herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:20:45
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:19:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu nr JNI 14120020 na rzece Płonia w km 8+500 drogi powiatowej nr 1578Z i mostu nr JNI 14120019 na kanale Przywodzie w km 8+482 drogi powiatowej nr 1578Z w m. Przywodzie". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:13:59
Anna Magdalena Benka Katarzyna Jarosz 2017-11-06 09:58:53
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2017-11-03 14:51:05
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-03 14:47:09
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-03 14:46:39
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie miejsca pamięci ks. Paula Sawatzke na skwerze w Jesionowie wraz z zagospodarowaniem terenu". Katarzyna Jarosz 2017-11-03 08:55:16
Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 12:00:09
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały nr XXX/245/2017 z dnia 26 września 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:55:55
Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:50:51
Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz o wyrażeniu zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:48:17
Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomosci z obrębu Lucin oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:44:25
Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:41:11
Komisja Rewizyjna 26.10.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:29:39
Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów za inkaso. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:25:39
Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:14:04
Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:10:56
Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:06:08
Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:05:35
Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 10:59:44
Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Katarzyna Jarosz 2017-10-30 10:57:05
Uchwała Nr XXXI/255/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Kłodzinie. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 10:50:26
Uchwała Nr XXXI/254/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Żukowie. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 10:46:58
Uchwała Nr XXXI/253/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie w Ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie Katarzyna Jarosz 2017-10-30 10:41:49
XXXI SESJA Katarzyna Jarosz 2017-10-30 10:30:24
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2017-10-27 09:29:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewid. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-27 09:25:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewid. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-27 09:25:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-27 09:21:23
Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-10-26 15:30:38
Zarządzenie nr 88/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-10-26 15:29:24
Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-10-26 15:27:56
Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-10-26 15:26:27
Protokół Nr XXX/2017 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2017-10-25 08:20:26
Protokół Nr XXIX/2017 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2017-10-25 08:17:36
Komisja Budżetowa 19.10.2017r Katarzyna Jarosz 2017-10-20 10:20:06
Komisja Rolnictwa 18.10.2017r Katarzyna Jarosz 2017-10-20 10:19:13
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obr. Gardziec, Gmina Przelewice". Katarzyna Jarosz 2017-10-20 08:51:05
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 12.09.2017 r. Katarzyna Jarosz 2017-10-20 08:45:30