Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/158/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2009.


Uchwała Nr XIX/158/08

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości -14.579.000 zł
z tego:

 1. dochody bieżące - 14.414.545 zł

 2. dochody majątkowe - 164.455 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 15.875.468 zł

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.296.468 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

ze sprzedaży papierów wartościowych - 1.296.468 zł

§ 4Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
- przychody w wysokości - 2.000.000 zł

- rozchody w wysokości - 703.532 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

celową w wysokości -  5.000

z przeznaczeniem na

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 2.285.000 zł

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§71.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6)
w wysokości:

 1. przychody - 1.469.290 zł

 2. wydatki - 1.469.290 zł

§ 81.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody - 12.000 zł

 2. wydatki -12.450 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200.000 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 158.000 zł

  2. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 239.790 zł

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe

na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 119.080 zł

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 131.Ustala się dochody w wysokości - 48.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 55.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 13)
w wysokości - 73.704

§ 15. Ustala się plan realizacji przez Gminę dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 6. udzielania zaliczek (do rozliczania) dla pracowników na pokrycie drobnych wydatków oraz zaliczek stałych na okres roku budżetowego. Zaliczki powinny być rozliczane nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania, a zaliczki stałe przed upływem roku budżetowego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 05-01-2009 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2009 14:05