Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa oleju napędowego


Przelewice: Dostawa oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 257038 - 2009; data zamieszczenia: 28.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zamówienie na dostawę oleju napędowego poprzez : 1. Zapewnienie ciągłości tankowania w godzinach od 6 do 18 pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego z naziemnego modułu stacji paliw będącego własnością Wykonawcy. 2. Zapewnienie ciągłości tankowania przy średnio - miesięcznym zużyciu od 1900 do 2200 litrów oleju napędowego. 3. Miejsce dostawy. Dostawy będą realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do pełnego zbiornika na stacji paliw Wykonawcy przez jego pracownika. 4. W przypadku dostaw o których mowa w art. 1 pkt. 1 ust. 3 maksymalna odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego znajdującej się w Przelewicach mierzona po najkrótszej, bezpiecznej trasie przejazdu ,wyłącznie po drogach utwardzonych, na których nie ma ograniczeń dla ruchu autobusów, nie może być większa niż 20 km. 6. Wymagania jakościowe oleju napędowego muszą odpowiadać wymaganiom obowiązującej w tym zakresie Polskiej Normy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni: 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4. koncesję na obrót paliwami ciekłymi..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty: Formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - sporządzone wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Pełnomocnictwo do podpisania oferty przez pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku składania oferty przez kilku wykonawców; Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; Koncesję na obrót paliwami ciekłymi..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75 w pokoju nr 11 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_paliwo.doc 2009-07-28 15:26:34 39KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_paliwo.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-28 15:26:34 182,5KB 23 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach_paliwo.doc 2009-08-06 11:33:20 24,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 28-07-2009 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 28-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 06-08-2009 11:33