Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.przelewice.pl


Przelewice: Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie
Numer ogłoszenia: 101016 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, , z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w terminie określonym w SIWZ i Umowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna przestawiona w załączniku nr 4 do SIWZ. Dokumentacją projektową STWiORB, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w terminie określonym w SIWZ i Umowie. CZĘŚĆ II Usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: W ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się do: a) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym: przygotowanie kosztorysu powykonawczego, pomoc przy sporządzaniu rozliczeń finansowych inwestycji pod kątem dotacji unijnych. e) współpraca z autorami dokumentacji budowlanej, pełniącymi nadzór autorski..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych może udzielić Wykonawcy zamówienia uzupełniającego , gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: - zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe, - stanowi nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego, - jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, - jest udzielane w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, - zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4. Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 19.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na w/w rachunku /obrót bezgotówkowy/; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Przelewicach za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 3) Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 4) Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Przelewice; b) wskazywać kwotę gwarancji; c) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców; e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    2) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu dwóch zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: - remoncie, budowie lub przebudowie budynków. Łączna wartość każdego z tych zamówień nie może być niższa niż 400.000,00 zł brutto. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: 3) - świadczeniu usługi inspektora nadzoru przy remoncie, budowie lub przebudowie budynków. Wartość nadzorowanej inwestycji winna być nie mniejsza niż 300 000 zł brutto.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1) Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: a) funkcji kierownika budowy branży sanitarnej b) funkcji kierownika budowy w branży elektrycznej c) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: a) budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lider Pojezierza.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, , z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w terminie określonym w SIWZ i Umowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna przestawiona w załączniku nr 4 do SIWZ. Dokumentacją projektową STWiORB, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w terminie określonym w SIWZ i Umowie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.26.00.00-7, 45.26.20.00-1, 45.26.25.00-6, 45.26.20.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.11.00-5, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3, 45.44.20.00-7, 45.20.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, , z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w terminie określonym w SIWZ i Umowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna przestawiona w załączniku nr 4 do SIWZ. Dokumentacją projektową STWiORB, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w terminie określonym w SIWZ i Umowie.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.03.2014.17.34.39_ogloszenie.doc 2014-03-25 17:34:39 68,5KB
2 05.03.2015.13.36.57_20150305132407809.pdf 2015-03-05 13:36:57 1,8MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.03.2014.17.34.39_SIWZ_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-25 17:34:39 22KB 184 razy
2 dokumentacja_techniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-25 17:34:39 83,3MB 196 razy
3 zalaczniki_nr_7_8_9_do_siwz.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-03-25 17:34:39 6,1MB 229 razy
Wynik postępowania
1 17.04.2014.13.56.35_Wynik_postepowania.pdf 2014-04-17 13:56:35 591,4KB
2 22.05.2014.10.49.51_Zawiadomienie_o_powtorzeniu_czynnosci.pdf 2014-05-22 10:49:51 140,1KB
3 22.05.2014.10.50.21_Wynik_postepowania_Lucin.pdf 2014-05-22 10:50:21 593,0KB
4 10.12.2014.14.01.43_wyposazenie_swietlicy_w_Lucinie.pdf 2014-12-10 14:01:43 1,0MB
Udzielenie zamówienia
1 26.03.2015.19.56.25_20150326175320399_(1).pdf 2015-03-26 19:56:25 648,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 25-03-2014 17:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 25-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 26-03-2015 19:56