Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXIV/212/2009 r. RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Przelewice.


UCHWAŁA Nr XXIV/212/2009 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Przelewice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt, 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o, samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) - Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przelewice w zakresie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub najem, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/204/98 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych i komunalnych budynków mieszkalnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Piejewski

Załącznik
do uchwały Nr XXIV/212/2009 r.

Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 30 czerwca 2009 r.


Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przelewice.


ROZDZIAŁ I
Zasady ogólne

§ 1.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).


§ 2. 1.W zakresie nie zastrzeżonym dla Rady Gminy w Przelewicach w ustawie, w przepisach szczególnych oraz w niniejszej uchwale, nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przelewice gospodaruje Wójt Gminy Przelewice.


2. Wójt zobowiązany jest do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.


§ 3.1.Podstawą gospodarowania nieruchomościami stanowią zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


2. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem :
a) sprzedaży,
b) zamiany,
c) dzierżawy,
d) użyczenia,
e) najmu,
f) obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi
g) oddania w trwały zarząd

h) oddania w użytkowanie wieczyste.


ROZDZIAŁ II
Nabywanie nieruchomości

§ 4.1. Gmina nabywa nieruchomości oraz tworzy gminny zasób nieruchomości w celu realizacji zadań własnych określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


2. Wójt Gminy może nabywać nieruchomości na cele budowy infrastruktury technicznej i inne niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy.

§ 5.1. Szczegółowe zasady nabywania nieruchomości regulują przepisy ustawy.

ROZDZIAŁ III
Zbywanie nieruchomości


§ 6.1. Zbywanie nieruchomości następuje w trybie:

a) przetargowym,

b) bezprzetargowym.


2. Podstawową formą zbycia jest tryb przetargowy.


3. W trybie bezprzetargowym mogą być zbywane nieruchomości na zasadach określonych w ustawie, w niniejszej uchwale oraz w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

4. Zgody Rady Gminy, wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:


a) zbycie nieruchomości w drodze darowizny,

b) zbycie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

c) zbycie nieruchomości w drodze zamiany,

d) zbycie nieruchomości lub jej części o powierzchni powyżej 500 m2, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza ta nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,
e) bezprzetargowe zbycie nieruchomości na rzecz osób o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy,

f) zbywane nieruchomości wymagają trybu przetargowego.


§ 7.1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Ustala się oprocentowanie w wysokości 5% naliczonej raty.


2. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 10% ceny.


§ 8. Szczegółowe zasady zbywania nieruchomości regulują przepisy ustawy.ROZDZIAŁ IV
Sprzedaż lokali mieszkalnych

I . Kryteria przeznaczenia lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych do sprzedaży.

§ 9.1. Ze sprzedaży wyłącza się lokale socjalne oraz lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły, folwark).


2. O przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach użyteczności publicznej decyduje odrębną uchwałą Rada Gminy.

3. Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, które nie zostały wyłączone ze sprzedaży w § 9.1.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć lokal stanowiący odrębny przedmiot własności oraz lokal użytkowany jako budynek jednorodzinny będący częścią składową nieruchomości gruntowej, wraz z budynkiem gospodarczym będącym pomieszczeniem przynależnym do lokalu lub funkcjonalnie związanym ze zbywanym lokalem mieszkalnym - budynkiem mieszkalnym.


5. Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi.

II. Zbywanie lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

§ 10.1.Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych, pod względem faktycznym i prawnym, w budynkach gminnych następuje w drodze przetargu.


2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej następuje w przypadkach określonych przepisami art. 37 ust.2 ustawy.


3. Wszystkim najemcom i dzierżawcom budynków gospodarczych nie stanowiących pomieszczeń przynależnych do lokalu ale związanych funkcjonalnie ze zbywanym lokalem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym, przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości będącej przedmiotem najmu lub dzierżawy, bez względu na okres trwania stosunku trwania najmu lub dzierżawy.

III. Zbycie lokalu mieszkalnego.

§ 11.1 Wójt Gminy zawiadamia najemcę na piśmie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży oraz o przysługującym mu pierwszeństwie nabycia tego lokalu, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.


2. Najemca korzysta z pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na nabycie lokalu za cenę podaną przez Wójta Gminy w sposób ustalony w ustawie.


3. Nabywca lokalu ponosi koszty przygotowania go do sprzedaży, a w szczególności koszty operatu szacunkowego nieruchomości, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej. W razie rezygnacji z kupna lokalu mieszkalnego z przyczyn, za które odpowiedzialny jest najemca lub nie złożenie przez najemcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę lokalu ustalona zgodnie z art.67 ust.1 ustawy, koszty pokryte przez najemcę nie podlegają zwrotowi.

IV. Cena.

§ 12.1. Cenę nieruchomości obejmującą wartość lokalu oraz wartość gruntu ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wyceny lokali mieszkalnych i przynależnych przeznaczonych do sprzedaży wykonywane są wyłącznie na zlecenie Urzędu Gminy.

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej Rada Gminy wyraża zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Przelewice bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 90% wartości ceny.

