Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych

? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.przelewice.pl


Przelewice: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 492310 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

·                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz NNW członków OSP - Gminy Przelewice w tym w podległych jednostkach organizacyjnych oraz zakładzie budżetowym, z podziałem na dwie części: Zadanie 1: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Zadanie 2: ubezpieczenie NNW członków OSP 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakres ubezpieczenia oraz wartość poszczególnych składników majątku jak i limity odpowiedzialności Wykonawcy określone są w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·                 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następujących przypadkach: a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, b) nowo nabywanego mienia, c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia gwarancyjnych, d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. 2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami)

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: a. Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12.2012 roku. b. posiada kapitały własne w wysokości co najmniej 35.000.000 PLN na dzień 31.12.2012 r.- sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

. Oświadczenie Wykonawcy (sporządzone na Załączniku nr 3 do SIWZ), że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, z którego winno wynikać, że Wykonawca: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiada wiedzę i doświadczenie, 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) spełnienia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj: a) Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12 2012 roku - sporządzone na Załączniku nr 3. b) posiada kapitały własne w wysokości co najmniej 35.000.000 PLN na dzień 31.12.2012 r. Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 2. zmianie ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 6. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 7. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; 8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przelewice, 74-210 Przelewice 75 pok nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice, 74-210 Przelewice 75 pok nr 11 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.51.50.00-3, 65.51.50.00-3, 65.51.92.00-3, 65.51.64.00-4, 65.51.61.00-1, 65.51.41.10-0, 65.51.21.00-3.

·                 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

·        4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o                       1. Cena - 80

o                       2. Klauzule fakultatywne - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie NNW członków OSP.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie NNW członków OSP.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.

·                 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.11.2013.13.32.56_zarz.doc 2013-11-29 13:32:56 24KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.11.2013.13.32.56_SIWZ.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-11-29 13:32:56 366,3KB 127 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.12.2013.14.59.22_20131210144547100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-10 14:59:22 3,1MB
2 10.12.2013.15.10.35_20131210144718666.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-10 15:10:35 9,8MB
3 11.12.2013.14.32.12_20131211141801282.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-11 14:32:12 1,5MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 06.12.2013.20.42.10_ogloszenie_o_zmianie_01.doc 2013-12-06 20:42:10 26KB
Wynik postępowania
1 19.12.2013.15.07.06_20131219145124673.pdf 2013-12-19 15:07:06 340,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 29-11-2013 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 19-12-2013 15:10