Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr IV/2007 z obrad IV Sesji Rady Gminy w Przelewicach


PROTOKÓŁ Nr IV/2007r.

z obrad IV Sesji Rady Gminy w Przelewicach

odbytej w dniu 30 stycznia 2007r.

Rada Gminy w Przelewicach liczy 15 radnych, z tego na Sali obrad znajduje się 13 Radnych, co stanowi 87% składu osobowego Rady.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Obrady sesji otworzył i prowadził pan Zdzisław Pijewski Przewodniczący Rady Gminy, który powitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na obrady Sesji.

Do p-ktu 1 b porządku:

W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych zmian do porządku obrad Sesji.

Do p-ktu 1c porządku:

Protokół z obrad III Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag i poprawek.

Do p-ktu 2 porządku:

Radny Paplicki - „proszę o przedstawienie przez pana Wójta Gminy konkretnej sytuacji PSP w Jesionowie. Aby Pani Cielecka przedstawiła te sprawy i co konkretnie będzie się działo”.

Radna Ziarkowska - „to nie interpelacja, to prośba. Po kolejnej rozmowie już z Panem Wójtem i wcześniejsze potwierdzenie czy jest możliwość, aby to drzewo, które jest przed zakrętem do Lubatowa a daleko za Kosinem zagrażające, to czy będzie wycięte czy nie? Jak rozmawialiśmy wstępnie należy to do Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych”.

Do p-ktu 3 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrała pani Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

Pani Skarbnik - „Wysoka Rado, Szanowni goście projekt uchwały budżetowej na 2007 rok opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania zlecone, z delegatury krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców Urzędu skarbowego o planowanych dochodach realizowanych na rzecz Gminy przez ten Urząd oraz w oparciu o szacowaną wielkość dochodów własnych podatku, opłat lokalnych i majątku Gminy. Następnie należy zauważyć, że w założeniach budżetowych na rok 2006 wielkość subwencji 4.213.668 zł, natomiast na rok 2007 założenia te wynoszą 4.893.491 zł przy czym jest to wzrost o 679.823 zł. należy wskazać, że kwota subwencji oświatowej wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 185 tys. i miejmy nadzieję, że taka wielkość pozostanie na rok 2007. Jeśli chodzi o planowane przychody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2006 wynosi on 758.986 zł, natomiast w założeniach projektowych na 2007r. jest to kwota 955.096 zł i tu również jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 196.110 zł. W stosunku do dotacji w roku 2006 planowane dotacje to kwota 2.057.616 zł w tym środki z Krajowego Biura Wyborczego 876 tys., natomiast w projekcie budżetu na rok 2007 kwota przysłana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest wyższa bo wynosi ona 2.265.864 zł przy czym 864 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców. Z kwoty dotacji jaka została przyznana na 2007r. główna pozycją są świadczenia rodzinne szeroko pojęte w kwocie 2.166 tys.zł. ponadto 44 tys. na zasiłki pomoc w naturze, 6 tys. na ubezpieczenia zdrowotne i 49 tys. na zadania z zakresu administracji rządowej, tyle samo co w roku 2006. jeśli chodzi o podstawowe źródła dochodowe jakie uzyskuje gmina jako dochody własne są to podatki i opłaty lokalne i do tych wielkości nalezą: podatek rolny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, dzierżawa gruntów rolnych pozostałe dochody typu opłata skarbowa czy opłata targowa. Podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przelewice na rok 2007 jest kwota ustawowa 35,52 gr. Rada podejmowała uchwałę o obniżeniu do kwoty 32 zł za q co wynosi 90% w stosunku do tej stawki maksymalnej. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości był on ustalony na poziomie nie całego % wzrostu w stosunku do roku 2006, to samo w podatku od środków transportowych. Za dzierżawę gruntów rolnych zostały kwoty wyszacowane na podstawie obowiązującej ceny skupu pszenicy bo tak zawarte są umowy o dzierżawę. Jeśli chodzi o pozostałe źródła dochodów własnych uzyskiwanych przez gminę są to kwoty, które zostały wyszacowane na poziomie realizacji roku 2006. I jeśli chodzi o stronę dochodową to właśnie tak skalkulowane dochody wyniosły łącznie 11.397.666 zł, natomiast po ustaleniu tej wielkości obliczono wielkość rozchodów czyli kwot niezbędnych do obsługi kredytów i pożyczek na spłatę rat i to jest wielkość 532.632 zł wobec czego po odjęciu od kwoty rozchodów ustalono kwotę wydatków ogółem 10.865.034 zł z tego na wydatki inwestycyjne ustalono kwotę 397.666 zł natomiast na wydatki bieżące 10.473.368 zł i w obrębie tych wydatków bieżących na oświatę 4.519.888 zł, na pomoc społeczną 3.346.166 zł przy czym wskazać trzeba że jako część realizowanych zadań własnych jest wygenerowana kwota 700 tys. obsługa długu publicznego 175 tys. jest to wielkość wyszacowana na podstawie obowiązujących stóp procentowych, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 250.490 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż zaplanowano wydatki w kwocie 73.114 zł przy czy 2 tys. przypada na policję, 500 zł na obronę cywilną, a pozostała kwota to ochotnicze straże pożarne. Dotacja na Ogrody Botaniczne czyli Ogród Dendrologiczny 150 tys. W obrębie działalności usługowej wydatki zaplanowane na poziomie 32 tys. W kulturze fizycznej i sporcie wydatki zaplanowano na 72 tys. Wzrost w stosunku do roku 2006 jest o 12 tys. Następnie w ochronie zdrowia kwota 59 tys. zaplanowana jest na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na przeciw działanie narkomanii 40 tys. jest z opłat natomiast kwota 19 tys. jest dołożona z budżetu gminy. Edukacyjna opieka wychowawcza 35 tys. jest tu niewielki wzrost o 2 tys. zł. w stosunku do roku 2006. 30 tys. z tej kwoty przeznaczone jest na stypendia naukowe, 5 tys. to zwroty za bilety na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Na rolnictwo i łowiectwo przewidziana jest kwota 26.350 zł.

Przy czy gro tej kwoty stanowi 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Tak wygląda z grubsza cała konstrukcja budżetu. Jeśli chodzi o samo zabezpieczenie w budżecie jedynie jest wyszacowane do wielkości subwencji. Natomiast większość zaplanowanych wydatków jest obłożona w 100%. Do materiałów zostały załączone niezbędne załączniki takie jak projekt uchwały budżetowej, ponadto zestawienie dochodów, wydatków, wieloletnie plany inwestycyjne, załącznik inwestycyjny na rok 2007. Zestawienie dochodów i wydatków w obrębie zadań zleconych. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe. Wydatki zakładu budżetowego. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego. Wójt Gminy Przelewice do złożonego projektu zaproponował autopoprawkę, którą pozwolę sobie przytoczyć (Pani Skarbnik odczytała wymieniony dokument).

Wójt Gminy prosi o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu wraz z autopoprawką”.

Następnie głos zabrał Radny Pan Paweł Paplicki Przewodniczący Komisji Budżetowej, który przedstawił opinię Komisji do przedłożonego projektu uchwały.

DYSKUSJA

Radny Paplicki - „nasza Komisja zaopiniowała pozytywnie budżet, to na stan dzisiejszy cudów nie zdziałamy przy takich wydatkach i dochodach. Ale mam jedno pytanie odnośnie upoważnienia Wójta, by po prostu nie stało się tak, ze my jako Rada nie będziemy mieli mówiąc prosto nic do gadania przy zaciąganiu kredytu. Chodzi mi o wyjaśnienie tych pięciu punktów art. 9 w uchwale a zwłaszcza punktu 5. Do czego ma służyć ten punkt piąty żeby to wyjaśnić jaki będzie to cel aby lokować na innych kontach wolne środki. Czy te wolne środki będą jako rezerwa do zmniejszenia deficytu czy też po prostu jako takie doraźne?”.

