Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 39


OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 25 lipca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przelewice.

(Szczecin, dnia 29 października 2003 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46, poz. 499; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 65, poz. 595).

§ 1. Ogłasza się, załączony do niniejszego obwieszczenia, jednolity tekst uchwały Nr VIII/53/99 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 610) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XVI/138/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, poz. 354);

2) uchwałą Nr XX/187/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 566);

3) uchwałą Nr XXII/207/2001 r. z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 937);

4) uchwałą Nr V/26/2003 r. z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianie Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 22, poz. 289).

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR VIII/53/99

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

STATUT GMINY PRZELEWICE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gmina Przelewice jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących w jej granicach administracyjnych.

§ 2. 1. Gmina Przelewice obejmuje obszar o powierzchni 162,2 km2 w województwie zachodnio-pomorskim.

2. Granice Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 3.(1) W Gminie tworzy się jednostki pomocnicze: sołectwa. Wykaz sołectw stanowi załącznik Nr 6 do Statutu Gminy, w brzmieniu ustalonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 5. Organy Gminy mają swoją siedzibę w Przelewicach.

§ 6. 1. Herb Gminy przedstawia: owalną tarczę właściwą, ozdobioną u góry gałązkami Dawidii w barwach naturalnych, podtrzymującymi żółtą tabliczkę z nazwą gminy. W tarczy na polu szarym pas złoty lewo skos, a na nim gryf województwa zachodniopomorskiego z dziobem i pazurami złotymi.

2. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

3. Zasady używania herbu Gminy Przelewice określa regulamin określający prawo używania herbu stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

II. ZADANIA GMINY

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

2. Do zadań Gminy należą w szczególności sprawy:

1) (2) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk, utylizacji odpadów komunalnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) (3) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;

10) (4) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) (5) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) (6) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) (7) wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

18) (8) promocji gminy;

19) (9) współpracy z organizacjami pozarządowymi;

20) (10) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 8.(11) Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczegółowych oraz zadania przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, powiatu i województwa.

§ 9.(12) W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

III. WŁADZE GMINY

Referendum

§ 10. 1. W sprawach szczególnie ważnych dla Gminy, mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w formie referendum.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają odrębne przepisy.

ORGANY GMINY

§ 11.(13) 1. Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3.(14) Organy Gminy i Komisje Rady Gminy udostępniają dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoły z posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady Gminy w lokalu Urzędu Gminy i w obecności pracownika Urzędu Gminy. W/w dokumenty udostępniane są do wglądu zainteresowanych, o ile nie narusza to przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

§ 12. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy określa odrębna ustawa.

4.(15) W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych.

5. Odwołanie rady gminy przed upływem kadencji następuje w drodze referendum gminnego, na wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

7. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

8. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 6.

9. Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Gminy oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 13. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.

2.(17) Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na Sesji.

3.(18) Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

4.(19) Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

5. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

6.(20) Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 14. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

1) uchwalanie Statutu Gminy;

2) stanowienie aktów prawa miejscowego;

3) (21) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

4) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy;

5) stanowienie o kierunkach działania Wójta Gminy oraz rozpatrywania sprawozdań z działalności Wójta, w tym działalności finansowej;

6) uchwalanie budżetu gminy;

7) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla zarządu z tego tytułu;

8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych odrębnymi ustawami;

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) (22) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowana inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

10) określania wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

11) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;

12) uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

13) uchwalanie programów gospodarczych;

14) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

15) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w § 8;

16) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielana na ten cel odpowiedniego majątku;

17) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

18) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy;

19) (23) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

20) (24) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów.

§ 15. Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady Gminy zawiera uchwalony przez Radę regulamin rady stanowiący załącznik nr 4 do Statutu.

WÓJT GMINY

§ 16.(25) 1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.

2.(26) Po upływie kadencji Rady Wójt pełni funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

§ 17.(27) 1. uchylony

2.(28) Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

3. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady;

2) wykonywanie uchwał rady;

3) gospodarowanie mieniem gminnym;

4) wykonywanie budżetu gminy;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) (29) (skreślony)

7) składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy;

8) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;

9) wydawanie w formie zarządzeń przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki.

§ 18.(30) 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.

2.(31) (skreślony)

3.(32) (skreślony)

4. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, zwierzchnikiem służbowym pracowników gminnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

5.(33) Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy.

