Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Dworku w Przelewicach


Przelewice: Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Dworku w Przelewicach
Numer ogłoszenia: 122613 - 2009; data zamieszczenia: 29.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Dworku w Przelewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem planowanych prac jest demontaż istniejącej instalacji C.O. wraz z kotłownią w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Dworku w Przelewicach oraz montaż instalacji C.O. w technologii TeCe flex wraz z montażem kotłowni. Zakresem prac objęto - demontaż istniejących elementów instalacji C.O.; - demontaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku; - demontaż instalacji kotłowni wraz z pompami , naczyniem systemu otwartego; - wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania indywidualnych, oddzielnie w każdym mieszkaniu z pominięciem mieszkania zasilanego z oddzielnego pieca centralnego ogrzewania (projekt obejmuje instalacje dla wszystkich pomieszczeń); - wykonanie montażu instalacji kotłowni wraz z pompami , naczyniem systemu otwartego, wymiennikiem płytowym oraz zabezpieczeniem strony instalacji ogrzewania w systemie zamkniętym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na wykonaniu instalacji C.O. w budynkach mieszkalnych lub usługowych, których wartość była nie niższa niż 60.000 zł brutto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji); 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji); 4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75 pokój nr. 10 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zarzA_dzenie_dworek.doc 2009-07-29 14:13:25 28KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2.specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-29 14:13:25 79,9KB 37 razy
2 p.b._inst.ogrzewania_pdf.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-29 14:13:25 27,1MB 38 razy
3 przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-29 14:13:25 825,9KB 506 razy
4 Specyfikacja_c.o._dworek.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-29 14:13:25 27KB 33 razy
5 strspecyfikacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-29 14:13:25 61,3KB 24 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach_postepowania.doc 2009-08-26 15:36:49 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 29-07-2009 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 29-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 26-08-2009 15:36