Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup wyposażenia przedszkolnego dla Gminy Przelewice

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.przelewice.pl


Przelewice: Zakup wyposażenia przedszkolnego dla Gminy Przelewice
Numer ogłoszenia: 161532 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia przedszkolnego dla Gminy Przelewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1 Meble I Zestaw mebli 4 zestawy Szafka na zabawki tzw. multikącik 3 szt. Biblioteczka z pojemnikami 4 szt. Szafka duża na pomoce dydaktyczne 3 szt. Regał otwarty na zabawki 4 szt. Stoliki regulowane 24 szt. (12 zielonych, 12 żółtych) Stoliki 8 stolików Krzesełka dla uczniów 31cm - 47szt.; 35cm - 44szt. Biurko dla nauczyciela 4 szt. Krzesło dla nauczyciela 4 szt. Tablica informacyjna korkowa 9 szt. Tablica biała 4 szt. Drewniany płotek do zawieszania elementów sensorycznych 2 szt. Szafka rtv 1 szt. Wózek na prace plastyczne 2 szt. Suszarka na prace plastyczne 1 szt. Dywan kolorowy wym. 4m x 4m 1 szt. Dywan kolorowy wym. 3,65m x 3,57m 1 szt. Dywan o wym. 5 x 5 m 1 szt. Dywan kolorowy wym. 2m x 3m 1 szt. Dywan w klasy 1 szt. Leżaczek 2 szt. Pufy 18 szt. Foteliki 11 szt. Pufy kwiatek 1 zestaw Stolik z półką 1 szt. Poduszki cyfrowe (cyfrowe kwadraty) 1 zestaw Mata gąsienica 3 szt. Poduszki okrągłe 4 zestawy Stojak mobilny na poduszki podwójny 3 szt. Stojak mobilny pojedynczy 2 szt. Szafa metalowa gospodarcza 1 szt. Ławeczka szatniowa 5 szt. Szafki do szatni Szafki z 5 przegródkami - 7 szt.; szafka z 3 przegródkami - 3 szt. Drzwiczki do szafki szatniowej 18 szt. Szafa ubraniowa 3 szt. Naklejki na szafki szatniowe 15 kpl Tablica domek listonosza 2 szt. CZĘŚĆ 2 Meble II Zakup i montaż szafek kuchennych z blatem 1 zestaw Zakup i montaż szafek kuchennych z blatem 1 zestaw Krzesło kuchenne 4 szt. Zakup stołu kuchennego 1 szt. Zabezpieczenie grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy 7 szt. Rolety okienne - zakup i montaż 1 zestaw: - 11 szt. 2 zestaw: - 3 szt. 3 zestaw: - 4 szt. CZĘŚĆ 3 Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne Zestaw 1 Zabawki 2 kpl Pomoce dydaktyczne 2 kpl Artykuły plastyczne 2 kpl Zestaw 2 Zabawki Pomoce dydaktyczne 1 kpl Pomoce plastyczne 1 kpl Zestaw 3 Zabawki 1 kpl Pomoce dydaktyczne 1 kpl Pomoce plastyczne 1 kpl CZĘŚĆ 4 AGD oraz inne przybory kuchenne Odkurzacz piorący 3 szt. Czajnik elektryczny 1 szt. Lodówka 1 szt. Zmywarka z funkcją wyparzania (program HigienaPlus) 1 szt. Kuchenka gazowa 1 szt. Warnik 2 szt. Zestaw naczyń 4 kpl Zestaw sztućców 6 kpl Zestaw garnków 2 kpl Termosy z uchwytem 20 szt. Zestaw przyborów kuchennych 2 kpl CZĘŚĆ 5 Sanitariaty Zlew z baterią 1 szt. Zlew z baterią 1 szt. Umywalka 3 szt. Umywalka 5 szt. Podgrzewacz wody 2 szt. Podgrzewacz wody (bojler) 1 szt. Lustro 8 szt. Dozownik mydła 7 szt. Półka na kubeczki z wieszakiem na ręczniki 6 szt. Podajnik na ręczniki papierowe 6 szt. Uchwyt na papier toaletowy 6 szt. Nakładka sedesowa 2 szt. Suszarka do rąk 5 szt. Kosz na śmieci 4 szt. Miska ustępowa kompakt dla dzieci 5 szt. Brodzik 1 szt. Miska ustępowa kompakt dla personelu 2 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych 1 szt. CZĘŚĆ 6 Sprzęt elektroniczny Przenośna tablica interaktywna Smart Board + projektor krótkoogniskowy. 3 szt. Laptop 4 szt. Zewnętrzne głośniki do laptopa ze wzmacniaczem 4 szt. Urządzenie wielofunkcyjne 4 szt. Telewizor 1 szt. Telewizor 2 szt. Aparat cyfrowy 1 szt. Aparat cyfrowy 3 szt. Odtwarzacz DVD 3 szt. Radioodtwarzacz CD 3 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 32.00.00.00-3, 37.52.00.00-9, 44.41.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2....

