Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/146/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów


U C H W A Ł A Nr XVII/146/08

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 04 listopada 2008r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218 / w związku z art. 19 pkt. 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz.1828,Nr 251 poz. 1847, z 2007r. Nr 245 poz. 1775, z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Przelewice opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 12,00 zł od każdego

psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku

podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w

terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub

wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną

zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek

zapłaty

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i

wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten

obowiązek.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na każdym posiadaczu psa.

§ 4.1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto

Urzędu Gminy w Przelewicach Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany Filia Przelewice

29 9393 1010 2600 1140 2000 0010.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi na terenach poszczególnych wsi

1) Pan Pielich Adam - Bylice

 1. Pani Rudzka Janina - Ślazowo

 2. Pani Lesiczka Kazimiera - Przelewice

 3. Pan Ruchlicki Henryk - Kłodzino

 4. Pan Maciejewski Mieczysław - Topolinek

 5. Pani Hes Grażyna - Rosiny

 6. Pani Migdalska Ewa - Laskowo

 7. Pan Obuchowski Waldemar - Przywodzie

 8. Pani Wieczorkiewicz Regina - Żuków

 9. Pan Kacprzak Jan - Ukiernica

 10. Pani Kurkowiak Elżbieta - Lubiatowo

 11. Pan Figiel Tomasz - Kluki

 12. Pan Ciesielski Roman - Lucin

 13. Pan Kosiński Marian - Jesionowo

 14. Pan Budnicki Jerzy ? Kosin

 15. Pani Gąsiorowska Henryka ? Płońsko

§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu

Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5 % od

kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XI/84/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007

roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok (Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 125 poz. 2512 z dnia 17 grudnia 2007 roku).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-11-2008 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2008 12:54