Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/192/2005 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Przelewice na 2006 rok.


UCHWAŁA NR XXVIII/192/2005

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 19.263.585 zł,

z tego:

1). dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 17.536.709 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

(załącznik Nr 3) 40.000 zł,

2). dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 1.726.876 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5) w wysokości 20.263.585 zł,

z tego:

1). wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 18.536.709 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

(załącznik Nr 7) 45.000 zł,

2). wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 1.726.876 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 1.407.632 zł,

z tego:

1). kredyty 1.000.000 zł,

2). wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 407.632 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 407.632 zł,

z przeznaczeniem na:

1). spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW 34.000 zł,

2). spłatę rat kredytu z BGŻ i GBW 373.632 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.407.632 zł,

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1). kredytu 1.000.000 zł,

2). wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 407.632 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w

załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z

załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw

pomocniczych przeznaczone na dofinansowanie usługi polegającej na odpłatnym

udostępnianiu zwiedzającym Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

(wg stawek jednostkowych) w łącznej kwocie 287.000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1). kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 60.000 zł,

2). promocji krwiodawstwa w łącznej kwocie 500 zł.

§ 11. Ustala się prognozę kwoty długu publicznego na lata 2006 -2016 zgodnie z

załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1). pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej

kwoty 200.000 zł,

2). finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do

łącznej kwoty 1.000.000 zł,

3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 407.632 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1). z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na

programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy

strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujęte w załączniku Nr 9 do

uchwały,

2). z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym -

do kwoty 800.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1). dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

2). przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przelewice

Marek Kibała

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-01-2006 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2006 14:14