Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przelewicach

Zarządzenie Nr 44/09

Wójta Gminy Przelewice

z   dnia 05 maja 2009 r.

 

 

 

 

            w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przelewicach

 

 

 

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996  r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.  Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przelewicach.

 

 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Socjalnej.

 

 

§ 3.  Traci moc zarządzenie wewnętrzne  Nr 5/04 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 maja 2009 r.

 

 

   

 

 

    Wójt Gminy

 

mgr Marek Kibała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Urzędu Gminy w Przelewicach

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

I        Podstawy opracowania regulaminu.

II     Postanowienia ogólne.

III  Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

IV  Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu.

V    Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

   1. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń.
   2. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe.

VI  Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I       Podstawy opracowania Regulaminu

 

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania jego środkami określają następujące przepisy:

 

   1. Ustawa z dnia 4.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996, nr 70 poz.335 z późniejszymi zmianami).
   2. Ustawa z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz.176 z późniejszymi zmianami).
   3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43 poz.168 z późniejszymi zmianami).
   4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

 

II    Postanowienia ogólne

 

§ 1

   1. W Urzędzie Gminy w Przelewicach tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
   2. Środkami Funduszu administruje Wójt Gminy.
   3. Obsługę finansowo – księgową ZFŚS  zabezpiecza Urząd Gminy.
   4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
   5. Reprezentantem interesów pracowniczych jest pracownik wybrany przez ogół

pracowników.

   6. Regulamin określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy.

 

 

 

 

 

III  Zasady  tworzenia  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych

§ 2

 

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą:

1)   odpisy podstawowe w wysokości:

a)     ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy  i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego pracownika,

b)    6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim na każdego emeryta lub rencistę,

c)    przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych

w zakładzie pracy jest skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie,

2)   zwiększenie, którego źródłami są:

a)     darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

b)    odsetki ze środków funduszu,

c)     wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

d)    niewykorzystane środki z roku poprzedniego.

2.  Środki funduszu, którymi dysponuje placówka zostają podzielone według poniższego schematu na następujące formy działalności:

1)   świadczenia socjalne na rzecz:

a)    - różnych form wypoczynku zorganizowanego przez pracownika we własnym

zakresie,

b)   - udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

c)    - działalność kulturalno – oświatową w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na takie imprezy,

d)   - wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej,

2)    na cele mieszkaniowe,

3)    zapomogi losowe.

3. Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami podlega przekazaniu na odrębny rachunek bankowy w wysokości 75% do 31 maja a pozostałą część do 30 września danego roku.

4. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

 

IV Osoby uprawnione do korzystania z funduszu

 

§ 3

 

   1. Do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są:

1)    pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace, wyboru, powołania, którzy przepracowali   w UG co najmniej 1 rok przed przyznaniem świadczenia z ZFŚS,

2)    pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

3)    emeryci i renciści, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

4)   członkowie rodzin: dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej ( w wieku do 18 lat, a uczące się w wieku do 25 lat).

 

V    Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

 

§ 4

 

1.      Świadczenia z funduszu przyznawane są osobom uprawnionym na ich wniosek.

2.      Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń, pomocy i dopłat z funduszu jest zależne od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

3.      Środki przeznaczone na pomoc socjalną są traktowane jako świadczenia i usługi       nie podlegające zwrotowi.

      4.  Świadczenia mają charakter uznaniowy i osoby uprawnione nie mogą w razie nie

           otrzymania świadczeń żądać zapłaty ich równowartości i występować o to roszczenie

           na drogę sądową.