6. Wójt może upoważnić na piśmie swojego zastępcę, pracowników gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.

7.(34) Wójt składa Radzie Gminy na każdej Sesji sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

§ 19.(35) (uchylony)

§ 20.(36) (uchylony)

§ 21.(37) (uchylony)

§ 22.(38) (uchylony)

§ 23.(39) (uchylony)

§ 24.(40) (uchylony)

§ 25. 1. Sekretarz Gminy w imieniu Wójta sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne gminy, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego gminy i instrukcji kancelaryjnej.

2. Ponadto, Sekretarz gminy zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych gminy oraz wykonuje inne zadania w ramach udzielanych upoważnień.

§ 26. 1. Skarbnik gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.

2. Zadania Skarbnika gminy jako głównego księgowego budżetu gminy określają odrębne przepisy.

3. Skarbnik gminy kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.

4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3 Skarbnik może upoważnić drugą osobę.

5. Skarbnik gminy, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Wójta, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 26a.(41) (skreślony)

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27.(42) 1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2.(43) Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych, w tym z przedstawicieli Klubów.

3.(44) (uchylony)

§ 28. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta Gminy w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu z uwzględnieniem kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielanie absolutorium Wójtowi. Wniosek w tej sprawie zgłaszany jest po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go przez radę w ustawowym czasie.

§ 29. 1. W związku z przeprowadzaną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2. O podjęciu czynności kontrolnych Komisja powiadamia Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i kierownika kontrolowanej jednostki, określając przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli.

§ 30. 1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który powinien zawierać określenie przedmiotu i zakresu kontroli, dokonane w jej toku ustalenia, w tym ustalone nieprawidłowości i przyczyny ich powstania oraz wnioski.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłosić uwagi do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

3. Protokół kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

4. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości.

§ 31. 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, na wniosek lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodniczący Komisji, a o wyłączeniu jej Przewodniczącego Rada Gminy.

3. Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

§ 32. 1. Jednostki organizacyjne gminy tworzy się w celu wykonania zadań gminy.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 5 do Statutu.

3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta Gminy.

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

§ 33. 1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.

2. Budżet gminy jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki gminy.

3. Budżet gminy jest uchwalany przez Radę Gminy na rok kalendarzowy, zwany dalej "rokiem budżetowym".

§ 34. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu gminy należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniając zasady prawa budżetowego.

§ 35. Rada Gminy określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

1) wymaganą przez Radę Gminy szczegółowość projektu z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;

2) wymagane materiały informacyjne, które Wójt Gminy powinien przedstawić Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej.

§ 36. 1. Uchwała budżetowa gminy powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet gminy najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Gminy może uchwalić prowizorium budżetowe gminy na okres objęty prowizorium państwa.

5. Uchwałę budżetową gminy lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

§ 37. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu gminy odpowiada Wójt Gminy.

2. Wójtowi Gminy przysługuje wyłącznie prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy;

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy;

3) dokonywania wydatków budżetowych;

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy;

5) (45) dysponowania rezerwami budżetu gminy;

6) blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji gminy jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

1) jawność debaty budżetowej;

2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu gminy.

MIENIE GMINY

§ 38. Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Gminę lub inne gminne osoby prawne.

§ 39.(46) Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie, albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 40. Zmian Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 41. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY PRAWO UŻYWANIA HERBU GMINY PRZELEWICE

1. Herb gminy Przelewice używany winien być z powagą i godnością, gdyż jest on znakiem szacunku dla całej wspólnoty samorządowej gminy Przelewice.

2. Herb gminy Przelewice jako znak i symbol gminy może być używany:

a) w wykonanej pieczęci ze znakiem herbu, która winna być w posiadaniu Wójta Gminy i wykorzystywania dla celów według jego uznania,

b) jako ozdoba budynku siedziby organów gminy Przelewice,

c) na arkuszach papieru (format A4) maszynowego wydrukowany znak herbu Przelewie, może być wykorzystywany w pismach urzędowych gminy (z wyjątkiem wydawanych decyzji przez Wójta Gminy),

d) na znaczkach, proporczykach itp. wydawanych z okazji rocznic, jubileuszy lub świąt gminnych,

e) w innych przypadkach za zgodą Wójta Gminy Przelewice.

