herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r 2018-12-04 13:57 Zakończone
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice 2018-09-06 16:32 Zakończone
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice 2018-08-23 16:02 Zakończone
Zakup i dostawa pomocy dydakycznych oraz sprzętu i narzędzi technologii informacyjnej w ramach projektu pn ,,Pyrzyce+" 2018-07-27 13:30 Zakończone
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną. 2018-07-19 13:33 Zakończone
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną 2018-06-26 13:10 Zakończone
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2018-03-29 16:35 Zakończone
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice 2018-03-29 16:27 Zakończone
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice 2018-02-19 17:06 Zakończone
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2018-02-19 16:55 Zakończone
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2018-02-15 16:21 Zakończone
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" 2017-12-21 12:56 Zakończone
Dostawa oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 2017-11-30 15:03 Zakończone
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. 2017-10-19 15:02 Zakończone
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2017-08-22 18:29 Zakończone
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 2017-08-18 12:28 Zakończone
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. - usługa cateringowa. 2017-08-09 19:23 Zakończone
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 2017-07-31 17:59 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo 2017-07-14 11:06 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000 PLN dla Gminy Przelewice. 2017-04-28 13:36 Zakończone
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Przelewice 2017-02-10 14:04 Zakończone
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 2 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. 2016-12-13 14:56 Zakończone
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Przelewice 2016-12-07 15:11 Zakończone
Dostawa oleju napędowego (ON) na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2016 r.) do dnia 31 grudnia 2017 r. 2016-11-21 14:50 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jesionowie na działkach nr 16 i 432 wraz ze zjazdami. 2016-08-01 19:27 Zakończone
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 1 września do 31 grudnia 2016 r. UWAGA! Zmiana terminu. 2016-07-22 15:51 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jesionowie na działkach nr 16 i 432 ze zjazdami. 2016-07-12 12:02 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 2015-11-17 15:45 Zakończone
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w okresie od 01.10.2015 r. do 31.08.2016 r. 2015-08-21 12:34 Zakończone
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-10 14:58 Zakończone
"Termomodernizacja budynku biblioteczno-oświatowego w Karsku, gm. Przelewice". 2015-07-23 16:25 Zakończone
"DOSTAWA W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO UŻYWANYCH DWÓCH AUTOBUSÓW I JEDNEGO BUSA DLA GMINY PRZELEWICE" 2015-07-13 16:21 Zakończone
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PRZELEWICE I ICH ZAGOSPODAROWANIE W OKRESIE OD 01 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2015 r. 2015-06-23 17:13 Zakończone
Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną". 2015-04-15 14:12 Zakończone
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatowo wraz z infrastrukturą techniczną. Etap I. Dostawa linii uzdatniania wody. 2015-04-09 16:01 Zakończone
Wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznych i cmentarzy komunalnych w Gminy Przelewice. 2015-01-02 11:13 Zakończone
Wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznych i cmentarzy komunalnych w Gminy Przelewice. 2014-12-15 16:31 Zakończone
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucinie 2014-11-18 13:11 Zakończone
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lubiatowie 2014-11-18 13:03 Zakończone
Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Przelewicach 2014-10-20 14:01 Zakończone
Przelewice: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzmocnienie fundamentów 2014-09-16 13:48 Zakończone
Budowa placu zabaw w Lucinie 2014-08-25 15:40 Zakończone
Budowa placu zabaw w Lucinie 2014-08-07 13:52 Zakończone
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-14 12:52 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2014/2015 2014-06-11 14:04 Zakończone
Zakup wyposażenia przedszkolnego dla Gminy Przelewice 2014-06-06 08:40 Zakończone
Zakup wyposażenia przedszkolnego dla Gminy Przelewice 2014-05-14 08:58 Zakończone
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2014-04-14 12:41 Zakończone
Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie 2014-03-25 17:34 Zakończone
Podniesienie standardu infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Przelewice 2013-12-20 14:14 Zakończone
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych 2013-11-29 13:32 Zakończone
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-10-01 16:13 Zakończone
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-09-10 13:56 Zakończone
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-08-09 11:25 Zakończone
Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 224 obręb Żuków 2013-07-08 15:08 Zakończone
