Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. budowa ,,Zespołu elektrowni wiatrowych Przelewice''


Przelewice, dnia 12.01.2009 r.

OS. 7624/4/D/08/09

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W nawiązaniu do art. 153 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) oraz na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm. ), a także § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 r. Biura Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12 c/1, 71-502 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa ,,Zespołu elektrowni wiatrowych Przelewice'' składającego się z 18 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Ślazowo: 7/6, 7/8 , obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko

wyrażam zgodę

na realizację przedsięwzięcia o nazwie:

budowa ,,Zespołu elektrowni wiatrowych Przelewice'' składającego się z 18 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Ślazowo: 7/6, 7/8 , obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki.

Ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

1. Rodzaj przedsięwzięcia.

Inwestycja obejmuje budowę osiemnastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano : obręb Ślazowo: 7/6, 7/8 , obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Prace polegające na budowie osiemnastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą należy prowadzić zgodnie z opracowaną i zatwierdzona dokumentacją.

2. Prace montażowe powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową.

3. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia bez zgody Wójta nie należy usuwać drzew i krzewów.

4. Powstałe w trakcie prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. )

5. Na korzystanie z wód podziemnych inwestor powinien uzyskać pozwolenie wodno - prawne.

6. Turbiny należy usytuować w terenie w taki sposób, aby zminimalizować kolizje ptaków w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.

7. Odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić nie mniej niż 500 m.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. W przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie planowanej inwestycji należy zachować szczególną uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia odbudowa i udrożnienie.

2. Po zakończeniu prac montażowych teren gdzie prowadzone będzie przedsięwzięcie należy doprowadzić do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

- nie dotyczy.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie dotyczy.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest 4 lata.

VIII. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 2004 r. prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. ).

2. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego.

3. Nie dopuszcza się zanieczyszczeń ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów.

IX. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12 c/1, 71-502 Szczecin, wystąpiło z wnioskiem z dnia 07.04.2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie: ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice'' składającego się z 18 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Ślazowo: 7/6, 7/8, obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki. Do wniosku dołączono wszystkie dokumenty wymagane prawem ochrony środowiska. W związku z powyższym podałem do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w www.bpi.przelewice.pl oraz wywieszone na tablicy Urzędu Gminy ( zgodnie z art. 46 a ust. 4 pkt 5 cyt. ustawy ) i w poszczególnych sołectwach od 14.04.2008 r. do 14.05.2008 r. informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy prawo ochrony środowiska wystąpiłem z pismem z dnia 14.04.2008 r. znak OS. 7624/4/D/08 do Starosty Pyrzyckiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określenie jego zakresu. Starosta Pyrzycki postanowieniem z dnia 19 maja 2008 r. znak: OŚLiR-Ma-7633/12/2008 stwierdził, iż zasadnym jest wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko określając jednocześnie zakres raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach opinią sanitarną nr 16/08 z dnia 10.07.2008 r. znak: PS-N.NZ-164/762/16/2278/08 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając w/w opinie wydałem postanowienie z dnia 28.07.2008 r. znak: OS. 7624/4/D/08 o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Powyższe postanowienie podałem do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w www.bip.przelewiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w poszczególnych sołectwach od 28.07.2008 r. do 06.08.2008 r.

W dniu 03.12.2008 r. został złożony w Urzędzie Gminy Raport Oddziaływania na Środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Obwieszczeniem z dnia 09.12.2008 r. podałem do publicznej wiadomości przez umieszczenie w www.bip.przelewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach informację o opracowanym Raporcie z możliwością zapoznania się z jego treścią oraz możliwością wnoszenia uwag i wniosków od dnia 09.12.2008 r. do 31.12.2008 r. Jednocześnie pismem z dnia 09.12.2008 r. znak: OS. 7624/4/D/08 wystąpiłem do Starosty Pyrzyckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie powyższego przedsięwzięcia. Starosta Pyrzycki postanowieniem z dnia 29.12.2008 r. znak: OŚLiR-Ma-7633/31/2008 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach opinią sanitarną nr 02/09 z dnia 02.01.2009 r. znak: PS-N.NZ-164/762/02/113/09 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przelewice. Zawiadomienia o postępowaniu zostały również doręczone właścicielom działek sąsiadujących z planowana inwestycją. Do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organu ochrony środowiska Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Zachodniopomorskiego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Wójt

mgr Marek Kibała

Otrzymują:

1. DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Szczecinie

2. Pozostałe strony zostały powiadomione w oparciu o art. 49 KPA

3. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 20-01-2009 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wolniakowska 20-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 20-01-2009 12:26