Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2014/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Przelewice: Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 234844 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2014/2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis Części 1 Zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka, dla uczniów w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa w Kłodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Oddział 0 w Karsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie, Publiczne Gimnazjum w Przelewicach. Łączna ilość uczniów około: 200 osób. 2. Dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: od 2 września 2014 r. do 25 czerwca 2015 r. 3. Posiłek ma się składać z jednego dania (zupa i pieczywo lub drugie danie), z czego przynajmniej dwa razy w tygodniu drugie danie. Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 4. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant (bułka z szynką lub serem + soczek, lub drożdżówka + soczek) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół. 6. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce, z wyjątkiem Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, które dysponuje własnymi naczyniami. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół. Opis Części 2 Zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka dla uczniów Punktu Przedszkolnego. Łączna ilość dzieci: 25 osób. Zamówienie obejmuje transport posiłków i dostarczenie ich do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach. 2. Dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: od 18 sierpnia 2014 r. do31 października 2014 r. 3. Posiłek nr 1 ma się składać z kolorowych kanapek z wędliną lub nabiałem lub dżemem lub paróweczki oraz zupy mlecznej : m.in. kaszki mleczno-ryżowe, płatki z mlekiem. Kanapki podawane ze świeżymi warzywami: pomidorem, ogórkiem, sałatą, rzodkiewką, papryką. Napoje: herbata lub kakao, posiłek wydawany jest o godz 8.30 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal. Posiłek nr 2 ma się składać z owoców, jogurtu lub biszkoptów oraz soków owocowych- posiłek wydawany jest o godz. 10.30 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 200 kcal. Posiłek nr 3 ma się składać z zupy, dania mięsnego lub jarskiego lub ryby, surówki , kompotu z owoców. posiłek wydawany jest o godz.13.00 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal. Posiłek nr 4 ma się składać z ciasta lub bułeczki maślanej z serkiem homogenizowanym, lub wafelkiem czekoladowym lub kisielu, lub budyniu, sałatki owocowej lub marchewkowych gryzaków . Napoje: herbatka lub sok owocowy lub woda niegazowana , posiłek wydawany jest o godz. 14.45 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 200 kcal. Wszystkie posiłki muszą posiadać wymagana przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 4. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). 5. Zamawiający zastrzega sobie żywności w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant (bułka z szynką lub serem + soczek, lub drożdżówka i soczek) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez kierownika projektu. 6. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z kierownikiem projektu . Obiady do przedszkola należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także na w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce, Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez kierownika projektu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: a) 2.000 zł (dwa tysiące złotych) - w przypadku składania oferty jedynie na Część 1 Zamówienia, b) 500,00 zł (pięćset złotych) - w przypadku składania oferty jedynie na Część 2 Zamówienia, c) 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) - w przypadku składania oferty obie Części Zamówienia. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy Przelewice w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4.Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 18.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7.Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednego zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na świadczeniu usługi dożywiania dzieci.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka, dla uczniów w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa w Kłodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Oddział 0 w Karsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie, Publiczne Gimnazjum w Przelewicach. Łączna ilość uczniów około: 200 osób. 2. Dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: od 2 września 2014 r. do 25 czerwca 2015 r. 3. Posiłek ma się składać z jednego dania (zupa i pieczywo lub drugie danie), z czego przynajmniej dwa razy w tygodniu drugie danie. Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 4. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant (bułka z szynką lub serem + soczek, lub drożdżówka + soczek) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół. 6. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce, z wyjątkiem Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, które dysponuje własnymi naczyniami. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka dla uczniów Punktu Przedszkolnego. Łączna ilość dzieci: 25 osób. Zamówienie obejmuje transport posiłków i dostarczenie ich do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach. 2. Dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: od 18 sierpnia 2014 r. do31 października 2014 r. 3. Posiłek nr 1 ma się składać z kolorowych kanapek z wędliną lub nabiałem lub dżemem lub paróweczki oraz zupy mlecznej : m.in. kaszki mleczno-ryżowe, płatki z mlekiem. Kanapki podawane ze świeżymi warzywami: pomidorem, ogórkiem, sałatą, rzodkiewką, papryką. Napoje: herbata lub kakao, posiłek wydawany jest o godz 8.30 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal. Posiłek nr 2 ma się składać z owoców, jogurtu lub biszkoptów oraz soków owocowych- posiłek wydawany jest o godz. 10.30 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 200 kcal. Posiłek nr 3 ma się składać z zupy, dania mięsnego lub jarskiego lub ryby, surówki , kompotu z owoców. posiłek wydawany jest o godz.13.00 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal. Posiłek nr 4 ma się składać z ciasta lub bułeczki maślanej z serkiem homogenizowanym, lub wafelkiem czekoladowym lub kisielu, lub budyniu, sałatki owocowej lub marchewkowych gryzaków . Napoje: herbatka lub sok owocowy lub woda niegazowana , posiłek wydawany jest o godz. 14.45 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 200 kcal. Wszystkie posiłki muszą posiadać wymagana przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 4. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). 5. Zamawiający zastrzega sobie żywności w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant (bułka z szynką lub serem + soczek, lub drożdżówka + soczek) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez kierownika projektu. 6. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z kierownikiem projektu . Obiady do przedszkola należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także na w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce, Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez kierownika projektu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.07.2014.12.52.20_ogloszenie.doc 2014-07-14 12:52:20 67KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.07.2014.12.52.20_Specyfikacja__.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 12:52:20 20KB 86 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.07.2014.14.43.00_Odpowiedzi_na_pytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 14:43:00 26KB
Wynik postępowania
1 01.08.2014.11.05.58_wynik_postepowania.pdf 2014-08-01 11:05:58 609,8KB
Udzielenie zamówienia
1 14.08.2014.11.37.02_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2014-08-14 11:37:02 47,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 14-07-2014 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 14-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 14-08-2014 11:37