Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/160/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XIX/160/08

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 128.642,77 zł

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 88.529,00 zł

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.500,00 zł

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 Wpływy z usług 12.000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.800,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7.112,00

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 230,25 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 71,52 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 4.400,00 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 128.462,77 zł

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88.529,00 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.800,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230,25 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.112,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 8.471,52 zł

instytucji kultury

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 06-01-2009 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wolniakowska 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 06-01-2009 09:48