herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". 2017-12-08 15:40 Zakończone
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej wraz z obrzeżani i krawężnikami w Przelewicach dz. 132 obręb Przelewice. 2017-12-05 14:52 Zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". 2017-11-06 15:19 Zakończone
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. 2017-10-12 14:45 Zakończone
Zapytanie o cenę 2017-09-29 08:04 Zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". 2017-08-23 15:25 Zakończone
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do 2023 roku. 2017-08-10 15:06 Zakończone
Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych do miejscowości Laskowo, Kluki, Karsko i Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-03-17 14:37 Zakończone