Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010


Przelewice: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 274776 - 2009; data zamieszczenia: 11.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka w roku szkolnym 2009/2010, dla uczniów w następujących szkołach: - Szkoła Podstawowa w Kłodzinie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Szkoła Filialna w Przywodziu, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie, - Publiczne Gimnazjum w Przelewicach. Łączna ilość uczniów: 200 osób. Posiłek ma się składać z jednego dania (zupa i pieczywo lub drugie danie), z czego przynajmniej dwa razy w tygodniu drugie danie. Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal. Posiłki muszą posiadać wymagana przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także na w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce, z wyjątkiem Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, które dysponuje własnymi naczyniami. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni: 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - sporządzone wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Pełnomocnictwo do podpisania oferty przez pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku składania oferty przez kilku wykonawców; Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Pokój nr 11 w Urzędzie Gminy Przelewice (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2009-08-11 14:41:43 38KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_doA_ywianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 14:41:43 17KB 33 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_postepowania.doc 2009-08-20 15:39:06 27KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 11-08-2009 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 20-08-2009 15:39