Radny Turtoń - „Szanowny panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Co do projektu budżetu to ja parę słów na Komisji Budżetowej powiedziałem co myślę o tym. Żeby nie było tak pięknie trzeba parę słów powiedzieć. Nie rozumiem na przykład tego ze musimy dołożyć chyba 714 tys.zł do opieki społecznej. Chciałbym się dowiedzieć od Pani Kierownik OPS-u niech mi odpowie i wszystkim Radnym dlaczego 714 tys. zł, choć wiadomo zapotrzebowanie na opiekę subwencja z państwa tam jest, ale że gmina musi dołożyć 714 tys.zł Kto z tej opieki bierze pieniądze, czy jest to dobrze zweryfikowane itd. Czy taka kwota naprawdę musi być z budżetu brana, że budżet na tym cierpi. Na inne cele nie ma pieniędzy, nie można innych prac wykonywać. Dla mnie ważniejsze są takie sprawy jak kultura, sport itd. niż opieka. Nie mówię, że dla osób, które są naprawdę w prawdziwej biedzie itd. no trzeba dać. Parę słów do tej opieki. Dobrze że jest Pani Dyrektor Ogrodu, bo też chciałbym powiedzieć parę słów, bo gdy była ta dyskusja to Pani nie było. Chciałbym też powiedzieć, że Komisja zaopiniowała ten projekt pozytywnie, ale nie dopuszczalne jest, żeby gmina finansowała jeszcze Ogród. Według mojego zdania, nie wiem co myślą inni, Ogród powinien być samowystarczalny. Powinien jeszcze odprowadzać zyski do gminy. Choć na to przyjdzie czas, podyskutujemy na ten temat chyba 13 lutego br. Myślę, że budżet jest taki ruchomy i Wójt pomyśli, żeby te sprawy inne gdzieś poprzekładać. Według mojego zdania zbyt dużo pieniędzy idzie na te Ochotnicze Straże Pożarne. Wiadomo wszystko się pali, nic z tym fantem się nie robi. Na terenie gminy hydranty są nieczynne. Inne dziedziny życia są gdzie pieniądze się rozprowadza, nie udokumentowane to jest. Miejmy nadzieję, że niedługo będzie lepiej.

Radny Szczęsny - „mam pytanie do pani kierownik OPS-u, czy osoby biorące latami pieniądze mogą być zobowiązani do innych prac za to, że je pobierają?”.

Pani Skarbnik - „ja się odniosę do zapytania Pana Radnego Paplickiego. Otóż § 5 jest to taka część regulacyjna uchwały budżetowej i ma właśnie ona taki charakter, żeby wyznaczyć w jakich przedziałach, w jakim zakresie Wójt może się poruszać za zgodą Rady. Jeśli chodzi o zaciąganie kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 tys. zł. to jest to zapis, który to jest powtórzony bodaj od roku 2001. Po prostu debet w rachunku bieżącym nie można go przeznaczyć na cele inwestycyjne. Gdyby była potrzeba zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego to nigdy nie może się to odbyć, że Wójt podejmuje decyzje sam. Do tego jest potrzebna delegacja Rady. Czyli pierwsza jest uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Natomiast to jest debet w rachunku bieżącym. Jest to określony debet do rachunku bieżącego, gdy jest taka potrzeba. Bo wiadomo, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to w tym kredycie z tego się nie korzysta. Natomiast jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na kolejne programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na działania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości zawartych w załączniku nr 3. Państwo analizowaliście te załączniki. Załącznik Nr 3 mówi jakie będą wydatki na WPI. I to jest określenie, że tylko do takie wysokości jak jest pokazane w tym załączniku. Wójtowi nie wolno wydać więcej czy podpisać umowy takiej, która skutkowałaby wyższą kwotą bez zgody Rady. W momencie kiedy ten załącznik zmieniłby się i zmieniłaby się tam wartość, to nie jest to dowolność dla Wójta tylko ograniczenie. I kolejna - z tytułu umów których realizacja w roku następnym w tym przypadku w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty w 2008 roku na łączną kwotę milion złotych. To również jest taka delegacja, że jeśli jest taki program wieloletni realizowany to po prostu tej umowy nie można podpisywać tak, że podpiszemy np. na 500 tys. wydatków w roku 2007 i odrębną umowę na 500 tys. w roku 2008. W momencie kiedy wejdzie finansowanie w programie spójności chodzi o Zlewnie jeziora Miedwie to proszę Państwa tam będą kwoty znacznie większe dlatego, że udziały będą rzędu 6 milionów. Wtedy te delegacje na wieloletnie programy będą większe bo one będą wynikały z kalkulacji jaka został przeprowadzona aby pewne inwestycje zrealizować. Kolejny element to jest upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w planie dochodów własnych i wydatków w nim finansowanych. Otóż jeśli chodzi o przeniesienia w planie wydatków ustawa o finansach publicznych mówi jasno jakich rzeczy nie wolno robić Wójtowi, kierownikom. Czyli jest tutaj taka delegacja, że Wójt w jednostce nie będzie decydował za Dyrektora czy ma wydać np. na zakup opału określoną kwotę. Bo jeśli będą pewne oszczędności, będzie cieplej to kierownik jednostki będzie mógł przenieść ten plan wydatków np. na rzeczy które są bardziej niezbędne. Także to jest w ramach tych środków, które zostały jednostce przypisane po prostu są możliwości przesunięć pieniędzy § wydatkowymi. Kolejna delegacja to jest przekazanie Kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków. To dotyczy proszę Państwa np. opieki społecznej. Lokowanie wolnych środków budżetowych. Proszę Państwa gdyby się okazało, że np. dochody zostaną dobrze zrealizowane, to spłynęły nam środki z egzekucji sądowej, która trwa z tytułu różnych zadłużeń i powiedzmy że takie dodatkowe pieniądze wpłynęłyby, których gmina nie musi natychmiast wydać to zasadnym jest i tak mówi ustawa o finansach publicznych ulokowania ich właśnie na lokatach gdzie będą przynosiły określone odsetki. A dlaczego jest taka delegacja, ze mogą być lokowane w innych bankach niż tam gdzie jest prowadzony rachunek otóż być może dają one inne oprocentowanie. I żeby sobie nie zamykać drogi, że tylko w tym jednym banku możemy te lokaty robić dlatego też jest taki zapis. Taka regulacja delegacyjna znajduje się w każdej uchwale budżetowej”.

Pani Kierownik OPS-U - „chciałam zaznaczyć, że zadania z zakresu opieki społecznej są podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone. Większość zadań są to zadania własne gminy. Zadaniami zleconymi są tylko zasiłki stałe. Wydajemy na nie gdzieś około 30 tys. Reszta zadań to zadania nasze i w naszej gestii jest, żeby ten Ośrodek utrzymywać i te zasiłki przyznawać. Z tym, że część pieniędzy dostajemy w formie dotacji od Wojewody.

W ramach tych zadań własnych otrzymujemy na ich wykonanie dotacje. Szczegółowo może wyjaśnić pani Skarbnik jak to się przedstawia. Co zaś do pytania Radnego Pana Szczęsnego to owszem, teraz będzie taka możliwość. Wystąpiono już do PUP w Pyrzycach, będą organizowane prace społeczno - użyteczne i ci którzy będą korzystali przede wszystkim z zasiłków okresowych, będą je jak gdyby odpracowywali. Z tym, że my będziemy im płacić w granicach 200 parę złotych. Nie zwolni nas to i tak z obowiązku dawania pieniędzy, bo jeżeli ktoś utrzymuje się tylko i wyłącznie z zasiłku, nie pracuje to te 200 złotych i tak nie przekroczy jego dochodu, aby on nie kwalifikował się do pomocy. Przynajmniej niech oni uczą się pracować, niech nie siedzą w domach, bo taka bezczynność też jest nie dobra”.

Radny Turtoń - „nikt nie neguje że te osoby nie potrzebują pomocy, tylko dlaczego 714 tys. zł. musi iść na ten cel. Ilu jest tych co te pieniądze biorą i na co one idą. Niech mi Pani wytłumaczy, bo ja nie rozumiem, że Pani nie wie”.

Pani Kierownik OPS-u - „w tej kwocie jest wszystko, utrzymanie pracowników, opiekunek i na zasiłki. To nie są tylko pieniądze na zasiłki”.

Radny Turtoń - „niech mi Pani powie, ile osób bierze”.

Pani Kierownik OPS-u - „300 rodzin. To jest około 1400 osób”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „Szanowny kolego Radny, to jest obowiązek Gminy. Ustawa nałożyła na nas taki obowiązek”.

Radny Król - „jest taki obowiązek ale niech Państwo daje środki”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ale nie daje. Może to denerwuje, ale jest taki system prawny”.