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Przelewice szansą na rozwój naszych dzieci.Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej -Projekt realizowany w trybie systemowym w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ 1 Meble I.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zafka na zabawki tzw. multikącik 3 szt. Biblioteczka z pojemnikami 4 szt. Szafka duża na pomoce dydaktyczne 3 szt. Regał otwarty na zabawki 4 szt. Stoliki regulowane 24 szt. (12 zielonych, 12 żółtych) Stoliki 8 stolików Krzesełka dla uczniów 31cm - 47szt.; 35cm - 44szt. Biurko dla nauczyciela 4 szt. Krzesło dla nauczyciela 4 szt. Tablica informacyjna korkowa 9 szt. Tablica biała 4 szt. Drewniany płotek do zawieszania elementów sensorycznych 2 szt. Szafka rtv 1 szt. Wózek na prace plastyczne 2 szt. Suszarka na prace plastyczne 1 szt. Dywan kolorowy wym. 4m x 4m 1 szt. Dywan kolorowy owym. 3,65m x 3,57m 1 szt. Dywan o wym. 5 x 5 m 1 szt. Dywan kolorowy wym. 2m x 3m 1 szt. Dywan w klasy 1 szt. Leżaczek 2 szt. Pufy 18 szt. Foteliki 11 szt. Pufy kwiatek 1 zestaw Stolik z półką 1 szt. Poduszki cyfrowe (cyfrowe kwadraty) 1 zestaw Mata gąsienica 3 szt. Poduszki okrągłe 4 zestawy Stojak mobilny na poduszki podwójny 3 szt. Stojak mobilny pojedynczy 2 szt. Szafa metalowa gospodarcza 1 szt. Ławeczka szatniowa 5 szt. Szafki do szatni Szafki z 5 przegródkami - 7 szt.; szafka z 3 przegródkami - 3 szt. Drzwiczki do szafki szatniowej 18 szt. Szafa ubraniowa 3 szt. Naklejki na szafki szatniowe 15 kpl. Tablica domek listonosza 2 szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.07.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ 2 Meble II.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i montaż szafek kuchennych z blatem 1 zestaw Zakup i montaż szafek kuchennych z blatem 1 zestaw Krzesło kuchenne 4 szt. Zakup stołu kuchennego 1 szt. Zabezpieczenie grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy 7 szt. Rolety okienne - zakup i montaż 1 zestaw: - 11 szt. 2 zestaw:- 3 szt. 3 zestaw:- 4 szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.07.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ 3 Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 Zabawki 2 kpl. Pomoce dydaktyczne 2 kpl. Artykuły plastyczne 2 kpl. Zestaw 2 Zabawki Pomoce dydaktyczne 1 kpl. Pomoce plastyczne 1 kpl. Zestaw 3 Zabawki 1 kpl. Pomoce dydaktyczne 1 kpl. Pomoce plastyczne 1 kpl..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.00.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.07.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: AGD oraz inne przybory kuchenne.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odkurzacz piorący 3 szt. Czajnik elektryczny 1 szt. Lodówka 1 szt. Zmywarka z funkcją wyparzania (program HigienaPlus)1 szt. Kuchenka gazowa 1 szt. Warnik 2 szt. Zestaw naczyń 4 kpl. Zestaw sztućców 6 kpl. Zestaw garnków 2 kpl. Termosy z uchwytem 20 szt. Zestaw przyborów kuchennych 2 kpl..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.07.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: CZĘŚĆ 5 Sanitariaty.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zlew z baterią 1 szt. Zlew z baterią 1 szt. Umywalka 3 szt. Umywalka 5 szt. Podgrzewacz wody 2 szt. Podgrzewacz wody (bojler) 1 szt. Lustro 8 szt. Dozownik mydła 7 szt. Półka na kubeczki z wieszakiem na ręczniki 6 szt. Podajnik na ręczniki papierowe 6 szt. Uchwyt na papier toaletowy 6 szt. Nakładka sedesowa 2 szt. Suszarka do rąk 5 szt. Kosz na śmieci 4 szt. Miska ustępowa kompakt dla dzieci 5 szt. Brodzik 1 szt. Miska ustępowa kompakt dla personelu 2 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych 1 szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.07.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: CZĘŚĆ 6 Sprzęt elektroniczny.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przenośna tablica interaktywna Smart Board + projektor krótkoogniskowy. 3 szt. Laptop 4 szt. Zewnętrzne głośniki do laptopa ze wzmacniaczem 4 szt. Urządzenie wielofunkcyjne 4 szt. Telewizor 1 szt. Telewizor 2 szt. Aparat cyfrowy 1 szt. Aparat cyfrowy 3 szt. Odtwarzacz DVD 3 szt. Radioodtwarzacz CD 3 szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.07.2014.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.05.2014.08.58.12_ogloszenie.doc 2014-05-14 08:58:12 62KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_dostawy_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-14 08:58:12 10,3MB 149 razy
Wynik postępowania
1 05.06.2014.13.33.30_Wynik_postepowania.pdf 2014-06-05 13:33:30 519,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 14-05-2014 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 05-06-2014 13:33