3.(47) Na komercyjne użytkowanie herbu gminy Przelewice wymagana jest zgoda Wójta Gminy Przelewice.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

REGULAMIN RADY GMINY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin wydany na podstawie § 16 Statutu Gminy Przelewice określa tryb działania Rady, sposób obradowania na sesjach i podejmowanie uchwał przez Radę.

§ 2. Rada działa na sesjach, przy pomocy Komisji i Wójta Gminy. Wójt i Komisje działają pod kontrolą Rady, składając sprawozdanie ze swojej działalności.

II. SESJE RADY GMINY

§ 3. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych.

§ 4. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi mogą być także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie przewidzianym w § 7 regulaminu.

§ 5.(48) Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwołane bez względu na plan pracy Rady, na wniosek Wójta lub 1/4 ustawowego składu Rady. Wnioskodawcy wskazują przedmiot obrad sesji. Do wniosku o zwołanie Sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 6. 1. W okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji, Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, określa uchwałą główne kierunki pracy i sposób realizacji zadań Rady.

2. Na ostatniej sesji w roku, Rada na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy i sposób jego realizacji w następnym roku.

3. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust. 1 i 2.

III. PRZYGOTOWANIE SESJI

§ 7.(49) 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, proponując porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się radnych pisemnie najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

3.(50) W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, przy czym zawiadomienia wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

4.(51) W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.

Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed przedstawieniem porządku obrad.

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 9. Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

IV. OBRADY

§ 10. 1. Sesje Rady są jawne.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.

§ 11. 1. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową, zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95) jawność sesji lub jej część zostają wyłączone i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl § 8 regulaminu obrad mogą być obecne na sesji.

2.(52) (uchylony)

§ 12. Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych (quorum), chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

§ 13. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnych, Przewodniczący może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad, konieczności jego rozszerzenia, potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie sprawy.

§ 14. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc, jeżeli zostały podjęte przy wymaganym quorum.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady odnotowuje się w protokole.

§ 15. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności lub, gdy zachodzi potrzeba zastępowania go w obradach Wiceprzewodniczący, zaś w przypadku, gdy okoliczności wskazane wyżej dotyczą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Rada może postanowić, że obradom tej sesji przewodniczyć może do czasu przybycia na sesję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, radny wybrany w głosowaniu jawnym.

§ 16. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły "otwieram Sesję Rady Gminy w Przelewicach".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 13 regulaminu.

§ 17.(53) 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad Rady.

2.(54) Z wnioskami o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Wójt lub jego Zastępca.

3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytywany w toku sesji.

4.(55) Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 Rada wprowadza zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 18.(56) W porządku obrad na początku każdej Sesji przewiduje się:

a) zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych,

b) krótką informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej Sesji,

c) sprawozdanie z działalności, w tym z wykonania uchwał i postanowień, które składa Wójt lub jego Zastępca.

§ 19. 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do Wójta, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla gminy.

3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.

4. Odpowiedź na interpelację udzielana jest ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

5. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§ 20. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów gminy, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.

2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 19 ust. 3 i 4.

§ 21. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku odbiera mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. W przypadku naruszenia powagi sesji lub drastycznego utrudniania przez radnego prawidłowego toku obrad, Przewodniczący może podziękować radnemu za uczestnictwo w tej sesji i poprosić go o opuszczenie sali obrad.

5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza, Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 22. 1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

a) przerwanie, odroczenie lub zaniknięcie posiedzenia,

b) zamknięcie listy mówców lub dyskutantów,

c) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

d) ograniczenie czasu wystąpienia dyskutantów,

e) przejście do porządku dziennego,

f) odesłanie do komisji,

g) zmianę porządku dziennego,

h) przeprowadzenie głosowania,

i) stwierdzenie quorum,

j) przeliczenie głosów,

k) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.

3. Poza porządkiem dziennym i wnioskami formalnymi Przewodniczący udziela głosu jedynie dla złożenia oświadczenia osobistego lub sprostowania błędnie zrozumiałego, względnie nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy.

§ 23.(57) 1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności.

2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają spokój bądź naruszają po wagę sesji.

§ 24. 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący oznajmia, że Rada przystępuje do głosowania.

2.(58) Od tej chwili można zabierać głos jedynie dla złożenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie głosowania i to jedynie przed wezwaniem radnych do głosowania.