Pani Skarbnik - „Proszę Państwa, jeśli chodzi o pomoc społeczną to tak rozdział 85212 są to świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego. Kiedyś było tak, że gmina nie miała tego zadania w ogóle, od 2004 roku stopniowo doszliśmy do tego, że obsługujemy wszystkie zasiłki rodzinne i świadczenia stąd wynikające plus zaliczki alimentacyjne. I jest to zadanie które obejmuje wszystkich mieszkańców tej gminy. Żaden zakład już dzisiaj nie płaci świadczeń rodzinnych i kwota na to zadanie to jest 2.166 tys. Przy czym jest to zadanie zlecone i dają nam na to taką kwotę. Następnie 85213 są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Jest to kwota 6 tys. zł. To jest również zadanie zlecone. Kolejna pozycja to są zasiłki i pomoc o naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Jest tutaj ogromna kwota 416 tys. Przy czym część z tych zadań proszę Państwa są to zadania zlecone i czytałam na początku jaka to jest kwota w obrębie zadań zleconych 44 tys. natomiast pozostałe środki są nasze, bo w ustawie jest to zapisane jako zadanie własne i jest to realizowane ze środków gminy. Zawsze w części te zadania w obrębie zasiłków są finansowane z Urzędu Wojewódzkiego. Ale już kolejna pozycja taka jak dodatki mieszkaniowe 181.200 złotych to muszę Państwu powiedzieć, że były to zadania własne gminy, ale w 75% finansowane z Urzędu Wojewódzkiego Bodajże 2 lata temu przestało być finansowane z budżetu gminy, a ustawa nie zwalnia nas z tego abyśmy tego zadania nie realizowali. Kolejna pozycja Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki 231 tys. to jest samo finansowanie, czyli płace, ZUS, narzuty, składki, opłaty, ogrzewanie, zakup materiałów gdzie wydaje się bardzo duże ilości decyzji. Na to wszystko jest ta wymieniona kwota, przy czym 100 tys. w ramach tych zadań własnych jest finansowane jeszcze z urzędu Wojewódzkiego. Nauczeni doświadczeniem liczymy się z tym, że może dojść do tego że przestaną finansować. Następnie 85228 są to usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są tam zatrudnione opiekunki, które do swoich podopiecznych dojeżdżają itd. Tu są płace tych opiekunek, wszelkie narzuty dotyczące tych płac i zakupy jakie są niezbędne w tym obrębie 82 tys. I ostatnia pozycja to pozostała działalność to jest szeroko pojęte dożywianie 283 tys. Także łącznie daje to kwotę 3.300 tys. Te środki dołożone z budżetu gminy są narzucane określonymi ustawami. Żadna gmina nie ma tutaj dowolności i nie powie że nie będzie tego realizować”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „praktycznie jest to minimum. To co powiedziałem, że więcej nie mamy, to jest sporo w tym prawdy. Moglibyśmy więcej ludziom pomóc. W którymś momencie, ale na tym ten solidaryzm polega”.

Pani Syczewska Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego - „Wysoka Rado, nie miałam przyjemności uczestniczyć w posiedzeniach Komisji. Zapotrzebowanie zostało złożone do budżetu. Jak Państwo wiecie został oddany do użytku Pałac, na który otrzymaliśmy dofinansowanie rzędu 20 mln zł. Za te środki został odbudowany pałac, zrobiona oranżeria, szklarnia i zagospodarowane nowe tereny, nowe obszary dla ogrodu. No niestety, w całym naszym kraju wszystkie obiekty typu Ogrody Botaniczne, Ogrody Dendrologiczne, parki, tereny zielone finansowane z budżetu miast i gmin. My również mamy i ja myślę posiadać taki obiekt. 20 mln które nam przekazano, to nie przekazano nam dlatego żebyśmy teraz prowadzili tam sobie działalność komercyjną, ale dano nam dlatego, że mamy w ramach tego obiektu prowadzić działalność edukacyjną, działalność badawczo-naukową. Niestety nie są to zadania które są działaniami komercyjnymi. Przez 5 lat jesteśmy monitorowani, czy nam się to podoba czy nie. Sama eksploatacja, utrzymanie pałacu to jest kwota rzędu 200 tys. zł. Do tego żeby dorobić mamy zatrudnionych pracowników, których musieliśmy zatrudnić. To nie jest moje widzi mi się. W związku z tym trzeba tym ludziom zapłacić. Sama się cieszę, że za te pieniądze które otrzymuję to pracuję. Żeby to jeszcze robić, to trzeba realizować pewien plan, zapraszać naukowców, organizować konferencje za które nikt nie zapłaci, musimy to robić w formie społecznej. Ciężko jest wyłuskać z tej niewielkiej ilości działalności komercyjnej pieniądze, które pozwoliłyby na utrzymanie całego pałacu. Ja już to dokładnie wszystko wyliczyłam więc kwota 300 tys. to była, że tak powiem kwota którą proponowałam podwyższając kolejne 200 tys. z produkcji. Jeszcze do niedawna te 200 tys. to był całkowity dochód z produkcji. Budżet za rok który już minął został praktycznie zrealizowany prawie że idealnie. Myślę, że w tym roku spróbujemy, żeby przy tym niewielkim dofinansowaniem jakoś przez ten okres się utrzymać. Jeśli nam zabraknie to na pewno będziemy zwracali się do państwa o dofinansowanie. Z naszej strony robimy wszystko aby ten obiekt normalnie funkcjonował, żeby w momencie kiedy będzie monitorowany, kiedy będą przyjeżdżały Komisje sprawdzające czy autentycznie ten program, który został założony jest przez nas realizowany, bo inaczej jeśli nie to te pieniądze uzyskane będą musiały być zwrócone. To jest tak bardzo w skrócie, bo jest bardzo wiele jeszcze punktów, ale myślę że najlepiej będzie jeżeli 13 lutego br. gdy będziecie na miejscu w Ogrodzie przedstawimy w całości to wszystko łącznie z programem edukacyjnym, łącznie z programem badawczo-naukowym, ze sposobem dofinansowania tych działań, bo gmina to nie jest jedyne źródło dofinansowania. Ta kwota dofinansowania 300 tys. część tego co wypracowaliśmy czyli w zasadzie Ogród milion w zasadzie sam wypracował. 13 lutego br. chciałabym Państwu przedstawić wszystko bardzo dokładnie łącznie z analizą tego co się działo w Ogrodzie”.

Pan Wójt - „Panie Przewodniczący, Wysoka rado, szanowni zebrani. Chciałbym się ustosunkować do prac społeczno-użytecznych, o których wspomniała Pani Kierownik. Wysłaliśmy zapotrzebowanie do PUP na zorganizowanie 35 miejsc. Na czym te prace będą polegały? 10 godzin w tygodniu czyli 40 godzin w miesiącu osoba skierowana będzie musiała odpracować. I za to otrzyma wynagrodzenie. Nic za darmo, tylko dostanie pieniądze za pracę, jaki tu jest haczyk? Haczyk jest taki że jeśli odmówi tej pracy nie dostanie tych pieniędzy z Ośrodka Pomocy Społecznej. To wszystko co chciałem powiedzieć na ten temat. Będzie to weryfikowane przez pracowników OPS-u jeśli takie osoby odmówią świadczenia, nie dostaną tego świadczenia pieniężnego. Czyli będzie to przymus. Dalej skoro już jestem przy głosie, powiem na temat budżetu. Radni wiedzą, że budżet konstytuowany był zanim zostałem Wójtem. Jest to budżet mojego poprzednika Wójta Henryka Milewskiego. Został on pozytywnie zaopiniowany przez RIO, nie mniej jednak jest to budżet na tzw. przeżycie. Wysoka Rada doskonale wie, ja informowałem na wszystkich Komisjach, że na inwestycje mamy w chwili obecnej tylko 390 tys. To są śladowe ilości środków finansowych na to żeby się rozwijać. Powiem inaczej, będę prosił Wysoką Radę o przeanalizowanie planu inwestycyjnego o zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego nie konsumpcyjnego. Żeby się rozwijać niestety te środki finansowe musimy mieć na przygotowanie dokumentacji i tzw. wkładu własnego. A wiemy, że w latach 2007 - 2013 to będą lata, gdzie będzie można uzyskać bardzo duże środki finansowe. Musimy być do tego przygotowani. Dzisiaj niestety nie jesteśmy przygotowani. Nie mamy dokumentacji, nie mamy wkładu własnego w związku z tym będzie taka propozycja. Tak jak mówiła pani Skarbnik budżet jest ruchomy, jest to twór żywy, który cały czas będzie podlegał zmianom. Wprowadziłem tutaj trzy autopoprawki, które będą skutkowały tym, że w pierwszej kolejności mówiłem już o inwestycjach, jest to inwestycja która będzie polegała na możliwości korzystania z usług internetowych w myśl XXI wieku. Najpierw był podpisany list intencyjny, a następnie przeprowadzone rozmowy, które skutkują tym, że wystąpiłem do Wysokiej Rady z wnioskiem, z propozycja autopoprawki na tzw. wykonanie studium wykonalności. To studium do niczego nie będzie nas zobowiązywało. My przeanalizujemy możliwości, ale jest to realna szansa aby XXI wiek każdy mieszkaniec, którego będzie na to stać mógł korzystać z usług internetowych, telewizji lokalnej i jeszcze do tego wideo na życzenie. Ta inwestycja nie będzie realizowana przez firmę, która nam to zaproponowała, lecz będzie to na zasadzie wyboru czyli konkursu. Może to być inna tańsza firma niż monopolista Telekomunikacja Polska S.A. Pieniądze zostaną nam zwrócone, bo to co my zbudujemy będziemy później poddzierżawiać tym, którzy będą tą sieć obsługiwać. Z tego tytułu będziemy mieli również środki finansowe. Jest to pierwszy taki punkt z którym chciałem przed Wysoką Radą wystąpić i prosić o pozytywną akceptacje. Jednak tak jak powiedziała Pani Skarbnik ten budżet jest na przeżycie. Budżet jeśli chodzi o szkoły jest tylko do wysokości subwencji. Będziemy mieć w dalszym ciągu dziurę budżetową, będziemy myśleć pod koniec roku w miesiącu wrzesień - październik - listopad - grudzień jak ewentualnie szkoły dofinansować aby ich podstawowa działalność została zaspokojona. To jest następny problem. Stąd twierdzę i proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego budżetu w wersji przedstawionej wraz z autopoprawkami. Z propozycji ewentualnych dalszych zmian, które na pewno będą następowały. I Wysoka Rada będzie każdą taką propozycją się zajmowała. Dziękuję bardzo”.

