Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/2008

Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

 1. Rodzaj zadań:

1) ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

 1. propagowanie uprawiania piłki nożnej;

 2. propagowanie uprawiania tenisa stołowego;

 3. promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne i plenerowe);

 4. propagowanie i organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjum w różnych dyscyplinach.

2) ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

 1. wspieranie działań w zakresie:

 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 • kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu,

 1. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

3) ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

I TRADYCJI:

 1. wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzielnictwa, sztuki i folkloru.

4) ZADANIA ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO:

  1. wspieranie działań w zakresie promocji przedsięwzięć: ekologicznych, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

  2. organizowanie szkoleń, kursów, konkursów, akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.

2. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 103.680,00 ,

 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 7.000,00 zł,

 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 6.000,00,

 4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 2.400,00 zł.

   1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja na realizację zadania przyznawane będą w formie wsparcia, co oznacza, że przyznana dotacja może stanowić nie więcej niż 80% kwoty koniecznej do realizacji zadania.

 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Przelewice.

 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Oferent, w realizacji zadania, zobowiązany jest do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Urzędzie Gminy Przelewice (pok. nr 2) oraz na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl.

   1. Termin i warunki realizacji zadania (od dnia zawarcia umowy):

Zadanie, na które zostanie przyznana dotacja muszą zostać zrealizowane w 2009 r. tj. do dnia 31.12.2009 r. i być przeznaczone dla mieszkańców Gminy Przelewice, zgodnie z warunkami, które określone zostaną w umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania oraz sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych.

   1. Termin składania ofert:

 1. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od jego ogłoszenia, tj. do dnia 29.12.2008 r. godz. 12.00, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207). Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Przelewicach (sekretariat - biuro nr 11).

 2. oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem - nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie z adnotacją- Konkurs ofert 2009/I.

 3. oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Oferta nie złożona w kopercie i nie oznakowana w prawidłowy sposób nie będzie rozpatrywana. Oferta, która nie będzie spełniała wymogów formalno - prawnych nie będzie rozpatrywana.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a) termin: wybór oferty dokonany zostanie w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego złożenia ofert,

b) tryb: wyboru ofert dokona Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji Opiniująco-Doradczej. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl ).

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu ofert, informacja wraz z podaniem przyczyny zostanie podana w formie komunikatu do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu).

c) kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w art. 15 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uszczegółowione w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 107/2008 Wójta Gminy w Przelewicach z dnia 20 listopada 2008 roku.

7. Zrealizowane w 2008 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 86.400,00,

 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 7.000,00,

 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 5.000,00 zł.

8. Zastrzeżenie

 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 3. Gmina Przelewice zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania na realizację więcej niż jednej oferty w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

 4. Gmina Przelewice zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.0x01 graphic

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 25-11-2008 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2008 07:59