Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.przelewice.pl


Przelewice: Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II
Numer ogłoszenia: 91684 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem robót objęto: 1) CZĘŚĆ 1: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatowo i Przywodzie Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatowo i Przywodzie Zakres zadania obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej PE fi110mm w miejscowości Lubiatowo i Przywodzie wraz z przyłączami do posesji na tym odcinku. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych - Roboty ziemne - Roboty montażowe sieci wodociągowej - Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni drogowych. 2) CZĘŚĆ 2: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanałów sanitarnych oraz przykanalików obsługujących poszczególne działki, przepompowni ścieków, rurociągów tłocznych, przyłączy wodociągowych dla potrzeb przepompowni oraz zasilania przepompowni. Teren przepompowni zagospodarowany będzie poprzez wykonanie podjazdu do przepompowni i ogrodzenie terenu. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych - Roboty ziemne - Roboty montażowe sieci wodociągowej - Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni drogowych. 3) CZĘŚĆ 3: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przelewicach Zakup i montaż prasy typu MP08 z kompletnym wyposażeniem do odwadniania osadu lub równoważne do oczyszczalni ścieków w Przelewicach. Wykonawca ponosi koszta przygotowania projektu organizacji ruchu oraz koszta związane z czynnościami geodezyjnymi w trakcie realizacji inwestycji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych może udzielić Wykonawcy zamówienia uzupełniającego , gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: - zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe, - stanowi nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego, - jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, - jest udzielane w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, - zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 42.99.69.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium: 1) w wysokości 36.600, 00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych) w przypadku składania oferty na całość zamówienia. 2) w wysokości 7.400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) w przypadku składania oferty jedynie na część nr 1. 3) w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w przypadku składania oferty jedynie na część nr 2. 4) w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) w przypadku składania oferty jedynie na część nr 3. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4. Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 19.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na w/w rachunku /obrót bezgotówkowy/; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Przelewicach za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 3) Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 4) Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Przelewice; b) wskazywać kwotę gwarancji; c) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców; e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienie lub kilka zamówień, które polegały na: a) budowie sieci wodnych lub kanalizacyjnych, a których łączna wartość była nie niższa niż zł 300.000,00 netto - w przypadku składania oferty jedynie w zakresie części nr 1. b) budowie sieci wodnych lub kanalizacyjnych, a których łączna wartość była nie niższa niż 700.000,00 zł netto w przypadku składania oferty jedynie w zakresie części nr 2. c) budowie sieci wodnych lub kanalizacyjnych, a których łączna wartość była nie niższa niż 200.000,00 zł netto w przypadku składania oferty jedynie w zakresie części nr 3.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        2) Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia do pełnienia: W przypadku składania oferty na całość zamówienia: a) funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej b) funkcji kierownika budowy w branży elektrycznej c) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej d) funkcji kierownika budowy w branży drogowej W przypadku składania oferty na część nr 1: a) funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej b) funkcji kierownika budowy w branży drogowej W przypadku składania oferty na część nr 2: a) funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej b) funkcji kierownika budowy w branży drogowej c) funkcji kierownika budowy w branży elektrycznej W przypadku składania oferty na część nr 3: a) funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej b) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr i nazwa działania: Nr 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatowo i Przywodzie.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatowo i Przywodzie Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatowo i Przywodzie Zakres zadania obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej PE fi110mm w miejscowości Lubiatowo i Przywodzie wraz z przyłączami do posesji na tym odcinku. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych - Roboty ziemne - Roboty montażowe sieci wodociągowej - Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni drogowych..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanałów sanitarnych oraz przykanalików obsługujących poszczególne działki, przepompowni ścieków, rurociągów tłocznych, przyłączy wodociągowych dla potrzeb przepompowni oraz zasilania przepompowni. Teren przepompowni zagospodarowany będzie poprzez wykonanie podjazdu do przepompowni i ogrodzenie terenu. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych - Roboty ziemne - Roboty montażowe sieci wodociągowej - Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni drogowych..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przelewicach.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i montaż prasy typu MP08 z kompletnym wyposażeniem do odwadniania osadu lub równoważne do oczyszczalni ścieków w Przelewicach..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.03.2013.15.18.17_ogloszenie.doc 2013-03-06 15:18:17 69,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.03.2013.15.18.17_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-06 15:18:17 30KB 349 razy
2 zalaczniki.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-03-06 15:18:17 82,9MB 463 razy
3 wyjasnienia_do_siwz.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-03-18 12:46:44 9,4MB 134 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.03.2013.10.20.31_Zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-13 10:20:31 2,7MB
2 18.03.2013.12.46.44_Wyjasnienia_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-18 12:46:44 2,0MB
Wynik postępowania
1 27.03.2013.08.59.16_Wynik_postA_powania.pdf 2013-03-27 08:59:16 763,2KB
Udzielenie zamówienia
1 09.05.2013.14.55.18_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-05-09 14:55:18 45KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 06-03-2013 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 06-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 16-07-2013 14:22