Radna Kowalczyk - „Panie Wójcie, jeżeli chodzi o ten program z OPS-u, czy te osoby będą dozorowane, czy one w ogóle będą te prace wykonywały?”.

Pan Wójt - „myślę że tak. Bez tego ani rusz. Tak jak powiedziałem 10 godzin w tygodniu, 40 godzin w m-cu muszą być nadzorowane. Być może będzie to na zasadzie sprawdzania opieki przez pracownika Urzędu Gminy ewentualnie to jest taka filozofia aby te osoby pracowały w miejscach swojego zamieszkania. Być może, że będę tutaj prosił sołtysów aby odpowiednią pracę im dawać”.

Radny Turtoń - „co do budżetu i wyjaśnień Pani Dyrektor. Z tym co Pani mówi w ogóle się nie zgadzam i mam nadzieję, że 13lutego br. dyskusja będzie dosyć burzliwa”.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie opinię Komisji Budżetowej, która została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej części poddana pod głosowanie została autopoprawka w wyniku którego przyjęta została jednogłośnie.

Następnie pod głosowanie poddany został projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. wraz z przyjętą autopoprawką w wyniku którego jednogłośnie podjęta została Uchwała Nr IV/ /2007r. rady Gminy w Przelewicach wraz z opinią Komisji i autopoprawką załączniki Nr 4,5, i 6 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 4 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

Pani Skarbnik - „Wysoka Rado, Szanowni Goście otóż projekt uchwały ma podobny charakter jak przed chwilą omówiony budżet. Dla takiego funduszu celowego trzeba ustalić plan. Na postawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska ustala się przychody i wydatki z tego Funduszu. Załącznik do tej uchwały mówi jaki jest stan środków na początku roku, jaki jest plan wydatków, jaki jest stan po skalkulowaniu strony przychodowej, na jakie zadania przewidziane są te wydatki”.

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowej Radny Pan Paweł Paplicki.

Dyskusji do przedłożonego tematu nie było.

W dalszej części obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie opinię Komisji, która została przyjęta jednogłośnie.

Następnie pod głosowanie poddany został projekt uchwały w wyniku którego jednogłośnie podjęta została Uchwała Nr IV/ /2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 stycznia br. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 5 porządku:

W tym punkcie obrad przedstawiony został projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kłodzinie.

Pan Wójt - „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zebrani na ręce Wójta Gminy wpłynął wniosek od Pani Dyrektor PSP w Kłodzinie, która wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim dokonała wszelkich czynności z wyłonieniem imienia, które ma być imieniem tej szkoły. Oczywiście te procedury miały określony tok postępowania i to zaczęło się w kwietniu 2006r. Było szereg propozycji, uczniowie zapoznawali się z życiorysem, twórczością poszczególnych kandydatów i wybrali swojego kandydata, Rada pedagogiczna również, Rada Rodziców i w ten sposób mamy przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały o nadanie imienia Jana Brzechwy PSP w Kłodzinie. Ale może o szczegółach Panie Przewodniczący jeśli Pan pozwoli opowie Pani Dyrektor Emilia Cegłowska, która przedstawi Wysokiej Radzie wszystkie niuanse decyzji tych trzech organów”.

Pani Cegłowska Dyrektor PSP w Kłodzinie - „Otóż jak Pan Wójt powiedział procedura jest określona. Taką procedurę ustala szkoła w oparciu oczywiście o ustawę, o rozporządzenia. I taka procedurę ustaliliśmy. W kwietniu rozpoczęły się już takie konkretne działania. Nie ukrywam, że propozycje kandydatów typowali nauczyciele. Dlaczego? Ponieważ imię patrona musi być związane bezpośrednio z działalnością szkoły. Żeby uniknąć sytuacji, ze zostanie wytypowany kandydat który nie wiąże się w żaden sposób z działalnością szkoły, to zadanie zostało tak pokierowane ze strony nauczycieli. Z pośród wielu kandydatów ustaliliśmy trzech takich, których kandydatury miały największą ilość głosów. Wszystko to działo się we współpracy z rodzicami, z uczniami. Taka została ustalona procedura. I takie wybory są absolutnie demokratyczne. Wybraliśmy trzech kandydatów. Był to Jan Brzechwa, Maria Konopnicka, Julian Tuwim. Z pośród tych trzech kandydatów sylwetki ich zostały bardzo szczegółowo omówione, przedstawione na tablicach ogłoszeń: podczas uroczystości. Były specjalne apele szkolne poświęcone tym sylwetkom, lekcje wychowawcze. Jesienią dokonaliśmy wyboru, w którym uczestniczyły wszystkie podmioty szkoły. W tych demokratycznych wyborach został wybrany Jan Brzechwa. Po tych wyborach został komisyjnie sporządzony protokół. Jako ciekawostkę chcę tutaj powiedzieć takim kandydatem dla osób dorosłych w większości nauczycieli i rodziców była Maria Konopnicka. Była to wielka patriotka, pisała dla wszystkich, na każde okazje i okoliczności. Jednak uczniowie nas przegłosowali mówiąc że nie ma lepszego poety jak Jan Brzechwa. Oni bardzo lubią jego poezję i tak to zostało wybrane. 21 listopada 2006r. odbyły się wybory, a później złożyłam wniosek do Pana Przewodniczącego Rady Gminy i bardzo proszę Wysoką Radę o podjecie uchwały w sprawie nadania imienia PSP w Kłodzinie. Kolejne czynności są oczywiście już napisane w naszym planie działania to co będziemy robić po podjęciu przez Radę uchwały. Staramy się równocześnie o przygotowanie i wręczenie szkole sztandaru. Jedna i druga okoliczność pociąga za sobą koszty. My już pozyskujemy w możliwy nam sposób pieniądze na ten cel. Także w tej chwili nasza sytuacja jeżeli chodzi o przygotowania jest bardzo zaawansowana. Przed nami teraz tylko złożenie w wybranej firmie zamówienia na sztandar. Trochę nam się to przeciąga dlatego, że różne firmy proponują różne ceny i różne terminy wykonania. Ja myślę, że do planowanego terminu czyli 5 czerwca br. sztandar będzie zrobiony. Dzisiaj zapraszam Pana Przewodniczącego, wszystkich członków Rady i oczywiście Pana Wójta, kolegów Dyrektorów, Pań i Panów Sołtysów na tą uroczystość, ale jeszcze będą rozsyłane oficjalne zaproszenia. W przyszłym roku będziemy obchodzić 50-lecie szkoły. Ważna okoliczność i do tego też się przygotujemy. Nie chcieliśmy wszystkich tych trzech okoliczności łączyć w jedną, dlatego że uznałam iż byłby to przepych. Przygotowanie dwóch imprez to wymaga dużo pracy, ale jest dużo nauczycieli, rodziców chętnych, zaangażowanych, myślę że nie będzie problemu”.

DYSKUSJA

Radna Ziarkowska - „tylko dlatego, że jestem nauczycielem, stąd trochę wnikliwsze pytania. Proszę mi powiedzieć, czy uczniowie zostali zapoznani ze środowiskiem, w którym żył Jan Brzechwa, bo to troszkę dla mnie za mało argumentów, dlaczego właśnie Jan Brzechwa. I rzeczywiście zabrakło mi takich informacji co dalej. A więc czy nawiązanie kontaktu ze szkołami, które już noszą to imię, czy jeszcze to jest związane z wyjazdami. W każdym razie więcej takich przykładów”.

