Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/218/2009 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przelewice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych


UCHWAŁA NR XXIV/218/2009

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przelewice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz U z 2005r. Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli:

 1. wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

 2. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

 3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

 4. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub ekonomiczne.

 5. należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego

od pozwu.

§ 2. 1. Umorzenie, w przypadkach określonych w § 1 pkt. 1, 3, 4 dokonywane może być na

wniosek dłużnika.

2. Umorzenie w przypadkach określonych w § 1 pkt. 2, 3, 5 dokonywane może być z urzędu

na umotywowany wniosek skarbnika gminy.

§ 3. Organami uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności

należności pieniężnych są:

 1. Wójt Gminy za zgodą Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza, jednorazowo w

stosunku do danego dłużnika wysokość minimalnego wynagrodzenia określonego, w

oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę (Dz U z 2002r. Nr 200 poz.1679 z późn.zm) dla roku poprzedzającego rok wydania

rozstrzygnięcia.

2. Wójt Gminy, jeżeli kwota należności nie przekracza, jednorazowo w stosunku do danego

dłużnika wysokość minimalnego wynagrodzenia określonego, w oparciu o przepisy ustawy z

dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz U z 2002r. Nr 200

poz.1679 z późn.zm) dla roku poprzedzającego rok wydania rozstrzygnięcia, po uzyskaniu

pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Gminy.

§ 4 Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych do wysokości 50 % odsetek ustawowych w stosunku rocznym.

§ 5.1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy, na wniosek dłużnika organ uprawniony, może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, albo rozłożyć należność na raty, jeśli kwota należności nie przekracza 5 - krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz U z 2002r. Nr 200 poz.1679 z późn.zm) dla roku poprzedzającego rok wydania rozstrzygnięcia.

 1. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

 2. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 1 rok.

 3. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty,

nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu

terminu zapłaty.

 1. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do

spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

naliczonymi od dnia wymagalności należności, w tym również z odsetkami, o których mowa

w pkt. 6.

6. Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty nie może naruszać

przepisów właściwych do spraw pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

7. Warunkiem odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty wierzytelności jest uregulowanie

przez dłużnika podatku od towarów i usług (VAT).

§ 6. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg w spłacie należności następuje poprzez pisemne oświadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnej, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia jej na raty.

§ 7. Uprawniony organ może cofnąć rozstrzygnięcie o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu

należności, jeżeli:

 1. dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu okazały się fałszywe,

 2. rozstrzygnięcie zostało wydane w wyniku przestępstwa,

 3. dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania rozstrzygnięcia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-07-2009 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2009 14:14