§ 25. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "zamykam sesję Rady Gminy w Przelewicach".

2. Czas od otwarcia do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, które objęły więcej niż jedno posiedzenie.

§ 26. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 27. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 28. 1. Z każdej sesji pracownik Urzędu Gminy sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad sesji przez Radę Gminy.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę obecności zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

4. Protokół z obrad sesji sporządza się najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji. Kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi Gminy, a wyciągi z protokołu doręcza się jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych zadań.

5. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w biurze obsługi Rady najpóźniej w 15 dniu po odbyciu sesji oraz na każdej następnej sesji.

6. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagrania przebiegu sesji.

7. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 6 nie będzie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady.

8. Wnioski zgłoszone na sesji przekazywane są do realizacji w ciągu 7 dni Wójtowi Gminy.

§ 29. Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy podlegający w sprawach merytorycznych bezpośrednio Przewodniczącemu Rady.

§ 30.(59) 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności winien zawierać:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego i protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,

d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

e) uchwalony porządek obrad,

f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuję się",

h) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi odpowiadającymi sesji wdanej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

V. UCHWAŁY

§ 31. 1. Sprawy rozpatrywane na sesjach - Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.

2. Wniosek merytoryczny przyjęty na sesji podlega przekazaniu do właściwej Komisji lub Wójtowi celem przygotowania projektu uchwały, który będzie poddany pod głosowanie nie później niż na następnej sesji.

§ 32.(60) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady chyba, że inny tryb ich podejmowania przewidują przepisy ustawy.

§ 33. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

a) Komisje Rady,

b) co najmniej 3 radnych,

c) Wójt Gminy,

d) (61)Kluby Radnych.

§ 34. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

a) datę i tytuł,

b) podstawę prawną,

c) dokładną merytoryczną treść uchwały,

d) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

e) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,

f) nadto inne elementy w razie konieczności, np. opisana treść wstępna, wskazanie adresatów, uzasadnienie.

2. Uchwały opatruje się numerami sesji, numerami uchwały według kolejności jej podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego, który obradom przewodniczy.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji w biurze obsługi Rady.

5. Kopie uchwał przekazuje się:

a) Wójtowi,

b) właściwym jednostkom do realizacji.

§ 35. Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

§ 36.(62) Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy objęte zakresem nadzoru Izby w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

VI. KOMISJE RADY GMINY

§ 37. Komisje Rady podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.

§ 38. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami Rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze gminy.

3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie do uchwalenia.

4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, nadzorujący pracę Komisji w każdym czasie mogą zlecić zwołanie posiedzenia Komisji i złożenia Radzie sprawozdania z działania.

§ 39. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca, przy czym uprawnienia Zastępcy Przewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy Komisji.

2. Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja spośród swych członków - radnych, informując o tym Radę.

3. Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z planem pracy.

4. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności uczestniczyć winna co najmniej połowa składu Komisji.

5.(63) Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania zespołów, Komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, a w przypadku nie ustalenia tych zasad stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Rady.

§ 40.(64) (skreślony)

§ 41. 1. Przewodniczący stałych Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca, co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady Gminy sprawozdanie z działalności Komisji.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do niestałych Komisji i zespołów powołanych przez Radę.

§ 42. 1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2.(65) (uchylony)

VII. RADNI

§ 43. 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani. Za udział w pracach w/w organów radni otrzymują diety, których wysokość Rada określa odrębną uchwałą.

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

a) informowanie wyborców o stanie gminy,

b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

c) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

d) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,

e) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy.

§ 44. 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń i innych prac Komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

2. Radni mają prawo kierować do Rady i Wójta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

3. Radni mogą organizować się w kluby radnych. Klub nie może liczyć mniej niż 3 osoby.

§ 45. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia Komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając pisemne lub telefoniczne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

§ 46. 1. Radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Nie rzadziej niż raz w kwartale, radni powinni przyjmować w swoich okręgach w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców, osoby które chciałyby złożyć skargi i wnioski.

3. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować obywateli gminy w siedzibie Urzędu Gminy, w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.

4. Powyższe czynności radny uzgadnia z Przewodniczącym Rady.

§ 47. 1. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.

2. Przewodniczący Rady dokonuje określonych ocen udziału radnego w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym za niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy.