Pani Cegłowska - „oczywiście nawiązujemy kontakty, jest tych szkół dużo, no przede wszystkim ze szkołami na terenie naszego województwa. Jesteśmy w trakcie poszukiwania, nawiązania kontaktu z córką Jana Brzechwy. Poza tym organizujemy konkursy już część z nich się odbyła, a większość konkursów jest w trakcie organizowania. Konkurs poezji, konkurs wiedzy o Janie Brzechwie. Jest ich wszystkich razem 13. Mam nawet międzyszkolny konkurs matematyczny pod hasłem „Matematyka z Janem Brzechwą”. Okazuje się, że Brzechwa ma tak wszechstronna tematykę w wierszach, że nawet matematykę. Ja nie mam przy sobie planu choć nad nim pracujemy wspólnie i nie jest on mi obcy ja mówię tylko o takich najważniejszych sprawach. W maju planujemy zorganizowanie festynu podczas którego oczywiście głównie jest pozyskanie dochodu i tez planujemy go zrobić pod hasłem „Jan Brzechwa”. Jego twórczość wówczas będzie również promowana. Na tym festynie planujemy rozstrzygnąć wszystkie planowane konkursy. Festyn nie jest organizowany pod tą potrzebę, bo on jest już tradycją. Tak jak wszystkie zapisy w ustawie i rozporządzeniach mówią o tym, że wszystkie działania szkoły muszą, powinny odbywać się wokół patrona. Tak też i u nas się dzieje”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w wyniku którego jednogłośnie została podjęta Uchwała Nr IV/ /2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 stycznia br. w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr........ do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 6 porządku:

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „Szanowni Radni otrzymali plany pracy. Komisje same je stworzyły. Czy ktoś z Radnych chciałby wnieść jeszcze jakieś uwagi? Nie ma Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie ma.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji rady Gminy na 2007r. w wyniku którego jednogłośnie podjęta została Uchwała Nr IV/...../2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 stycznia br. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr........ do niniejszego protokołu.

PRZERWA

Wznowienie obrad

Do p-ktu 7 porządku:

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „w tym punkcie mamy powołanie Komisji rewizyjnej. Aby rada mogła już całkowicie działać zgodnie ze swoimi kompetencjami potrzebne jest jej powołanie. Mamy na sali Panią Radczynię, która powie nam parę słów na ten temat”.

Pani Mecenas - „zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna jest komisją obligatoryjną i musi być powołana. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby funkcyjne, czyli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. Innych ograniczeń odnośnie powołania Komisji nie ma. Zgodnie ze Statutem Gminy, który obowiązuje na terenie Gminy Przelewice Komisja Rewizyjna składa się z 5 Radnych przedstawicieli klubów o ile takowe działają w Radzie. Zgłaszanie imienne, głosowanie zwykłą większością głosów”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „dziękuję uprzejmie. Czy są jakieś pytania, ewentualnie wątpliwości? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Prosiłbym aby wziąć pod uwagę, żeby było co najmniej po 1 przedstawicielu z Komisji.”

Radna Kowalczyk - „Zgłaszam Radnego Lecha Halarewicza”

Radny Pender - „Zgłaszam Radną Henrykę Kaczalską”

Radny Turtoń - „Chciałem zgłosić Radnego Jerzego Szczęsnego”

Radna Woźniak - „Zgłaszam Radnego Eugeniusza Turtonia”

Radny Paplicki - „Zgłaszam Radną Bożenę Domagalską”

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Radna Ziarkowska - „może niech również zgłaszają się ci, którzy nie zostali zgłoszeni, a czują się na siłach, że poradzą temu”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ale wybieramy tylko 5”.

Radna Ziarkowska - „ja wiem”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „czy jeszcze są zgłoszenia? Nie ma”.

Radna Kaczalska - „zgłaszam Radnego Pendera”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „czy Radny wyraża zgodę?”.

Radny Pender - „tak, wyrażam zgodę”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ponieważ jest sześciu kandydatów będziemy głosować kolejno według zgłoszeń. Głosowanie jest jawne. Mamy sześciu kandydatów, każdy z nas ma pięć głosów. Mamy dowolność wyboru. Osoby z największą ilością głosów zostają wybrane. W przypadku równej liczby głosów będzie „dogrywka” pomiędzy tymi osobami.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym, aby Radny Halarewicz został członkiem Komisji Rewizyjnej?

Radny Halarewicz na 13 obecnych otrzymał 13 głosów.

Kto jest za tym aby Radna Kaczalska została członkiem Komisji Rewizyjnej?

Radna Kaczalska na 13 obecnych otrzymała 13 głosów.

Kto jest za tym aby Radny Szczęsny został członkiem Komisji Rewizyjnej?

Radny Szczęsny na 13 obecnych otrzymał 12 głosów.

Kto jest za tym aby Radny Turtoń został członkiem Komisji Rewizyjnej?

Radny Turtoń na 13 obecnych otrzymał 12 głosów.

Kto jest za tym aby Radna Domagalska została członkiem Komisji Rewizyjnej?

Radna Domagalska na 13 obecnych otrzymała 11 głosów.

Kto jest za tym aby Radny Pender został członkiem Komisji Rewizyjnej?

Radny Pender na 13 obecnych otrzymał 6 głosów.

Mamy dokonany wybór. Myślę, że jest on jednoznaczny”.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Projekt Uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 13 głosami za podjętą została Uchwała Nr IV/......../2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 stycznia br. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr........ do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „proszę, aby w między czasie Komisja się ukonstytuowała, ale jeżeli wyjdą, to nie będzie gremium do dalszego prowadzenia obrad. Czy w takim układzie zrobimy małą przerwę. Więc pięć minut przerwy”.

PRZERWA

Wznowienie obrad

Radny Halarewicz - „chcę poinformować, iż Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Jerzy Szczęsny, Z-cą Przewodniczącego Radna Henryka Kaczalska”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „Komisja Rewizyjna ma uprawnienia kontrolne, oczywiście gratuluję wyboru. Jesteśmy obecnie w punkcie informacja z działalności międzysesyjnej”.

Do p-ktu 8 porządku:

Pan Wójt - „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zebrani kontynuuję tradycję mojego poprzednika, sam byłem wnioskodawcą aby informacja międzysesyjna była składana na piśmie. Ma to do siebie że można sobie przeczytać, zapoznać się, podkreślić to co interesuje. I taką samą metodą postępuję. Złożyłem taką informację począwszy od dnia 5 grudnia 2006r. kiedy nastąpiło zaprzysiężenie mojej osoby na Wójta Gminy. Gdyby były pytania służę wyjaśnieniami”.

Do złożonej informacji nie było żadnych pytań.

Do p-ktu 9 porządku:

Pan Wójt - „Panie Przewodniczący, jeżeli mogę prosić proszę o oddanie głosu Pani Cieleckiej, która omówi sprawy związane z I i II etapem rozbudowy PSP w Jesionowie.

