych (Ślazowo - Podlesie) zachować

w obecnym stanie,

 1. zakaz nasadzeń zielenią wysoką otoczenia siłowni wiatrowych (podkreśla

gabaryty siłowni) i w zagłębieniach terenu,

6) obiekty techniczne kubaturowe ( przekaźniki energii) towarzyszące siłowniom

sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków.

 1. Zobowiązuje się inwestora w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji siłowni

wiatrowych do przeprowadzenia monitoringu skutków oddziaływania inwestycji

na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na migrujące zwierzęta i ostoje

ich bytowania.

W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, należy na koszt inwestora podjąć działania ratunkowe w celu usunięcia zagrożeń - zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Inwestycje (instalacje) wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na

środowisko - zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Na terenie planu występują stanowiska archeologiczne objęte granicą

strefy „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Ustala się dla terenów objętych strefami archeologicznymi:

1) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych

i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska

archeologicznego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora. Właściciele,

użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych,

remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem

minimum dwu tygodni, celem przeprowadzenia wyprzedzających badań

archeologicznych. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy w okresie

od maja do października.

3) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się

od uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 5. Ustalenia w zakresie komunikacji.

 1. Wyznacza się na rysunku planu istniejącą drogę gminą, o powierzchni 2,50 ha, oznaczoną symbolem DG, o szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających.

2. Ustala się dla terenu objętego planem:

 1. dojazd do terenu siłowni wiatrowych drogą gminną i dalej drogami

dojazdowymi do pól,

2) wyznacza się drogi dojazdowe do siłowni wiatrowych, o szerokości 4,50 m

w liniach rozgraniczających, o łącznej powierzchni 2,76 ha.

§ 6. Ustalenia w zakresie inżynierii.

1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bez obsługi stałej. Obiekty nie wymagają doprowadzenia wody ani odprowadzenia ścieków.

2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się:

 1. wykonać badania geologiczno - inżynieryjne, oraz wykonać pełną inwentaryzację szczegółową układów melioracyjnych.

 1. zachować istniejące tereny zmeliorowane. W przypadku kolizji z projektowanymi wiatrakami dopuszcza się przebudowę istniejących systemów melioracyjnych na koszt Inwestora.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

 1. utrzymuje się trasy istniejących linii przesyłowych WN o napięciu 110 kV relacji Pyrzyce - Mostkowo. Należy zachować strefy ograniczeń w lokalizacji siłowni wiatrowych o szerokości po 270 m od osi linii,

 2. utrzymuje się trasy istniejących linii średnich napięć SN. Należy zachować strefy

ograniczeń w lokalizacji siłowni wiatrowych o szerokości po 135 m od osi linii,

 1. projektuje się stację elektroenergetyczną kontenerową rozdzielczą SN dla obsługi siłowni wiatrowych,

 2. energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana

liniami kablowymi SN do projektowanej stacji kontenerowej SN i dalej za

pośrednictwem projektowanej linii kablowej SN do istniejącego głównego

punktu (GPZ) w gminie Barlinek,

 1. projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w liniach

rozgraniczenia komunikacji publicznej i wewnętrznej. Dopuszcza się połączenie

siłowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 7. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego

nie stanowiących zwartego kompleksu, na cele nierolnicze o łącznej powierzchni

4,75 ha:

 1. pod fundamenty 22 siłowni wiatrowych - 1,98 ha,

 2. pod drogi dojazdowe do siłowni - 2,76 ha,

 3. pod lokalizację stacji elektroenergetycznej kontenerowej - 0,01 ha

w tym:

 1. 3,49 ha gruntów ornych klasy IIIa,

 2. 0,42 ha gruntów ornych klasy IIIb,

 3. 0,49 ha gruntów ornych klasy IVa,

 4. 0,22 ha gruntów ornych klasy IVb,

5) 0,13 ha gruntów ornych klasy V.

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

§ 9. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 29-03-2007 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2007 12:35