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 224 obręb Żuków 2013-07-08 15:07 Zakończone
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-08 15:06 Zakończone
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-08 15:04 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2013/2014 2013-06-13 13:47 Zakończone
Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przelewice 2013-06-07 10:29 Zakończone
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II 2013-03-27 09:05 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI I SĄDAMI 2013-03-18 11:02 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II 2013-03-06 15:18 Zakończone
Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przelewice 2012-11-21 12:38 Zakończone
Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 2012-09-25 13:29 Zakończone
Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 2012-09-12 15:33 Zakończone
Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w Przelewicach 2012-09-12 15:31 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Przelewicach na funkcję Punktu Przedszkolnego 2012-07-27 13:32 Zakończone
Dostawa materiałów budowlanych 2012-07-18 09:59 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-12 12:30 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-06 13:15 Zakończone
Przebudowa dróg wewnętrznych w Myśliborkach i Kłodzinie 2012-07-06 13:12 Zakończone
Remont oczyszczalni ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha" w Kłodzinie 2012-06-27 15:31 Zakończone
Od boiska na igrzyska - budowa zespołu boisk sportowych w Lubiatowie w Gminie Przelewice 2012-06-06 15:05 Zakończone
Remont trybun i zaplecza sportowego na stadionie w Przelewicach 2012-03-20 14:50 Zakończone
Budowa systemu informatycznego przeznaczonego do gromadzenia i edycji danych przestrzennych i opisowych, złożonego ze sprzętu komputerowego, narzędzi informatycznych oraz przestrzennych baz danych dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 2012-02-24 14:10 Zakończone
Szybciej, Wyżej, Dalej - budowa zespołu boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Kłodzinie i Jesionowie w Gminie Przelewice 2012-02-02 13:05 Zakończone
Z kulturą na co dzień w remontowanej świetlicy w Rosinach remont świetlicy wiejskiej w Rosinach 2012-01-31 12:43 Zakończone
Dostawa paliwa dla Gminy Przelewice 2011-12-07 08:17 Zakończone
SM STRZECHA w KŁODZINIE: "Remont oczyszczalni ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Kłodzinie" 2011-10-28 19:23 Zakończone
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przelewice 2011-09-02 13:15 Zakończone
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach 2011-08-26 13:13 Zakończone
Wywóz surowców wtórnych w Gminie Przelewice 2011-08-23 12:36 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie 2011-08-11 15:29 Zakończone
Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie Przelewice. 2011-07-26 15:07 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2011/2012 2011-07-19 15:11 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2011/2012 2011-06-18 09:07 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap I 2011-06-06 14:14 Zakończone
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PRZELEWICE 2011-05-17 09:39 Zakończone
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach 2011-04-05 13:37 Zakończone
Budowa placów zabaw w Gminie Przelewice 2011-02-09 08:06 Zakończone
Dostawa urządzeń na place zabaw w Gminie Przelewice 2010-12-08 15:25 Zakończone
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych 2010-11-19 12:30 Zakończone
Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice 2010-11-08 15:00 Zakończone
Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach 2010-10-29 11:08 Zakończone
Budowa wózkarni oraz zadaszenia nad wejściem przy SP ZOZ w Przelewicach wraz z dociepleniem budynku 2010-09-14 09:28 Zakończone
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu: Budowa wiaty oraz zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu w Przelewicach 2010-09-10 12:47 Zakończone
Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach 2010-09-07 15:36 Zakończone
Budowa wiaty oraz zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu w Przelewicach 2010-09-02 16:00 Zakończone
Budowa wózkarni oraz zadaszenia nad wejściem przy SP ZOZ w Przelewicach 2010-08-26 13:51 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2010/2011 2010-07-23 15:37 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2010/2011 2010-07-22 14:57 Zakończone
Rozbudowa pozioma i przebudowa szatni na stadionie "WICHER" obejmująca dobudowanie zadaszenia nad wejściem na działce nr ewid. 63 w obrębie geodezyjnym Przelewice, gm. Przelewice 2010-07-20 15:18 Zakończone
Przebudowa i remont budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Przelewicach 2010-07-19 15:21 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej od drogi powiatowej nr 1577Z do cmentarza w miejscowości Kosin wraz z budową chodników i oświetleniem 2010-05-28 13:54 -
Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 2010-05-14 15:30 Zakończone
Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2010-03-31 14:43 Zakończone
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego adaptacji spichlerza na schronisko młodzieżowe przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2010-03-03 15:44 Zakończone
Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie - Etap II 2010-02-12 15:50 Zakończone
Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2010-02-09 15:31 Zakończone
Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap II 2009-12-31 14:44 Zakończone
Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2009-12-23 14:21 Zakończone
Remont dachu Kościoła filialnego pw. Zwiastowania N.M.P. w Przywodziu 2009-10-23 15:23 Zakończone
Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap I: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej oraz C.O. z kotłownią gazową. 2009-10-02 10:41 Zakończone
Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin 2009-09-09 13:15 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie" 2009-09-04 11:34 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010 2009-08-20 15:41 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010 2009-08-11 14:41 Zakończone
Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 2009-07-31 15:27 Zakończone
Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Dworku w Przelewicach 2009-07-29 14:13 Zakończone
Dostawa oleju napędowego 2009-07-28 15:26 Zakończone
Wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Gminne Centrum Kultury 2009-07-23 15:02 Zakończone
Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin 2009-07-17 15:39 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010" 2009-07-08 08:40 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach" 2009-03-20 12:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa budynku modułowego zaplecza boisk sportowych przy boisku wielofunkcyjnym przy PSP w Żukowie w ramach programu Orlik 2012". 2009-02-13 15:13 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa budynku modułowego zaplecza boisk sportowych przy boisku wielofunkcyjnym przy PSP w Żukowie w ramach programu Orlik 2012". 2009-02-04 15:01 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" 2008-10-27 15:33 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Usługi przewozu uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu "Mogę, chcę, zrobię ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2008-10-10 12:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" 2008-10-08 08:21 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Usługi dożywiania uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu "Mogę, chcę, zrobię ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2008-09-24 10:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie Usługi przewozu uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu Mogę, chcę, zrobię - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-09-22 15:29 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach" 2008-09-16 15:17 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie Usługi dożywiania uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu "Mogę, chcę, zrobię ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-09-03 15:26 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie Usługi przewozu uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu Mogę, chcę, zrobię - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-09-02 12:44 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" 2008-08-20 14:17 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rutnica - Równo" 2008-08-14 13:23 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie Przelewice" 2008-08-13 11:07 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2008/2009" 2008-07-31 15:07 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2008/2009" 2008-07-18 14:57 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach" 2008-07-18 12:50 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont pokrycia dachowego z papy z robotami towarzyszącymi na sali gimnastycznej oraz łącznikach pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie, Gmina Przelewice" 2008-07-15 14:15 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont budynku Urzędu Gminy w Przelewicach". 2008-07-11 13:59 Zakończone
Zarządzenie nr 55/08 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie". 2008-06-30 22:01 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie ?Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach?. 2008-06-25 15:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont pokrycia dachowego z papy z robotami towarzyszącymi na sali gimnastycznej oraz łącznikach pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie, Gmina Przelewice" 2008-06-19 14:14 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rutnica - Równo" 2008-06-05 15:44 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” 2008-02-18 15:52 -
Przetarg nieograniczony na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” 2007-11-21 14:00 -
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach Żuków i Lubiatowo” 2007-08-24 13:54 -
Przetarg nieograniczony na zadanie „Wykonanie specjalistycznej zabudowy gaśniczej na podwoziu samochodu Jelcz 400” 2007-08-16 15:56 -
Przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi Ślazowo – Lucin, dł. 2,70 km, dz. Nr 55 w obrębie 0022 Lucin, dz. Nr 19 w obrębie 0018 Ślazowo, szer. 4,00 m rodzaj budowy C” 2007-08-10 15:58 -
Przetarg nieograniczony na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy gaśniczej na podwoziu samochodu Jelcz 400" 2007-07-27 13:29 -
Przetarg nieograniczony na zadanie „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2007/2008” 2007-07-25 16:08 -