Pani Cielecka - „żeby omówić całe zadanie rozbudowę i I etap modernizacji budynków szkolnych w Jesionowie to powiem, że zadanie to ze względu na ograniczone środki finansowe podzielone zostało na etapy. W uzgodnieniu z Panem Wójtem pozostała część robót jest określona jako II etap. W I etapie wykonano takie prace jak zamknięcie rozbudowy do końca, budynek przedszkolny, budynek główny oraz sala są objęte takimi pracami jak to co trzeba było docieplić zostało docieplone i uzupełnienie wszystkich tynków i elewacja. Remonty pobieżne tylko takie obserwacyjne remonty dachów oraz wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej we wszystkich obiektach. Adaptacja budynku który był kotłownią, budynku przedszkolnego na WC oraz wybudowanie całkiem nowego ciepłociągu do budynku przedszkolnego co pozwoliło na zlikwidowanie jednej kotłowni węglowej. Budowę ciepłociągu zrobiliśmy tak, jak byśmy remontowali stary ciepłociąg. On juz kiedyś tam był ale nie funkcjonował do końca. Związane to było z tym, że uniknęliśmy opracowania dokumentacji, mapy, trójnika. Uniknęliśmy jakiś kosztów. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego. Wartość zadania ujęta do kontraktu wojewódzkiego wyniosła 770.080,67 zł. Te wszystkie grosze są bardzo ważne szczególnie przy rozliczeniu. Do tego kontraktu wojewódzkiego doszła wartość robót elektrycznych takich, które nie były ujęte w projekcie, nie były w zakresie robót, a były jednak niezbędne do wykonania. juz jeden wykonawca manipulował przy wszystkich tablicach rozdzielczych, zostało to zrobione przez jednego wykonawcę. Wprowadzono regulacje dzwonków aby we wszystkich obiektach jednakowo dzwoniło, zrobiono instalację części komputerowej i telewizyjną w każdej klasie oraz modernizacje kotłowni. Nie było planowane modernizowanie całej kotłowni, jeżeli idzie o regulacje ciepłem. Zdecydowano aby jeden wykonawca zrobił wszystkie przyłącza, które są potrzebne do różnych pomp. Te roboty elektryczne wyniosły 18.806,21 zł. Z mojej winy, ja umiem o tym mówić, nie sprawdziłam kosztorysu inwentarskiego, zostało pominięte malowanie pomieszczeń na parterze rozbudowy. Malowanie tych pomieszczeń kosztuje 15.499,50 zł. Koszt nadzoru, bo na wszystkich obiektach użyteczności publicznej i inwestycjach robionych przez gminę jesteśmy obowiązani mieć inspektorów nadzoru do odbioru. Koszt ten wynosi 14.487,95 zł. razem koszt, oczywiście mówię tu o wszystkich kwotach brutto ze względu na to, że gmina nie rozliczyła. Razem koszt inwestycji z Wojewodą to jest 350 tys. zł. Czyli do poniesienia z budżetu gminy do zamknięcia tylko I etapu brakowało nam 469.374,33 zł. To nie znaczy, ze nam tych pieniędzy brakuje. To są pieniądze z budżetu gminy. Koszty poniesione z budżetu gminy w 2006r. to jest 268,874 zł. Czyli koszty do poniesienia z budżetu gminy w 2007r. tj. 200.500,33 zł. Państwo pamiętacie na koniec grudnia podejmowaliśmy uchwałę o wydatkach nie wygasających tam znajdowało się to zadanie tj. 186,159 zł. Kwota brakująca do pełnego finansowania I etapu a w budżecie gminy mamy kwotę na II etap do pokrycia planu budżetu na II etap tj. 14.341,33 zł. Czyli kwota pozostająca na II etap z planu budżetu, czyli to co Państwo przyjmowaliście dzisiaj w budżecie tj. 85 tys. zł. Było w planie 100 tys. ze względu na te niektóre roboty, nieprzewidziane a jednak konieczne do realizacji inwestycji żeby ją w jakiś sposób zamknąć tj. 85 tys. zł. Teraz omówię cały II etap. na wniosek jednego z panów radnych odbyło się spotkanie w szkole w Jesionowie, w którym uczestniczyłam, uczestniczyli sołtysi obu wsi, Pan Wójt. Zapadły tam pewne decyzje, które zobowiązały mnie do określenia kosztu przybliżonego. Dopóki nie ma dokumentacji, póki nie ma szczegółowych pomiarów dopóty nie ma wartości. Stricte takiej bardzo zobowiązującej i rzetelnej. Zwłaszcza na obiektach remontowanych ciężko jest o wartości takie, że się na pewno w nich zamkniemy, bo gdy się stuknie w tynk i zamiast pół spada 3 metry no to juz wiadomo, iż trzeba znacznie więcej podtynkować. Dach na budynku głównym jest ujęty, dach na budynku zerowym, centralne ogrzewanie budynku głównego i zerowego. To centralne ogrzewanie to jest tylko instalacja wewnętrzna. Kotłownia cała jest zmodernizowana tak, że w każdym obiekcie możemy sterować oddzielnie, ze możemy regulować czy budynek rozbudowy musi funkcjonować dłużej wobec czego ogrzewamy go dłużej, ze budynek zerówki może być wyłączony, szybciej nie musimy w nim trzymać takiej temperatury. Jest temperatura dyżurna. W budynku głównym tez możemy sterować temperaturę na trzy oddzielne obiekty.

Trzeba wyremontować wszystkie klatki schodowe i wszystkie podesty. Wyremontować podłogi w klatkach, w sali sportowej. Na holu w części jest parkiet, a w części jest beton i remont tynków. Muszę powiedzieć, że tynki w tym budynku są bardzo słabe. Więc przyjęliśmy, że 50% tynków na budynku szkoły w Jesionowie pójdzie do wymiany. Zeskrobanie wszystkiej starej farby, wszystkie gładzie, malowanie sufitów, malowanie ścian farbą lateksową, żeby to było zmywalne, żeby to było trwałe i urządzenie, ponieważ do kontraktu wojewódzkiego nie występowaliśmy w ogóle o meble, ponieważ wiedzieliśmy, że tam nie ma pieniędzy i nam nie dadzą tego, czego trzeba. Całe wyposażenie do kuchni, do gabinetu lekarskiego i urządzenie tego wszystkiego, zabezpieczenie tynków, jak ktoś był w szkole w Żukowie, to widział takie listwy na ścianach, zabezpieczenie tynków na wysokości plecaków. To wszystko będzie nas kosztowało, to jest bardzo przybliżona kwota 758 117 zł. Do tego ze względu na to, że jest to obiekt stary i nigdy nie wiemy, co odkryjemy, przewidziano roboty konieczne a nie przewidziane, czyli takie, które mogą nam się po prostu ujawnić na wartości 10%, czyli 75 811 zł i muszę powiedzieć, że to nie jest wszystko. To, co mówiłam są to tylko roboty budowlano - remontowe. Do tego, żeby można było wnioskować o dofinansowanie tego zadania potrzebna jest dokumentacja, zwłaszcza na instalację centralnego ogrzewania, bo trzeba zrobić cały bilans cieplny. Trzeba popatrzeć, że jak wycinamy te wielkie stare grzejniki, to trzeba wstawić nowe. Czyli tu potrzebna jest dokumentacja, potrzebne są kosztorysy, studium wykonalności i nadzór. I te wszystkie koszty, które są okołobudowlane tj. 52 545 zł. I wartości tego całego zadania 886 475 zł. Jeśli my mamy w budżecie 100 tys., gdzie 15 tys. brakuje na I etap, zostaje 85 tys., to wyglądałoby na to, że 800 tys. brakuje na drugi etap, żeby to zrobić. Jest to przybliżona wartość kosztów, co nam będzie pozwalało po opracowaniu kosztorysu i dokumentacji na c.o. na instalację tylko i wyłącznie zewnętrzną, będzie nam pozwalało wnioskować i szukać pieniędzy , jeżeli tylko ogłoszą nabory na fundusze unijne. Bo na wykonanie całości zadania z budżetu Gminy jesteśmy za biedni. To by było tyle jeśli chodzi o Jesionowo.

Pan Wójt - „ Radna Maria Ziarkowska złożyła interpelację dotyczącą niebezpiecznego drzewa na zakręcie Kosin - cegielnia, bo ja tak to nazywam, czyli Kosin skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Na jutro jestem umówiony z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ jest to droga powiatowa. Pojedziemy w teren i zobaczymy w jakim stanie jest to drzewo. Ewentualnie na mój wniosek wystąpimy pisemnie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o podjęcie działań, o ile to będzie konieczne to na wycięcie, ewentualnie zaradzenie problemowi”.

Do p- ktu 10 porządku:

Radna Ziarkowska - „ trzy sprawy. Odnosząc się do poprzedniej Sesji, na której zwracałam się o pomoc w sprawie zlikwidowania zagrożenia drzewa rosnące naprzeciw domu mieszkalnego w Laskowie. Pięknie dziękuję Panu Wójtowi, proszę sobie wyobrazić, że sprawa jest załatwiona. Dziękuję, bo mieszkanki prosiły o pomoc prawie przez 5 lat. Wystarczyło generalnie działanie od wakacji 2006 do dzisiejszego. Jestem szczęśliwa, bo osobiście pojechałam i kiedy zobaczyłam twarze tych starszych kobiet, to rzeczywiście łzy cisnęły się. Druga sprawa, to pragnę podziękować pracownikom Biura Obsługi Rady Gminy, to panie pilnowały terminów, informowały Radnych przed upływem terminu składania np. oświadczeń. Pięknie dziękujemy. I dlatego w tym kontekście afera ogólnopolska jest dla mnie niejasna. Bo kto czuwał właśnie nad interesem tych wybranych. A protestuję i proszę o dyskusję, gdyby się udało, bo jeżeli zapadnie decyzja o wyborach, a jestem za ukaraniem finansowym a nie za wyborami, bo skąd te pieniądze. To jest nasza krzywda”.

