Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY PRZELEWICE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie


WÓJT GMINY PRZELEWICE

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

 1. Ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

 2. Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny
  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

 4. W okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, albo, w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

 5. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 6. Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.

 7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

 8. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114
  z późn. zm.).

 1. W przypadku osoby niebędącej nauczycielem:

 1. Ukończyła studia wyższe magisterskie.

 2. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.

 3. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające zakresowi zadań szkoły.

 4. Spełnia wymagania określone w pkt. A 2 i A 5-8.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.

 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.

 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 1. Ocenę pracy lub ocenę dorobku zawodowego, o których mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. z późn. zm.) - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 2. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

 5. Oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie,

w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres:

Urząd Gminy w Przelewicach

74 - 210 Przelewice

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Przelewice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 11-05-2009 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 11-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 11-05-2009 07:50