Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie


Przelewice: Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie
Numer ogłoszenia: 262708 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem planowanych prac jest modernizacja i wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie. Zakresem prac objęto: - Demontaż istniejących elementów instalacji C.O. za wyjątkiem większości pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń odpowiednio opisanych w dokumentacji technicznej; - Wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem z rur stalowych przewodowych. Trasy przewodów są niemalże identyczne jak przed demontażem. Maksymalnie wykorzystać pierwotne przejścia przez przegrody budowlane poziome i pionowe (zastosować tuleje ochronne; - Montaż zaworów podpionowych regulacyjnych na pionach w piwnicy. Jako elementy grzewcze stosować grzejniki płytowe o wielkościach i mocach podanych w dokumentacji technicznej. Przy grzejnikach zastosować zawory termostatyczne wraz z głowicami; - Na zakończeniu każdego pionu zamontować zawór odcinający i automatycznego odpowietrzenia; - Nowo wykonaną instalację włączyć bezpośrednio do miejsc zdemontowanych przewodów na rozdzielaczach z zaworami odcinającymi - Po wykonaniu pozytywnej próby na gorąco instalację pomalować farbami antykorozyjnymi, zaizolować termicznie w pomieszczeniach nie ogrzewanych (piwnice, strych oraz kanał)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na wykonaniu instalacji C.O. w budynkach użyteczności publicznej, których wartość była nie niższa niż 70.000 zł brutto..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji); 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji); 4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przelewice 74-210 Przelewice 75 pokój 11 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2009-07-31 15:27:58 38,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 opis_techn.-jesionowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:27:58 75,8KB 166 razy
2 parter.1_model_(1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:27:58 264,9KB 40 razy
3 piwnica.1_model_(1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:27:58 96,0KB 40 razy
4 poddasze.1_model_(1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:27:58 158,3KB 42 razy
5 Specyfikacja_c.o._szkola_jesionowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:27:58 27KB 47 razy
6 spesyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:27:58 100,8KB 46 razy
7 pietro.1_model__(1_).pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:32:27 173,2KB 37 razy
8 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:32:27 74,3KB 53 razy
9 rozwiniecie_jesionowo_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 15:32:27 409,5KB 47 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_postepowania.doc 2009-08-28 10:12:06 28,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 31-07-2009 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 31-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Janusz Wójtowicz 28-08-2009 10:12