Radny Halarewicz - „ chciałbym zabrać głos odnośnie ostatnich pożarów, bo wiele z nas w przerwie doszliśmy do wspólnego wniosku, że to się nie dzieje bez przyczyny. Wyszedł prawdopodobnie ktoś z więzienia, przed tymi pożarami mieliśmy taką przygodę w Kłodzinie, gdzie sprawca dostał 7 lat, dokładnie był to Józek Jurek, który spalił gospodarstwo pana Pietrzyka prawie doszczętnie. Teraz prawdopodobnie wyszedł ten mężczyzna, czy tez chłopak, który w sylwestra raptem chyba 2 lata temu podpalił pana Kosińskiego w Jesionowie. Ostatni pożar w Lucinie przyjęliśmy jako nieszczęście, ale kolejne nieszczęście stało się na Rutnicy, wczorajszego wieczoru następny pozar w Przelewicach u państwa Drozdowskich pod ich nieobecność. Mam prośbę do Pana Wójta, żeby do tej naszej policji kochanej wystąpić z wnioskiem, no nie wiem, może o większy objazd, dać od czasu do czasu na to paliwo, bo może nie mają. Bo to wszystko jakoś tak się skupia nie przez przypadek. Moim zdaniem nie jest to przypadek. Całe szczęście, że po tych dwóch pożarach mają ludzie gdzie mieszkać, ale na Rutnicy nie mają. Czy ta osoba, która wyszła z więzienia ma jakąś kuratelę? A jeżeli nie ma, to musi taką mieć”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ chciałbym poinformować, że w dniu 4 lutego br. SA wybory do Izb Rolniczych. Lokal wyborczy mieści się w Urzędzie Gminy. Głosowanie od 8.00 do 18.00. trzeba uczestniczyć w tych wyborach, wybrać ten samorząd rolniczy. Miałem przyjemność być członkiem Izby Rolniczej w I kadencji. Zakres wyborców jest większy ponieważ i działkowcy mogą w tym uczestniczyć. W związku z tym namawiam i apeluję o wzięcie udziału w tych wyborach. Przed nami również bardzo ważny wybór a mianowicie sołtysów i Rad Sołeckich. Zostały rozdane harmonogramy zebrań, zostaną one skorygowane, bo między Lubiatowem a Klukami nastąpi zmiana z przyczyn technicznych i dostaniecie państwo nowe. Będą za chwilę wydrukowane. Prośba, aby również przy tych wyborach zastanowić się w swoich społecznościach nad wyborem dobrych kandydatów. To, co my mieliśmy nie ukrywam w programie wyborczym, że chcemy stawiać na sołtysów, bo sołtysi, ich ranga ma być coraz większa. Ustawodawca przygotowuje ustawę, która mówi o wynagrodzeniu dla sołtysów. Czyli ranga sołtysów i Rad Sołeckich będzie coraz większa. Dalej mówi się o tworzeniu Funduszu Rad Sołeckich. Ustawodawca mówi, że to będzie nawet 30% podatku rolnego i 10% podatku od nieruchomości. Pani Skarbnik mówi, że to zrujnuje nam budżet i to jest prawda, ale każda miejscowość proszę wziąć pod uwagę, że byłby to rząd 600 tys. na wszystkie miejscowości, a w podatku od nieruchomości to około 100 tys. Byłyby to znaczące środki dla każdej Rady Sołeckiej. Dlatego zapraszam do przemyśleń i do każdych wyborów. Nie nad przypadkowymi wyborami, ale stawiać na takich ludzi, którzy będą chcieli w tej społeczności rzeczywiście coś zrobić. Chciałem powiedzieć na temat tych wypadków losowych pogorzelców. W tej chwili mamy już 5 rodzin poszkodowanych. Moja prośba, abyśmy pomagali sołtysom i proboszczom przy tych zbiórkach. Radni żeby się zaangażowali. Ja ze swej strony, nie chcę się publicznie wyróżniać, ale swoją całą dietę w wysokości 930 zł przeznaczam na pogorzelców na pomoc. Jeśli ktoś z państwa Radnych będzie uważał w jakiejś tam części pomóc, to serdecznie zapraszam”.

Pan Wójt - ` chciałbym odpowiedzieć na dwa pytania zadane przez panią Radną Marię Ziarkowską. Jedno z nich dotyczy tego głazu. Do sołtysa wsi Laskowo zostało wystosowane pismo z prośbą o zrobienie społecznej konsultacji, gdzie ewentualnie ten głaz miałby być umiejscowiony. Oczekuję na odpowiedź od pani sołtys, wiem że spotkanie z mieszkańcami już się odbyło, że propozycja będzie co do umiejscowienia tego głazu naprzeciwko przystanku autobusowego. Ale oczekuję na pisemną odpowiedź, bo o taką do pani sołtys się zwróciłem. Gdy będziemy mieć już taką decyzję, jeszcze w konsultacji najprawdopodobniej z panem profesorem Rymarem będziemy starali się w jakimś możliwie szybkim terminie umiejscowić we wskazanym miejscu. Druga sprawa, pan Radny Lech Halarewicz.

Jest to temat, że niestety reguła mówi, że nieszczęścia chodzą parami. Już mamy trzy pożary w odstępie trzech tygodni, co tydzień jest jeden pożar. Już to jest zastanawiające. Dzisiaj rano przeprowadziłem rozmowę z panem Komendantem PSP w Pyrzycach Mirosławem Rabiegą. . Zwróciłem uwagę, że to się dzieje tylko na terenie naszej Gminy. Jutro o godz. 10-tej jestem umówiony z panem Komendantem Powiatowym Policji w Pyrzycach Markiem Lenkiewiczem. Będzie to spotkanie u nas. Na tym spotkaniu będziemy radzić jak temu zapobiec. Bo my, jako Gmina, musielibyśmy przedsięwziąć, aby temu zaradzić. Ja nie wiem, czy to jest przypadek, złośliwość losu, czy to ktoś podpala trudni mi rzucać jakiekolwiek oskarżenia, ale to już się wydaje niestety bardzo podejrzane. Wczoraj podczas krótkiej rozmowy na miejscu zdarzenia o godz. 22.00, gdy byłem tutaj, rozmawiałem krótko z z-cą Komendanta PSP, takie argumenty z jego strony również padły. Jest to podejrzane, musicie coś zrobić, dlatego ta rozmowa dzisiaj z panem Komendantem była bardzo skuteczna. Nie chcę mówić o szczegółach, bo zanim cokolwiek się powie, trzeba 2-3 razy przemyśleć. Natomiast podejmiemy działania, które będą polegały na tym, że w uzgodnieniu ze strażakami i policją będziemy prosić mieszkańców, aby przyjrzeli się swoim dobytkom w postaci tego co stoi. Bo rzeczywiście blady strach pada na wszystkich. Kto będzie następny. Oby tego nie było. Z kierownik Nowakowską mówiłem o poszkodowanych i pomocy dla nich, zapomogach losowych. Okazuje się, że było 5 tys. złotych, 5 rodzin poszkodowanych i każda dostała po tysiąc złotych. I nie ma prawa teraz nic więcej się wydarzyć, bo nie ma pieniędzy. Jest to jakaś pomoc na początek. Nie możemy sobie na więcej pozwolić. Nie mniej jednak myślę, że nie będzie więcej takich zdarzeń, nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. Tyle w kwestii wyjaśnienia. Dziękuję”.

Pani Cegłowska - „ ja chciałabym się zwrócić z taką prośbą do wszystkich państwa w związku z 50- leciem szkoły. Jest opracowana dość szczegółowa monografia szkoły, potrzebujemy jeszcze pamiątek. Zwracamy się do wszystkich, którzy mogliby mieć w domu jakieś pamiątki, dokumenty, może zdjęcia lub inne pamiątki, to dotyczy i szkoły i miejscowości. Ponieważ trudno jest nam dotrzeć do zdjęć, wiele osób obawia się, że jeżeli wypożyczy zdjęcie, to może ono nie wrócić, wobec czego oświadczam, że na pewno nie będziemy wypożyczać zdjęć, tylko na miejscu w szkole będziemy je skanować. Jeżeli to będą pamiątki, których nie da się zeskanować, to można zrobić zdjęcie. Natomiast będzie to jakiś przedmiot, to będziemy dawać pokwitowanie z pieczątką i imiennym podpisem.”

Radna Ziarkowska - „ mam w związku z tym pytania. Ponieważ miałam taką olbrzymią przyjemność pracować jako nauczycielka, być wychowawczynią uczniów, którzy są olimpijczykami, między innymi Danusia Piotrowska i stąd pytanie. Ponieważ ostatnio wyszła książka, w której jest mój artykuł olimpijczycy nie tylko ziemi pyrzyckiej, ale Gminy Przelewice, to też i coś bardzo odważnego proszę sobie wyobrazić, że ja mam cudowną pamiątkę, gdzie wyniosłam to ze szkoły tj. najprawdziwszą ławkę szkolną”.

Pani Cegłowska - „ muszę powiedzieć, że szkoła w Kłodzinie ma bardzo ciekawą historię i jeżeli ktoś będzie chciał przekazać jakąś pamiątkę, to będę bardzo wdzięczna”.

Radna Ziarkowska - „ podpowiem jeszcze pani dyrektor jako organizatorowi, otóż nie możemy zapomnieć, bo tu też chodzi o taką piękną ciągłość, żeby podkreślić, że w tej szkole wcześniej była porodówka”.

