Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/216/2009 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXIV/216/2009

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.582,00 zł

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 0830 Wpływy z usług 2.300,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9.800,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 2.972,00 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 1.300,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 160,00 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.600,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 7.000,00 zł

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 0970 Wpływy z różnych opłat 350,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31.582,00 zł

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.872,00 zł

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii 4.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 350,00 zł

instytucji kultury

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-07-2009 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2009 14:12