Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 33


Uchwała Nr VI/33/2003

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z 2002r. Nr23 poz.220, Nr62,

poz.558, Nr113, poz.984, Nr214, poz.1806/Rada Gminy:

§1

 1. Ustanawia zasady udzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów Gminy Przelewice.

 2. Zasady udzielania stypendiów określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Traci moc uchwała Nr XXII /209/2001 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Załącznik do uchwały

Nr VI/33/2003r. Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 25 lutego 2003r.

REGULAMIN

PRZYZANAWANIA STYPENDIUM

§1

Celem stypendium jest:

 1. Motywowanie do wyboru szkoły zgodnej z zainteresowaniem ucznia niezależnie od odległości i miejsca zamieszkania.

 2. Motywowanie do wyboru szkoły w oparciu o rozeznanie na rynku pracy.

 3. Promowanie aktywności i sumienności w pracy szkolnej.

 4. Wzbudzanie świadomości, że rzetelna praca kształtuje poziom materialno-bytowy.

§2

Kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są wyniki nauczania.

§3

 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje powołana zarządzeniem Wójta Gminy Komisja ds. udzielania stypendiów.

 2. Uczniowi i studentowi może być przyznane stypendium w kwocie ustalonej przez Komisję w zależności od przydzielonych środków finansowych.

 3. Przyznane stypendium wypłacone będzie 10-go dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w Przelewicach.

 4. W przypadku osób niepełnoletnich stypendium odbiera prawny opiekun /rodzic/.

§4

 1. Stypendium udziela się na następujące okresy:

  1. dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

   • 1.09. - 31.01,

   • 1.02 - 30.06

 2. dla studentów:

  • 1.10 - 28.02

  • 1.03 - 31.07

 • Uczniowie i studenci mogą ubiegać się o stypendium po pierwszym semestrze od momentu rozpoczęcia nauki oraz z upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium. Zainteresowany zobowiązany jest złożyć nowy wniosek.

 • W przypadku ucznia, studenta kończącego naukę ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

 • §5

  Stypendium przyznaje się, jeżeli:

  1. Uczeń gimnazjum uzyskał za poprzedni semestr średnią ocen 5,0 i więcej

  2. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskał za poprzedni semestr średnią ocen 4,8 i więcej

  3. Student uzyskał zaliczenie ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania (średnia ocen 4,5 i więcej).

  4. Uczeń jest laureatem krajowej lub wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub innego regionalnego konkursu.

  §6

  1. Stypendia przyznawane są studentom studiów dziennych i zaocznych

  2. Stypendium będzie przyznawane osobom do ukończenia 25 roku życia.

  3. O stypendium mogą się ubiegać studenci nie posiadający stałego zatrudnienia.

  §7

  1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 października i 15 marca.

  2. Do wniosku należy dołączyć

   1. w przypadku uczniów Publicznego Gimnazjum w Przelewicach i szkół ponadgimnazjalnych:

    • Zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni semestr,

  3. w przypadku studentów:

   • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia karty zaliczeń za poprzdni semestr.

  §8

  Zmiany w powyższym regulaminie mogą być dokonywane Uchwałą Rady Gminy.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-02-2005 13:27
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
  Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 13:27