3. Bonifikata określona niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio do sprzedaży domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz budynków gospodarczych stanowiące obiekty przynależne do lokali mieszkalnych bądź funkcjonalnie związanych ze zbywanym lokalem mieszkalnym, domem jednorodzinnym.

4. Zastrzega się zwrot kwot równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej zbycia, zbył nieruchomość ( nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej).

5. Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargowej może zostać na wniosek nabywcy rozłożona na raty nie dłużej niż na 10 lat. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 10 % wartości nieruchomości.

6. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

V. Zbycie gruntu

§ 13.1. Sprzedaż lokali następuje wraz ze sprzedażą gruntu na własność.

2. Ustalona bonifikata obejmująca cenę lokalu mieszkalnego obejmuje również cenę udziału w prawie własności gruntu. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

ROZDZIAŁ V
Sprzedaż lokali użytkowych


§ 14.1. Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntowej niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku.


2. Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się w trybie:

a) przetargowym - lokale wolne pod względem faktycznym i prawnym,

b) bezprzetargowym - na rzecz najemców lub dzierżawców, którym uchwała Rady Gminy przyznała pierwszeństwo w nabyciu lokali.


§ 15.1. Cena sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej może zostać na wniosek nabywcy rozłożona na raty nie dłużej niż na 10 lat. Wierzytelności z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata nie niższej niż 10% wartości nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.


2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski .


ROZDZIAŁ VI
Obciążanie nieruchomości gruntowych


§ 16.1. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi może w szczególności polegać na:


a) ustanowieniu służebności,

b) ustanowieniu hipoteki.


2. Zgody Rady Gminy w Przelewicach wymaga:


a) obciążenie nieruchomości gminnej hipoteką,

b) ustanowieniu na nieruchomości gminnej służebności.


ROZDZIAŁ VII
Wydzierżawianie nieruchomości

§17. 1. Oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, następuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze bezprzetargowej:

1) na cele upraw rolnych, sadowniczo - ogrodniczych i ogródków przydomowych bez prawa

zabudowy,

2) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

3) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) na rzecz osób prawnych, w których Gmina jest jedynym udziałowcem,

5) na cele użyteczności publicznej oraz realizacji celów publicznych,

6) na cele urządzenia dróg dojazdowych, dojść, schodów wiatrołapów,

7) pod istniejące garaże murowane i blaszane z dotychczasowym dzierżawcami lub ich następcami prawnymi,

8) w celu poprawienia warunków zagospodarowania (bez prawa zabudowy) nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub do używania wnioskodawcy jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,

9) na rzecz osoby, która ostatnio korzystała z nieruchomości na podstawie umowy - na zasadzie

kontynuacji,

10) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej

i oświatowej,

11) na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie Gminy tymczasowy obiekt budowlany lub jej

następcy prawnego, jeżeli obiekt został wzniesiony za zgodą Gminy.

2. W przypadku, gdy o oddanie w dzierżawę wystąpi więcej niż jeden wnioskodawca, zorganizowany zostanie przetarg.

§ 18.1. Stawki czynszu dzierżawnego Wójt Gminy określa w Zarządzeniu podjętym najpóźniej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego okres ich obowiązywania, nie rzadziej niż co 3 lata, kierując się:

a) lokalizacją nieruchomości na terenie Gminy,

b) rodzajem działalności prowadzonej na nieruchomości.

2. Dzierżawca nieruchomości opłaca czynsz dzierżawny według stawek miesięcznych ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

3. Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne oraz na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, płatny jest rocznie według stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.


ROZDZIAŁ VIII
Wynajmowanie nieruchomości

§ 19.1. Wynajmowanie wolnych lokali użytkowych, budynków i innych pomieszczeń następuje w trybie:


a) przetargowym

b) bezprzetargowym.


2. Podstawową forma wynajmowania jest tryb przetargowy.


3. W trybie bezprzetargowym mogą być wynajmowane nieruchomości :


a) samorządowym jednostkom organizacyjnym, na cele związane z ich działalnością,

b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą na cele oświatowe,

c) w przypadku przedłużenia dotychczasowych umów najmu pod warunkiem, że dotychczasowy najemca wywiązał się z postanowień umowy,

d) osobom, które utraciły swoje nieruchomości z powodu klęski żywiołowej,

e) w innych przypadkach po uzgodnieniu zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą.


§ 20.1. Nieruchomości oddane w najem w trybie bezprzetargowym wynajmuje się na okres do 3 lat.


2. Nieruchomości wydzierżawione na okres dłuższy niż 3 lata wymagają zgody Rady Gminy.


§ 21.Stawki czynszu najmu Wójt Gminy określa w Zarządzeniu podjętym najpóźniej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego okres ich obowiązywania, nie rzadziej niż co 3 lata.


ROZDZIAŁ IX
Inne postanowienia

§ 22.1. Podstawowa forma prawna władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd.


2. Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym również w najem lub dzierżawę zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VII i VIII.


3. Zasady dotyczące wydzierżawiania nieruchomości zawarte w rozdziale VII § 17 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do czynności związanych z użyczaniem nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-07-2009 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2009 12:45