 

 

 

 

 

§ 5

 

   1. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie wprowadziła w błąd albo wykorzystała przyznane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, traci prawo do korzystania ze świadczeń przewidzianych Regulaminem przez okres jednego roku. Ponadto jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty, dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.
   2. Osoba uprawniona w zakładzie i korzystająca ze świadczeń funduszu, która otrzymała nieodpłatną lub ulgową pomoc materialną na cele socjalne lub na cele mieszkaniowe, jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty w razie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy świadczeń zwrotnych) lub w razie stwierdzenia, iż osoba ta wykorzystała pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 

§ 6

 

   1. Podstawę do obliczania ulgowych świadczeń stanowi średni miesięczny dochód (brutto przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne, podatku i kasy chorych) na osobę w rodzinie z okresu dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono oświadczenie.
   2. Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń funduszu jest zobowiązana ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie osoby w rodzinie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (załącznik nr 2 ).
   3. Przedstawione oświadczenie stanowi podstawę do przyznania w określonej wysokości świadczeń przewidzianych regulaminem.
   4. W przypadku stwierdzenia przez Komisje Socjalną wątpliwości co do wysokości dochodu określonego w oświadczeniu, Komisja może żądać od osoby uprawnionej przedłożenia dokumentów potwierdzających dochód.

 

§ 7

 

   1. Kryteria socjalne, o których mowa w § 4, stanowią podstawę do zróżnicowania wysokości udzielanych uprawnionym świadczeń, pomocy i dopłat z funduszu.
   2. Wysokość świadczeń, pomocy i dopłat z funduszu uzależniona jest od  dochodu brutto na osobę w rodzinie, o którym mowa w § 6.
   3. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej można

z funduszu pokryć pełne koszty wypoczynku, leczenia sanatoryjnego i remontu. 

 

§ 8

 

1.      Dofinansowanie wypoczynku letniego polega na:

1)   wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych pracowników  - tzw. świadczenie urlopowe(pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony).

2.      Pomoc materialna w formie rzeczowej dla osób uprawnionych polega na:

1)   pomocy materialnej dla uprawnionych w formie  bonów towarowych,

2)   pomocy materialnej w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej.

3.      Bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, życiowej lub losowej polega na:

1)   przyznaniu bezzwrotnej zapomogi finansowej,

2)   przyznaniu bezzwrotnej zapomogi losowej,

3)   przyznanie zapomogi na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych,

4.      Za zdarzenie losowe, uprawniające do tego świadczenia uznaje się wypadek, stratę powstałą w skutek udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania oraz inne osobiste wypadki losowe.

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń.

 

                                                                         § 9

 

1.      Osoba uprawniona – spełniająca kryteria określone w § 7 – otrzymuje świadczenie socjalne w wysokość ustalonej w załączniku Nr 2 z zastrzeżeniem ustępu 2.

2.      Zasady ustalone w ust. 1 nie dotyczą zapomóg losowych.

3.      Osoby ubiegające się o pomoc socjalną zobowiązane są do podania udokumentowania dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny ( na podstawie oświadczenia )

 

 

 

 

4.      Pomoc rzeczową i pieniężną udziela się w przypadku:

1)   indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby przyznaje się:

a)    - osobom samotnym, które zaliczono do I grupy wg średniego dochodu na osobę , w wysokości do 30% minimalnego wynagrodzenie, nie częściej jednak niż 2 razy w roku kalendarzowym,

b)   - rodzinom wieloosobowym, które zaliczono do I grupy wg średniego dochodu na osobę , w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia ,nie częściej jednak niż 2 razy w roku kalendarzowym,

2)   w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej – do 80%  minimalnego wynagrodzenia.

5. Dofinansowanie do świadczenia urlopowego wynosi:

          - 1000 zł brutto gdy dochód przypadający na osobę w rodzinie wynosi do 1200 zł netto,

          - 800 zł brutto gdy dochód przypadający na osobę w rodzinie wynosi od 1201 zł do

            1800 zł netto,

          - 600 zł brutto, gdy dochód przypadający na osobę w rodzinie wynosi powyżej 1801 zł

 Netto.

  6. Podstawą do wypłaty świadczenia urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie      

        jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej

        14 kolejnych dni kalendarzowych.

  7. Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony.

