Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Gminne Centrum Kultury


Przelewice: Wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Centrum Kulturalne
Numer ogłoszenia: 251438 - 2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Centrum Kulturalne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Centrum Kulturalne zgodnie z programem funkcjonalnym obejmującym: kawiarnię z bufetem, sale zajęciowe i pokoje administracyjne oraz zaplecze sanitarne. Zakres projektu: inwentaryzacja obiektu, ekspertyza techniczna, plan zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne wewnętrzne, kosztorys inwestorski z przedmiarem, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.10.00-2, 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na wykonaniu projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku, których wartość była nie niższa niż 60.000 zł. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4. wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75 pokój nr 11 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Numer ogłoszenia: 254374 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 251438 - 2009 data 23.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice, 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, fax. 091 5643050.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Centrum Kulturalne.
 • W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Gminne Centrum Kultury.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Centrum Kulturalne zgodnie z programem funkcjonalnym obejmującym: kawiarnię z bufetem, sale zajęciowe i pokoje administracyjne oraz zaplecze sanitarne. Zakres projektu: inwentaryzacja obiektu, ekspertyza techniczna, plan zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne wewnętrzne, kosztorys inwestorski z przedmiarem, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów do czasu zakończenia realizacji inwestycji.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Gminne Centrum Kultury zgodnie z programem funkcjonalnym obejmującym: kawiarnię z bufetem, sale zajęciowe i pokoje administracyjne oraz zaplecze sanitarne. Zakres projektu: inwentaryzacja obiektu; ekspertyza techniczna; plan zagospodarowania terenu; architektura; konstrukcja; instalacje sanitarne wewnętrzne w branżach: - wodno-kanalizacyjnej, - C.O. i C.W.U. wraz z kotłownią gazową; instalacja elektryczna wewnętrzna oraz instalacja siły; kosztorys inwestorski z przedmiarem; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów do czasu zakończenia realizacji inwestycji.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75 pokój nr 11 (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75 pokój nr 11 (sekretariat).

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_GOK.doc 2009-07-23 15:02:52 36,5KB
2 ogA_oszenie_modyfikacja.doc 2009-07-27 11:06:04 31KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_projekt_GOK.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-23 15:02:52 20KB 48 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_siwz_gok.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-27 11:06:04 30,5KB
Wynik postępowania
1 inf_o_wynikach_przetargu_gok.doc 2009-08-04 14:06:16 35,5KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2009-08-13 08:40:39 33KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 23-07-2009 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 13-08-2009 08:40