Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 69/04


Zarządzenie Nr.69/2004

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 20 października 2004r

w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż

nieruchomości.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543 z póź. zm. ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) Wójt Gminy Przelewice zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Przewodzie - działka Nr 48/5 o pow. 7,9241 ha i w obrębie Żuków - działka Nr 218/2 o pow. 1,1004 ha, odstępuje od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć nieruchomości w drodze ogłoszenia o rokowaniach za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin rokowania w/w nieruchomości.

Regulamin stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia rokowań upoważnia się Komisję powołaną zarządzeniem Nr 22/02 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2002r oraz Nr 55/03 z dnia 14.08.2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2004

Wójta Gminy Przelewice z dnia 20.10.2004

Wójt Gminy Przelewice

Ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych z obrębu Przywodzie i Żuków, z przeznaczeniem na cele rolne.

I. Charakterystyka nieruchomości podlegających sprzedaży w drodze rokowania przedstawia się następująco:

 1. Nieruchomość rolna Nr 48/5 o pow. 7,9241 ha z obrębu Przywodzie, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, posiadająca księgę wieczystą kw. 3247.

W skład nieruchomości wchodzą: R III b - 0,1826 ha, R IV a - 0,1679 ha, R V - 0,0228 ha, W - 0,6146 ha.

Cena wywoławcza do rokowań - 27.436,00 zł

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 1704,00 zł

 1. Nieruchomość rolna zabudowana o pow. 1,1004 ha z obrębu

Żuków, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, posiadająca księgę wieczystą kw. 3622 (po byłej oczyszczalni ścieków).

W skład nieruchomości wchodzą: BR II - 1,1004 ha.

Cena wywoławcza do rokowań - 5.000,00 zł.

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 244,00 zł.

II. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym

I przetarg - 30.07.2004r, II przetarg - 24.09.2004r.

III. Rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Przelewice, w Sali Nr 1, od godz. 1000 w dniu 26.11.2004 i prowadzone będą w kolejności wynikającej z ogłoszenia.

IV. Przystępujący do rokowania zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej pobieranej, tytułem zabezpieczenia kosztów, w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 22.11.2004 ( za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy).

 1. W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę

w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach i złożą

pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli

zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

  1. datę sporządzenia zgłoszenia.

  2. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

  3. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w

zamkniętej kopercie z dopiskiem „ zgłoszenie udziału w rokowaniach na działkę Nr ........ z obrębu Nr ..........” w sekretariacie Urzędu Gminy Przelewce, najpóźniej do dnia 22.11.2004r do godz. 1500.

 1. Zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub

Zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

 1. Zaliczka ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika rokowań od zawarcia umowy notarialnej.

Wpłacona zaliczkę wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający rokowania ustali na koszt własny.

 2. Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej.

  1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Przelewice w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

  2. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż na dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

  3. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 3. Organizator rokowań może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości, oraz przyczynę odwołania, lub zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 4. Protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia warunkowej umowy notarialnej.

Szczegółowe informację można uzyskać w siedzibie

Urzędu Gminy Przelewice lub telefonicznie pod numerem (091) 5643393.

Przelewice, dnia 2004.10.20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2004

Wójta Gminy Przelewice z dnia 20.10.2004

REGULAMIN

rokowań na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Przewodzie i Żuków z przeznaczeniem na cele rolne.

 1. W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach .

 2. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 22.11.2004r (za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy.)

 4. Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości, jednak nie niższej niż 40% jej wartości.

 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Przelewice w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

 6. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż na dzień przed datą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

 7. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 8. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 10. Zaliczka ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika rokowań od zawarcia umowy notarialnej.

 11. W rokowaniach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 12. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca .

 13. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający rokowania ustali na koszt własny.

 14. Organizator rokowań może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości, oraz przyczynę odwołania lub zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 15. Protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia warunkowej umowy notarialnej.

 16. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Przelewice, dnia 20.10.2004r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 22-10-2004 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2004 13:13