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

 

                                                                                    § 10

1.  Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe obejmuje:

1)   uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych,

2)   budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielorodzinnym,

3)   zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budującej domy w ramach działalności gospodarczej, od osoby fizycznej,

4)   modernizację i przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na lokal mieszkalny,

5)   przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6)   uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej,

7)   koszty wykupu zajmowanych lokali na własność,

8)   koszty remontu i modernizacji mieszkania lub domu,

9)   kaucje i opłaty wymagane przy kupnie i zamianie mieszkań.

   2. Pomoc na cele mieszkaniowe jest przyznawana w formie pożyczki (pomocy zwrotnej)

w wysokości 2500 zł dla pracownika, emeryta i rencisty.

   3. Pożyczka na cele mieszkaniowe przyznawana jest w tej samej wysokości dla

wszystkich pracowników bez względu na sytuację materialną.

   4. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy w więcej niż jednym zakładzie pracy mogą korzystać ze świadczeń funduszu mieszkaniowego tylko w jednym zakładzie.
   5. Okres spłaty pożyczki wynosi 24 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy okres spłaty pożyczki może zostać wydłużony do 36 miesięcy.
   6. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 5% w stosunku rocznym.
   7. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta ze świadczeniobiorcą.
   8. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z oprocentowaniem w przypadku:

- rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

   9. Pomoc nie przysługuje osobom uprawnionym, które podnajęły całość lub część mieszkania osobom trzecim.
  10. Pożyczka może być spłacona wcześniej niż przewiduje termin. Wcześniejsza spłata pożyczki może pozwalać na  ubieganie się o kolejną, jednakże nie gwarantuje wcześniejszego jej otrzymania.
  11. Za datę złożenia wniosku o pomoc na cele mieszkaniowe, w przypadku złożenia dokumentów w trakcie spłaty, przyjmuje się nie wcześniej niż dzień po spłacie ostatniej raty.
  12. Pomoc zwrotna udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub w części tylko w przypadkach wyjątkowych, gdy wskutek wydarzeń losowych niemożliwa jest spłata tej pomocy.
  13. Umorzenie całości lub części udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe stosuje się do pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę zadłużenia.

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

 

§ 11

      1. Posiedzenia Komisji odbywają się w 3 tygodniu danego miesiąca.

2. Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są w formie aneksu.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminie mają  zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5. Traci moc Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem pracodawcy.

 

 

 

                                                                                                                           Zatwierdził:

    Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1.      Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu.

2.      Wzór oświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                       Przelewice, dnia ............................

 

W N I O S E K

O   PRZYZNANIE   ŚWIADCZENIA   SOCJALNEGO 

…………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko wnioskodawcy

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do następującego świadczenia socjalnego*:

·        wczasy zorganizowane

·        wczasy sanatoryjne

·        wczasy leczniczo-rehabilitacyjne

·        wycieczki krajowe

·        dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

 

·        ……………………………………………..

·        …………………………………………….

·        ……………………………………………

Inne informacje uzupełniające

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………….

podpis

Potwierdzam przebywanie na urlopie wypoczynkowym

od dnia ..............  do dnia ..............(tj. ....  dni kalendarzowych)

 

·        podkreślić odpowiedni rodzaj świadczenia

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik  Nr 2

.........................................................

              nazwisko i imię

 

.........................................................

                       adres

 

.........................................................

 

 

Oświadczenie

 

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że dochód (brutto z okresu dwóch poprzednich miesięcy) lub dochód (brutto całej rodziny za poprzedni rok rok kalendarzowy przypadający na każdego członka rodziny miesięcznie) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wynosi ………….zł, co w przeliczeniu na ……. osób stanowi ………zł na osobę.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem i zobowiązuję się przedłożyć na żądanie pracodawcy zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ich prawdziwość.

 

 

                                                               ……………………………………….

                                                               (podpis składającego oświadczenie)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 07-05-2009 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 07-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 07-05-2009 10:33