Pani Cegłowska - „ chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Na pewno chciałabym zasygnalizować problem jaki się pojawił w niedawnym czasie. Chodzi o organizowanie zabaw przez Rady Rodziców. Sprawa jest jasna i oczywista, jest ustawa w której jest wyraźnie powiedziane o zakazie nie tylko podawania, sprzedawania, ale i spożywania alkoholu. No, ale jaka jest teraz sytuacja szkół. Zabawy dla osób dorosłych odbywają się w szkołach i taka zabawa bez alkoholu, no to wiadomo. Od wielu lat tylko z organizacji takich zabaw szkoła ma zysk. Mamy przed sobą dwa wielkie przedsięwzięcia, wiadomo że na to potrzebne są pieniądze. Można sfinansować z budżetu szkoły zakup papieru na plakaty itp. Budżet szkoły ma też bardzo ograniczone możliwości. Ustawa nie jest nowa, ale sprawa nabrała jakby innego wymiaru. Jest wyraźny zakaz ministra, że nie wolno organizować tych zabaw, no ale są środowiska, które się upierają i chcą je organizować. Zrobiliśmy takie rozeznanie, gdzie można byłoby zrobić na terenie Gminy taką zabawę. Jedyne miejsce, które wchodziłoby w rachubę, to jest sala w Przelewicach. Już rozmawiałam z panem Mularczykiem i sprawy są w trakcie uzgadniania. Chciałam zasygnalizować taki problem, na pewno w tych miejscach, gdzie są te sale trzeba dużo dołożyć finansów, żeby to jakoś wyglądało. Rada Rodziców chce pozyskać pieniądze na cele szkolne i w takiej sytuacji jesteśmy po prostu w kropce. W szkole nie wolno, wkoło miejsca jest niby dużo, ale do wykorzystania niewiele. Nie wiem, może taka prośba do Radnych, do Pana Wójta o pomoc w tej sprawie. Myśmy już zaplanowali zabawę karnawałową na 17 lutego br., żeby nie łamać prawa nie będziemy jej robić w szkole, może żeby zostały podjęte jakieś kroki, aby udostępnić nam jakąś salę w której moglibyśmy na miarę naszych potrzeb z niej bez nakładów finansowych”.

Pan Ciesielski - sołtys Sołectwa Lucin - „ mi chodzi o wodociąg. Jest konserwator, ale on nie ma obowiązku być 24 godziny. Czemu nie może być upoważniona inna osoba, która na wypadek pożaru będzie mogła wejść i uruchomić drugą pompę bezpośrednio na sieć. To jest pierwsza pomoc z hydrantu zanim przyjedzie straż. Ale ja nie mogę tam wejść, bo zostanę ukarany”.

Radny Halarewicz - „ taką rzecz, aby włączyć włącznik pożarowy to posiada Kłodzino i Przelewice. Lucin, Jesionowo i Kluki ma automatycznie. Tam jest duży pogłos z hydrantu i automatycznie zadziałają wszystkie pompy. Jeżeli włączy się drugą pompę, to ona nic nie pomoże. Dalej idzie tylko jedno ciśnienie wody. Hydrofornia w Lucinie, to są kompletne złomy”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ szanowni panowie, tą dyskusję proszę przenieść poza obrady Sesji”.

Radna Ziarkowska - „ przepraszam, żeby tą dyskusję przerwać, bo na Komisji Społecznej, kiedy był ten straszliwy pożar, poruszyliśmy te sprawy. Właśnie to my zaakceptowaliśmy, że taki pożar a nie było wody z Lucina, z Jesionowa. My ten problem widzimy, pana jest racja. Ten problem jest głębszy i obiecano, że się tym zajmą. Hydranty, nie daj boże nieszczęścia, one muszą działać. No, ale wiele nie zależy od nas'.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ niedługo będzie dyskusja na temat wody i proponuję to przesunąć”.

Radny Pender - „ ja mam pytanie do Pana Wójta. Na komisji Społecznej rozmawialiśmy o tym, że mieszkańcy Bylic i Myśliborek zostali pozbawieni dojazdu do miasta. Jest tam grupa młodzieży dojeżdżającej do szkoły, która tylko dzięki gimbusom może dojechać do Przelewic i dalej. Czy w międzyczasie były jakieś rozmowy, któryby poprawiły tą sytuację?”

Pan Wójt - „ zostało wcześniej wystosowane pismo do PKS -u celem przywrócenia autobusu albo ewentualnego dania następnego kursu o godzinie 7.00. Nie o tej godzinie, która obowiązywała i został zlikwidowany. Oczywiście było to nierentowne. Propozycja poszła na godzinę 7.00. spodziewamy się odpowiedzi negatywnej, bo to są nasze pobożne życzenia. Nie mniej jednak wspólnie mamy ustalenia takie, że zwracamy się do innych przewoźników z propozycją ewentualnego zagospodarowania tej trasy. Na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi. Być może, że oni potrzebują trochę czasu dla zrobienia kalkulacji. PKS niestety tej kalkulacji nie widział, w związku z tym nie będzie dokładał do interesu a najprościej zlikwidować niektóre kursy. Kurs został zlikwidowany na trasie Barlinek - Stargard o 17.30 z Barlinka”.

Radna Ziarkowska - w tej sprawie chciałabym dopowiedzieć, otóż warto sygnalizować, warto o tym mówić, bo był problem dojeżdżających do szkół średnich. Właśnie z przewoźnikiem który prowadzi działalność na naszym terenie. Proszę sobie wyobrazić, że tak pięknie sobie ustaliliśmy, że uczniowie są nie tylko dowożeni do Pyrzyc, ale dowożeni pod samą szkołę”.

Pan Ruchlicki - sołtys Sołectwa Kłodzino - „ ja odnośnie tych pożarów. Hydranty to nie wszystko. Był taki przypadek i gdybym nie miał własnego węża, to byśmy się tam wszyscy popalili. Ale są jeszcze baseny p.poż i moim zdaniem należałoby je zmodernizować, to nie są takie wielkie pieniądze i tam ta woda powinna być. Przyjadą dwa pojazdy, podłączą się do hydrantu i wody nie ma. No, niestety. Te baseny, które są trzeba byłby je uruchomić. On jest w bardzo dobrej kondycji”.

Radny Halarewicz - „ mieszkałem naprzeciwko niego, on jest w bardzo złej kondycji. Ja widziałem jak on był remontowany i śmiałem się z tego. Tam jest brak izolacji”.

Pan Ruchlicki - „ gdy Wójtem był pan Milewski mówiłem, że należałoby to zrobić, ale nic nie zrobiono. Dzisiaj mówi się o tych pożarach, no nie wiadomo, czy to ktoś podpala czy sami się podpalają”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ dyskusja wymyka się z jakiś reguł, za dużo wśród nas jest „fachowców”. Zostawmy te sprawy fachowcom”.

Radny Pender - „ kiedy zostanie wybrany piętnasty Radny?”

Pan Wójt - „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wybory uzupełniające odbędą się 25 lutego br. tylko w okręgu wyborczym Nr 2 tj. dwie miejscowości Wołdowo i Laskowo. Do chwili obecnej został zgłoszony jeden kandydat. Termin zgłoszenia był do 26 stycznia br. Termin już upłynął, nie ma innych kandydatów. Co będzie, jeśli nie będzie innych kandydatów? Wyborów nie będzie. Procedura jest następująca. Komitet Wyborczy, który zgłosił kandydata i umożliwienie przedłużenia o 5 dni zgłoszenia następnych kandydatów skutkuje tym, że jeśli nie będzie tego drugiego kandydata, to ta zgłoszona osoba będzie Radnym. Gdyby było dwóch i więcej, wówczas wybory by się odbyły. Powołana jest Gminna Komisja Wyborcza, będzie powołana na wypadek wyborów Obwodowa Komisja Wyborcza i będą po prostu przeprowadzone wybory. 25 luty, jest to termin nadany nam przez Komisarza Wyborczego. Musi być Komitet Wyborczy zarejestrowany w Urzędzie Wojewódzkim, musi być lista poparcia, oświadczenie, że on wyraża zgodę na kandydowanie”.

Radna Ziarkowska - „ jako Wiceprzewodnicząca Rady muszę tak autorytatywnie i bardzo mocno podkreślić jedną sprawę z naszej dzisiejszej Sesji. Mowy nie ma o czymś takim, że ktoś tam sam się podpalił. Tak, że proszę jeszcze raz, nie było czegoś takiego. Druga sprawa dotycząca kiedy były te pożary, ja również rozmawiałam z tymi panami z Pyrzyc.

Powiedzieli wprost, bo ja pamiętam te baseny, otóż one na dzień dzisiejszy nie zdają egzaminu. Jest za duże zanieczyszczenie. A rozmowa była na ten temat”.

Pan Ruchlicki - „ proszę zobaczyć czy tam są liście. Ja tam koło niego mieszkam, chodzę. On jest w bardzo dobrej kondycji”.

Radny Król - „ ja otrzymałem odpowiedzi od Pana Wójta, ale jednej dotyczącej selektywnej zbiórki nie. Ludzie się dopytują czy to będzie”.

Pan Wójt - „ my wystosowaliśmy pismo do firmy, która zajmuje się selektywną zbiórką, w którym piszemy o uwzględnienie miejscowości Karsko. Czekamy tylko na to, aby to wdrożyć w życie”.

Wskutek wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad IV Sesji Rady Gminy w Przelewicach.

Przeniesiono z dyktafonu

Irena Chorążyczewska

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 13-03-2007 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 14:27