Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/220/2009 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli ? pedagogów oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Uchwała Nr XXIV/220/2009

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli - pedagogów oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się:

  1. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

  2. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
    w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

  3. sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

2. Powyższe stosuje się do nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przelewice.

§ 2. 1. Nauczyciele, realizujący obowiązkowe pensum, dla których ustalony plan zajęć
w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania, w innych okresach trwania roku szkolnego zwiększonego lub zmniejszonego wymiaru godzin tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązującemu go pensum.

2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 obowiązującego pensum.

3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w § 2 ust. 1.

5. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w umowie o pracę należy określić miesięczny, średni wymiar godzin dla całego okresu zatrudnienia.

6. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 5 okresem rozliczeniowym jest rok szkolny.

7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane.

§ 3. Dla pedagoga szkolnego ustala się 20 godzinny tygodniowy wymiar zajęć.

§ 4. 1. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa
w § 27 ust. 3 „Regulaminu wynagradzania nauczycieli…” (uchwała Nr XX/172/2009 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24.02.2009r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009r.
Nr 17, poz.695) wylicza się według następującego wzoru:

W=(X1+X2):[(X1:Y1)+(X2:Y2)]

gdzie:

W - łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,

X1, X2,.. - oznacza ilość godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi
w arkuszu organizacji szkoły,

Y1,Y2,… - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

3. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2009 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-07-2009 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2009 14:16