§ 48. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego o rozwiązaniu z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

4. Uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 49. Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danej pracy związanej z pełnieniem mandatu radnego zawierającego określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

§ 50. 1. Radnym wystawia się dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2. Wójt Gminy udziela radnemu pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.

3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Przewodniczącego Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

§ 51.(66) (uchylony)

VIII. TRYB GŁOSOWANIA

§ 52. W głosowaniu mogą brać udział tylko radni.

§ 53. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przeliczając głosy oddane "za", "przeciw", "wstrzymujące się", sumując je, porównując z listą obecności radnych, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole. Suma oddanych głosów winna równać się ilości radnych obecnych w danej chwili na sali obrad.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnego.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.

5.(67) (skreślony)

6. Przewodniczący może zarządzić głosowanie imienne na wniosek radnego poparty bezwzględną większością głosów.

§ 54.(68) 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy oraz gdy wymaga tego ustawa.

2.(69) (uchylony)

3.(70) (uchylony)

4. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczątką Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady 3-osobowa Komisja Skrutacyjna, która spośród siebie wybiera Przewodniczącego Komisji.

5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

6. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.

7. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.

§ 55. 1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zaniknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

§ 56. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów + 1 głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

IX. WSPÓLNE SESJE RAD GMIN

§ 57. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad.

3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący tych Rad.

§ 58. 1. Wspólna sesja jest prowadzona, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady.

2. W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego wspólnej sesji.

3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady, biorące udział we wspólnej sesji, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi, stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 5(71)

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach.

2. Biblioteka w Karsku.

3. Biblioteka w Jesionowie.

4. Biblioteka w Kłodzinie.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach.

7. Publiczne Gimnazjum w Przelewicach.

8. skreślony

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie.

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłodzinie.

11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskowie.

12. skreślony

13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie wraz ze szkołą Filialną w Przywodziu.

ZAŁĄCZNIK Nr 6(72)

WYKAZ SOŁECTW GMINY PRZELEWICE

Lp.

Sołectwo

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

1.

PRZELEWICE

PRZELEWICE

2.

KŁODZINO

KŁODZINO

3.

TOPOLINEK

TOPOLINEK

4.

ROSINY

ROSINY, CZARTOWO

5.

PŁOŃSKO

PŁOŃSKO, GARDZIEC

6.

LASKOWO

LASKOWO, WOŁDOWO

7.

PRZYWODZIE

PRZYWODZIE

8.

ŻUKÓW

KARSKO, WYMYKOWO, ŻUKÓW

9.

UKIERNICA

UKIERNICA

10.

LUBIATOWO

LUBIATOWO

11.

KLUKI

KULKI, OĆWIEKA

12.

LUCIN

LUCIN

13.

JESIONOWO

JESIONOWO, RADLICE, RUTNICA

14.

KOSIN

KOSIN

15.

ŚLAZOWO

MYŚLIBORKI, ŚLAZOWO

16.

BYLICE

BYLICE

Przypisy:

1) Przez § 1 pkt 1 uchwały Nr V/26/03 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianie Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 22, poz. 289), która weszła w życie z dniem 5 grudnia 2001 r.;

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 dot. Uchwały Nr XXII/207/2001 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 937), która weszła w życie z dniem 5 grudnia 2001 r.;

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2 oraz ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

19) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

20) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

21) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2 oraz ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

22) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

23) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

24) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

25) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2 oraz ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

26) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2 oraz ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

27) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

28) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

29) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

30) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit a uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

31) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

32) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit b uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

33) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit c uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

34) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

35) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

36) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

37) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

38) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

39) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

40) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

41) Dodany przez § 1 uchwały Nr XX/187/2001 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 566) oraz ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

42) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

43) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

44) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

45) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

46) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 12 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

47) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 13 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

48) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

49) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

50) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

51) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

52) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit c uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

53) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 lit c uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

54) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit d uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

55) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

56) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit e uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

57) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit f uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

58) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. g uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

59) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit h uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

60) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit i uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

61) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit j uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

62) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. k uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

63) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. l uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

64) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

65) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit ł uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

66) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit m uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

67) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2;

68) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit n uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

69) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. n uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

70) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. n uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

71) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 uchwały Nr XVI/138/2000 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, poz. 354) oraz zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 15 uchwały, o której mowa w odnośniku 1;

72) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-02-2005 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 13:27